Перелік практичних навичок, якимиСтудент повинен оволодіти

Після освоєння модульного курсу студент повинен уміти:

1. Тлумачити метеорологічні, синоптичні і геліогеофізичні показники погоди, визначити медичний тип її, складати медичний прогноз ы давати рекомендації щодо профілактики геліометеотропних реакцій .

2. Уміти проводити санітаре обстеження лікувально-профілактичних закладів, зокрема стоматологічних поліклінік і кабінетів, складати акти саніта­рного обстеження, давати гігієнічні рекомендації щодо поліпшення їх санітарного стану та протиепідемічного режиму.

3. Оцінювати санітарний режим операційної, перев'язачної, палатної секції, лікарської палати, давати рекомендації по поліпшенню його санітарного стану.

4. Давати гігієнічну оцінку фізичному розвитку дітей і підлітків, визначати приналежність конкретної дитини до відповідної групи здоров'я, давати рекомендації по її оздоровленню.

5. Оцінювати профіль фізичного розвитку дітей та підлітків, давати рекомендації по поліпшенню їх здоров'я.

6. Давати гігієнічну оцінку навчальним приміщенням, шкільним меблям, визначати відповідність їх віковим та антропометричним показникам дітей і підлітків.

7. Організовувати і складати плани проведення періодичних медичних оглядів і обстежень працівників лікувально-профілактичних закладів (рентгенологів), давати рекомендації по їх оздоровленню.

8. Володіти методами проведення санітарно-просвітницької роботи серед різних груп населення.

9. Оцінювати радіологічну обстановку в рентгенологічних відділеннях та кабінетах, давати гігієнічні рекомендації по усуненню надмірного опромінення персоналу.

10. Оцінювати з гігієнічної та протиепідемічної точки зору земельні ділянки для розміщення особового складу формувань в районі надзвичайних ситуацій за допомогою топографічних карт, ситуаційних, генеральних планів та шляхом візуальної оцінки цих ділянок, обгрунтувати зонування їх території (місць розгортання польового житла, польових пунктів харчування, водопостачання, відхожих місць тощо).

11. Здійснювати медичний контроль за харчуванням особового складу формувань в районі надзвичайних ситуацій (вибір місця розгортання складу продовольчих харчів, польової кухні чи інших засобів приготування та прийому їжі, дотримання правил кулінарної обробки продуктів).

12. Оцінювати якість води при виборі джерел водопостачання, вибрати і обгрунтувати місце розгортання пунктів водопостачання, пунктів водорозбору, проводити контроль за якістю водопідготовки (очистки, знезараження, опріснення, дезактивації) з використанням польових лабораторних засобів; оцінювати стан здоров’я осіб, які приймають участь у водопостачанні формувань і потерпілого населення.

13. Проводити медичний нагляд за станом здоров’я ліквідаторів катастроф, використанням ними індивідуальних засобів захисту. Знати психологічні, фармацевтичні та інші засоби зняття стресових перенапружень ліквідаторів, підтримання їх працездатності.

 

Оснащення заняття

Залікове заняття оснащується відповідно до тем практичних занять:

1. Оснащення і прилади до відповідних занять розділу для перевірки умінь і навичок гігієнічних досліджень.

2. Законодавчі документи (БНіП, СанПіН, ДСтУ, інструкції).

3. Держстандарт «Вода питна», СанПіН на воду децентралізованого водопостачання.

4. Учбові альбоми проектів.

5. Ситуаційні задачі для перевірки умінь і навичок студента з усіх розділів.

6. Довідкові матеріали для розв’язання ситуаційних завдань і задач, відповідно до тем окремих занять розділу.

7. Навчальний проект районної чи міської лікарні (з пояснювальною запискою, ситуаційним, генеральним планами, планами, фасадами, розрізами приміщень).

8. Таблиця: Витяг з гігієнічних нормативів до лікарняно-профілактичних закладів.

9. Завдання для самостійної роботи студентів на занятті.

 

Перелік науково-методичної літератури

Для підготовки до залікового заняття

1. Гребняк М.П., Щудро С.А. Медична екологія : Навчальний посібник // За редакцією професора Гребняка М.П. – Дніпропетровськ: «Акцент», 2016. – 484 с.

