Виберіть нормативний варіант наголошення термінаКвáртал – квартáл, ва́ловий – валови́й; за́робіток – заробі́ток, ри́нковий – ринко́вий, кошто́рис – коштори́с, по́зичка – пози́чка, о́птовий – опто́вий, ви́датки – вида́тки, ви́трати – витра́ти, на́длишок – надли́шок, на́кидка – наки́дка, фі́рмовий – фірмо́вий, заста́вна – заставна́, контрáктовий – контракто́вий, подáтковий – податко́вий, мáркер – марќер, до́буток – добýток, дебі́тор – дебітор, позовн́а заява –поз́овна заява.

2.      З’ясуйте значення термінів і запишіть їх у формі Р.в. за тематичними групами: а) природничі; в) спортивні; г) фізико-математичні; ґ) економіко-юридичні; д) психолого-соціологічні.

Дискаунт, дисконт, ступінь, меморандум, знаменник, язик, дріб, білль, респондент, синус, темперамент, ривок, клімат, рефері, референдум.

3.      Доберіть фаховий текст наукового стилю (150 слів). Запишіть його або зробіть копію із наукового журналу або навчального посібника. Виконайте текстові завдання. *Увага! Це завдання виконується на окремому аркуші і підписується як самостійна робота, виконана (ким?)……… .

1. Укажіть підстиль тексту, відповідь обґрунтуйте на підставі аналізу стильових рис, мовних засобів різних рівнів.

2. Випишіть 5-7 термінів різних за спеціалізацією. Проаналізуйте їх за структурою.

3. Випишіть із тексту приклади (5) абстрактних іменників. Чи є в тексті віддієслівні іменники? Що вони виражають – дію, подію чи наслідок?

4. Проаналізуйте прикметники та часову форму дієслів. Прикметники якого розряду переважають у тексті? Чи є прикметники у формі ступеня порівняння? Доведіть, що відносні прикметники виконують функцію конкретизації в науковому тексті. Дієслова якого часу активно вживаються в тексті?

5. Проаналізуйте порядок розташування слів у реченнях. Який порядок – прямий чи інверсійний– переважає? Доведіть.

!Усі відповіді ілюструються прикладами з тексту.

Відповідно до наукового етикету поставте звертання у кличному відмінку. Розкрийте дужки, поставивши слова в потрібний відмінок.

 1.Глибокоповажаний Петро Сергійович! 2. Шановна Римма Олександрівна!  3. Ваша робота, магістрант Геннадію Степанюк, актуальна, цікава, проте не позбавлена недоліків. 4. Дозвольте сердечно подякувати голові спеціалізованої вченої ради – (член-кореспондент) Академії педагогічних наук України, (професор) (Волошин Олексій Іванович)! 5. Моя дяка (кандидат) економічних наук, (доцент Стеценко Людмила Степанівна). 6. Щиро дякую кафедрі, її (завідувач академік Багалій Дмитро Іванович, усім співробітникам кафедри та зокрема (професор Волощук Ілля Володимирович), (доцент Алексєєва Ірина Антонівна), які доклали зусиль під час атестації роботи на попередніх етапах. 7. Доповідач Ігор Васильович, вимушені нагадати Вам про регламент.

Узгодьте іменники з числівниками. Складіть з 5-ма поданими словосполученнями речення, записавши числівники літерами.

Залучити 545 (учасник); виступили 4 (професор); сплатити податки на суму 8690 (гривня); оголосити подяку 21 (студент); бракує 136 (словник); група з 78 (турист); зустрілися з 450 (робітник); придбали 1280 (примірник); розмістити 842 (спортсмен); використати 5928 (бюлетень); зустрітися з 2536 (виборець); подолати 968 (кілометр); придбати 62 (журнал); обмежитися 12 (виступ); відшукати 275 (експонат); привітатися з 752 (учень); відшкодувати 5680 (гривня); не вистачає 301 (примірник); посіяти на 430 (гектар).

6.      Перекладіть українською мовою, пам’ятаючи про сучасні вимоги до дієприкметників та віддієслівних прикметників.

А          Использующаяся модель, использованная формула; затухающие колебания; бегущая волна; управляемый процесс, управляющий делами; упаковщик, упаковщица, упаковывающий; тот, который можно упаковать; деформированный, деформирующий; тот, который можно деформировать.

Б          Развивающаяся страна, окружающая среда, воздействующий фактор, дифференцируемый характер, дифференцированная оплата труда, анализируемый факт, взымаемая плата, зависимое положение, заключаемый договор, недопустимый риск, неконветируемая валюта, необлагаемый минимум.

Відредагуйте подані словосполучення з прийменником ПО.

План по заготівлі; по технічним причинам; по заявках мешканців будинку; по всіх правилах; по наших підрахунках; заходи по дальшому поліпшенню роботи; департамент по боротьбі з корупцією; конференція по проблемі; по понеділкам; жити по вулиці Івана Франка.

Практичне заняття 3


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 303;