Перекладіть українською мовні кліше, що належать до наукового стилюДля решения поставленных задач; в результате проведенного исследования; рассматривая связь между….. и ……, отмечаем, что; реализация поставленной цели и проверка вероятности гипотезы потребовали решения следующих задач; в соответствии с поставленной целью сформулированы задачи исследования; поставленная цель обусловила решение таких задач; практическая ценность выполненной работы определяется…; практическая ценность полученных результатов определяется возможностью их использования…; в процессе исследования использовались методы, адекватные предмету и задачам мсследования.

Розмежуйте номенклатурні назви, терміни і професіоналізми.

Диференціал, планета, (планета) Марс, суд, озеро, (озеро) Чад, господарський суд, зняти касу, валюта, долар, платіжка, смерека, рап´орт, маркетинг, джип, ідентифікація, ТУ–124, клава, іконопис, тональність, клавішник, синтез, екологія, екзерсис, Конституційний Суд України.

9. Зредагуйте словосполучення, які часто трапляються в наукових текстах.

Область науки, об’єм знань, в силу обставин, задавати питання, вищий учбовий заклад, у першу чергу, піднімати питання, по мірі того як, привести приклад, приймати рішення, підводити підсумки.

Додаткові завдання для самостійної роботи

1. Зробіть переклад мовних кліше, що вживаються в наукових працях:

Прийти к выводу, на основании полученных результатов, для достижения поставленной цели, до настоящего времени не была предметом пристального внимания, выводы вытекают из …, служить причиной, действительная причина, опираясь на результаты исследования, решена проблема, освещена роль (проблема, опыт), определены факторы, исходя из результатов эксперимента (исследования), по результатам наблюдений, в соответствии с концепцией, с точки зрения исследователя.

Запишіть 5 фахових номенклатурних назв. Поясніть відмінність між цими словами й термінами.

Запишіть нові слова. Дослідіть, до якої групи запозичення належать слова. Визначте значення їх (усно).

Бігборд, бігволейбол, гастербайтер, гіпермаркет, дансинг, дрескод, зелентур (зелений туризм), мас-медіа, миша (інф.), натурпродукт, нік, ноутбук, онлайн, піар, плей-оф, ремікс, римейк, саунд-трек, секонд-хенд, склопакет, слоган, смс-голосування, супермодель, ток-шоу, топ-менеджер, тостер, фітобар, фолк-шоу, штрихкод.

 

Практичне заняття № 2

Фахова термінологія.

Акцентуаційні та граматичні норми, що діють у науковому тексті

План

1. Акцентуаційні норми у фаховій термінології.

2. Особливості вживання граматичних форм у науковому стилі:

· іменник у науковому тексті;

· форми ступенів порівняння прикметників і прислівників;

· особливості вживання числівникових форм ;

· уживання граматичних форм дієслова; проблема перекладання дієприкметникових форм;

· прийменник у науковому тексті.

3. Особливості синтаксису наукового тексті:

· порядок розташування слів у реченні;

· словосполучення зі зв’язком керування.

Питання для самоконтролю:

1. Що регламентують морфологічні норми?

2. Схарактеризуйте відмінкові закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у родовому відмінку однини.

3. Які існують правила  уживання відмінкового закінчення іменників чоловічого роду однини ІІ відміни в давальному відмінку?

4. Які правила регулюють уживання двокомпонентних звертань?

5. Наведіть приклади абстрактних іменників зі значенням «дія», «подія», «наслідок».

6. Яка форма ступенів порівняння прикметників і прислівників переважає в науковому стилі?

7. У чому полягають особливості вживання числівника в науковому стилі?

8. Які особливості зв’язку іменників із числівниками у наукових текстах?

9. Які граматичні форми дієслова переважають у науковому висловлюванні?

10. Які правила регулюють уживання дієприкметникових форм ?

11. Назвіть типові помилки, що трапляються у використанні прикметників.

12. Який порядок розташування слів у реченні називають прямим?

13. Яку роль відіграє порядок слів у реченні?

 

Рекомендовані джерела

1. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : навч. посіб. / Г. Волкотруб. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с.

2. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

3. Семеног О.М. Культура наукової української мови / О.М.Семеног.–2-ге вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 216 с.

4. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К.: Алерта, 2012. – 696 с.

5.Новий російсько-український політехнічний словник=Новый русско-украинский политехнический словарь: 100000 термінів і термінів-словосполучень / М. Зубков (уклад.). – Х. : Гриф, 2005. – 952с.

6.Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 288 с.

 

Практична частина


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 773; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!