2. Полька Н.С. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфофункциональные особенности: монография / Н.С. Полька, А.Г.Платонова. – Киев: Генеза, 2015. –188 с.

3. Гігієна дітей та підлітків. Навчальний посібник // За редакцією д.мед.н., проф. М.М. Надворного. – Одеса : Прес-кур’єр, 2014. – С. 383 с.

4. Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2013. – 388 с.

5. Гігієна та екологія в термінах, схемах, таблицях і текстах: навч. посіб. // В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Д.О.Ластков, С.І.Гаркавий та ін., за ред. В.Ф. Москаленка. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 207 с.

6. Гігієна праці (методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд) // За редакцією академіка НАН України і НАМН України, професора Ю.І. Кундієва, член-кор. НАМН України, професора О.П.Яворовського. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 903.

7. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Д.О. Ластков та ін. // За редакцією В.Ф. Москаленка, О.П. Яворовського. – К. : Медицина, 2009. – 176 с.

8. Гигиена: ученик / Под редак. акад. РАМН Г.И. Румянцева // 2 изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2009. – 605 с.

9. Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция / В.Л.Осипова. – М. : ГЭОТАР- Медиа, 2009. – 256 с.

10.Гігієна дітей та підлітків. Підручник / За ред. В. І. Берзіня. – К.: Асканія, 2008. – 303 с.

11. Ципріян В.І. Гігієна харчування з основами нутриціології / В. І. Ципріян. – К. : Медицина, Кн. 1, 2007. – 528 с.

12. Ципріян В.І. Гігієна харчування з основами нутриціології / В. І. Ципріян. – К. : Медицина, Кн. 2, 2007. – 544 с.

13. Королев А.А. Гигиена питания / А. А. Королев. – М. : Медицина, 2007. – 527 с.

14. Гігієна та екологія. Підручник. / За ред. В. Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 720 с.

15. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 719 с.

16. Гігієна дітей та підлітків. Підручник / За ред. І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю.І. Шашков. – К.: Медицина, 2006. – 304 с.

17. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях. Підручник / За ред. К.О.Пашка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 310 с.

 

 


Учбовий план практичних занять

для студентів 3 курсу 1-го медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» на весняний семестр 2017-2018р. МОДУЛЬ № 2

№ п/п Т е м а К-ть годин
1. Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров'я людини. Акліматизація. Профілактика метеотропних реакцій. 2,0
2. Методологічні та методичні засади вивчення здоров'я в залежності від стану навколишнього середовища. Вибір зон спостереження. Комплексна оцінка стану навколишнього середовища. 2,0
3. Методика оцінки стану здоров'я і фізичного розвитку дітей та підлітків. Методика дослідження і оцінки впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я дітей і підлітків, визначення групи здоров'я фізичного виховання. 2,0
 4. Методика вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп. 2,0
5. Змістовний модуль № 1. 2,0
6. Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту. Лікарсько-санітарний нагляд організації харчування в ЛПЗ. 2,0
7. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників в лікувально-профілактичних установах. 2,0
8. Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних установах. 2,0
9. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів. 2,0
10. Змістовний модуль № 2. 2,0
11. Організація і проведення санітарно-гігієнічних заходів на період надзвичайних ситуацій і катастроф. Гігієна розміщення військ, формувань і населення. 2,0
12. Вибір джерела водопостачання, організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води в польових умовах при надзвичайних ситуаціях. Оцінка якості питної води. 2,0
13. Організація і проведення санітарного нагляду та медичного контролю за харчуванням особового складу Збройних сил України в польових умовах. Контроль за повноцінністю і безпечністю харчування. Організація і проведення гігієнічної експертизи продовольства.   2,0
14. Гігієна праці особового складу Збройних сил України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і у воєнний час. Змістовний модуль № 3.   2,0
15. Підсумковий модульний контроль: Тестовий контроль теоретичної підготовки Контроль практичної підготовки 30

 

 

Зав. кафедрою гігієни та екології, доцент                                      А.І.Севальнєв


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 91; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