Перекладіть текст українською мовоюНаука — это непрерывный поиск, столкновение мнении, научных идей. Важно, чтобы это не превращалось в столкновение личностей, а тем более — научньїх коллективов. Иначе под видом развития науки, принципиальной борьбы мнений начинается утонченное сведение личных счетов, ориентация исследователей не на истину, а на межличностные отношения. Все это разъедает науку как ржавчина железо, снижает эффективность научного потенциала, создает конфликтные ситуации, негативно сказывающиеся на научной деятельности, психическом здоровье людей. Причем развитый в интеллектуальном отношении человек оперирует и более утонченными средствами, приемами нарушения профессиональной этики. Поэтому требовательность к самому себе, к коллегам, профессиональная этика в научно-педагогических коллективах должны быть самого высокого уровня (В. Давыдов, П. Образцов).

 

5.    Перекладіть сполуки українською мовою.

Азотсодержащее соединение, бегущая волна, водоплавающая птица, восходящее программирование, движущая сила, доминирующая идея, изгибающий момент, излучающая частица, направляющая линия, несущая конструкция, обезжиривающее средство, определяющее уравнение, переключающий рычаг, питающая сеть, поражающий удар, производящая функция, пульсирующий ток, существующая сеть, существующие границы, существующие цены, существующий порядок, существующий закон.

Зредагуйте текст. Укажіть, які норми порушено. Проаналізуйте мовні засоби текстів.

Етикет у навчальному закладі та на службі

Молода людина, яка навчається у вузі, повинна виконувати всі правила внутрішнього розпорядка, що існують у цьому на­вчальному закладі.

Повага до традицій, ритуалів даного вузу, пошана до викла­дачів, товаришів з навчання – непорушні основи поведінки кожного студента. Зневагу до такого правила не можна виправ­дати ніякими посиланнями на сучасність і зміну понять.

Студенти першими вітаються з викладачем, навіть якщо він молодий, бо за усіх часів в усіх народів учитель користується пошаною і повагою. Студентам не слід запізнюватися на заняття (цього вимагає елементарна ввічливість та повага до викладача й до інших студентів), вони не повинні приходити на лекції у неохайному вигляді.

Якщо ж трапилось спізнитися, не слід вдаватися до виправ­довувань, а вибачитися перед викладачем і попросити дозволу бути присутнім на лекції, сісти на вільне місце. Якщо потрібні будуть пояснення, їх можна дати після лекції.

Найголовніше в етикеті студента – це дотримання таких загальних норм культури поведінки, як точність, дисциплінованість, акуратність, що мають виявлятися в основному виді його діяльності – навчанні. Це і відвідування занять, і виконання у строк практичних завдань, і підготовка повідомлень, рефератів, тобто виконання в цілому домашніх завдань; це й успішно, своєчасно складена сесія, написана курсова робота та ін.

Культура поведінки у навчальному закладі включає також культуру мови студентів, яка має відповідати основним правилам граматики й лексики. У стінах вузу неприпустимо у спілкуванні з викладачами й однокурсниками вживати брутальну лайку, жаргонізми, припускатися неповажного, зневажливого тону.

Етикет передбачає й увагу до зовнішнього вигляду студентів: це й санітарно-гігієнічні вимоги, й урахування специфіки вузу, а також необхідність завжди пам’ятати про мету перебування у вузі.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 186;