Освітлення виробничих приміщень. Можливість людини орієнтуватися у просторі, здійснювати фізіологічні функції, виконувати різні види робіт залежить від виду і якості освітлення навколишньогоМожливість людини орієнтуватися у просторі, здійснювати фізіологічні функції, виконувати різні види робіт залежить від виду і якості освітлення навколишнього середовища.

До освітлення ставляться певні гігієнічні вимоги. Освітленняповинно бути рівномірним і достатнім для швидкого й легкого розрізнення об’єктів, забезпечувати деяку контрастність між об’єктом і фоном. Джерело світла не повинно засліплювати людину і створювати бліків на об’єкті, що розглядається.

Раціональне освітлення робочих місць і приміщень створює у працівників певний психологічний тонус, попереджує зорову і загальну втому, сприяє високопродуктивній праці. Недостатня освітленість робочих місць може бути непрямою причиною нещасних випадків на виробництві.

Освітлення буває природне, штучнеі суміщене (одночасно використовується природне і штучне світло). Найсприятливіше для людини природнеосвітлення.

Природне та штучне освітлення виробничих приміщень і робочих місць має відповідати СНіП ІІ-4-79 «Природне та штучне освітлення. Норми проектування».

Природне освітлення може бути боковим, верхнім і комбінованим.

Бокове природне освітлення (однобічне і двобічне) – це освітлення приміщення світлом, яке проникає через вікна в стінах будівлі або через прозорі частини стін.

Верхнє освітлення – це освітлення приміщення світлом, яке проникає через ліхтарі та прозору покрівлю будівлі.

    Комбінованеприродне освітлення – це поєднання бокового і верхнього освітлення.

    Природне освітлення характеризується коефіцієнтом природної освітленості (е), який являє собою відношення у відсотках природної освітленості (Ев), яка створюється в деякій точці заданої площини всередині приміщення світлом неба (безпосереднім чи після відбиття), до значення зовнішньої горизонтальної освітленості (Ез), яка створюється світлом повністю відкритого небосхилу.

    У загальному вигляді:

.

    Величини Ев та Ен вимірюються в люксах (лк). У разі бокового природного освітлення нормується мінімальне значення коефіцієнта природної освітленості (еmin):

Ø у разі однобічного – в точці, яка розташована на віддалі 1 м від стіни, найбільш віддаленої від світлових прорізів,

Ø а у разі двобічного – в точці посередині приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні або підлоги. Умовна робоча поверхня – це умовно прийнята горизонтальнa поверхня, розташована на віддалі 0,8 м від підлоги.

У разі верхнього і комбінованого освітлення нормується середнє значення коефіцієнта природної освітленості:

де е1, е2 … еп-1, еп – значення коефіцієнтів природної освітленості в окремих точках приміщення;

п – кількість точок визначення (перша і остання точки беруться на віддалі 1 м від поверхні стін чи перегородок).

    У СНіП ІІ-4-79 наведені нормовані значення коефіцієнтів природної освітленості для будівель, розташованих у ІІІ поясі світлового клімату.

Для будівель, розташованих в I, II, IV i V поясах, ці значення коефіцієнтів визначаються за формулою:

де еНІІІ – значення коефіцієнтів природної освітленості для будівель у ІІІ поясі світлового клімату;

m – коефіцієнт світлового клімату;

c – коефіцієнт сонячності клімату.

    Залежно від характеру зорової роботи еНІІІ має значення в межах від 0,1 до 10 %.

    Значення m i c приймаються для вказаних поясів за таблицею СНіП ІІ-4-79. Територія України знаходиться в IV i V поясах світлового клімату.

Пояси світлового клімату для деяких міст України:

ü IV – міста Київ, Харків;

ü V – міста Симферополь, Севастополь.

Для IV i V поясів світлового клімату коефіцієнт світлового клімату m приймається відповідно 0,9 і 0,8.

Значення коефіцієнта сонячності клімату с залежить від орієнтації світлових прорізів щодо сторін горизонту (від азимута в градусах). За розташування світлових прорізів в зовнішніх стінах будівель цей коефіцієнт береться для трьох інтервалів азимута:

ü у IV поясі світлового клімату 0,75; 0,8; 1,0 (північніше 50° північної широти) і 0,7; 0,75; 0,9 (50° північної широти та південніше),

ü у V поясі світлового клімату – 0,65; 0,7; 0,9 (північніше 40° північної широти).

Для освітлення приміщень в темний час доби, а за відсутності в них природного освітлення – у будь-який час - використовуються джерела штучного світла.

Штучне освітлення поділяється:

§ за конструктивним виконанням – на загальне, місцеве і комбіноване; 

§ за функціональним призначенням – на робоче, аварійне, евакуаційне та охоронне.

Загальне освітлення забезпечує розподіл світла у всьому об’ємі приміщення. Воно поділяється на загальне рівномірне і загальне локалізоване освітлення. На підприємствах торгівлі передбачається, здебільшого, загальне рівномірнеосвітлення приміщень.

Комбіноване освітлення – це поєднання загального і місцевого освітлення. При цьому досягається концентрація світлового потоку на окремих робочих місцях. Комбіноване освітлення передбачається, наприклад, на робочих місцях контролерів-касирів. Застосування тільки місцевого освітлення не допускається.

Згідно СНіП ІІ-4-79, для штучного освітлення нормується абсолютне значення освітленості в люксах залежно від характеру зорової роботи, яскравості фону, контрасту об’єкта і фону, типу джерела світла і конструктивного виконання системи освітлення. Норми освітленості знаходяться в межах від 30 до 5000 лк.

За комбінованого освітлення освітленість робочої поверхні світильниками загального освітлення має складати 10 % від нормованої для комбінованого освітлення. При цьому найбільша і найменша освітленість має складати відповідно 500 і 150 лк у разі газорозрядних ламп розжарювання.

Норми освітленості природним і штучним світлом наведені в табл. 4.

Штучне освітлення, яке забезпечує виконання робіт в звичайному режимі, називають робочим освітленням. На підприємствах в сфері торгівліосвітлення передбачається для всіх приміщень будівель, а також дільниць відкритого простору, що призначені для роботи, проходів людей та руху транспорту.

Таблиця 4


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 883; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!