Яка з формул встановлює взаємозв'язок між напруженістю електричного поля та різницею потенціалів?a) ; b) ;   c) ; d) .

Яка з формул випливає з означення потенціалу?

a) ; b) ;       c) ; d) .

6. Знайти радіус сфери, що перебуває у вакуумі, якщо її потенціал 4 В, а поверхнева густина заряду ?

a) 17,7 мм; b) 2 мм;      c) 0,5 мм;   d) 1,77 мм.

7. Два точкові заряди  і  перебувають на віддалі  один від одного. Знайти потенціал електричного поля в точці на прямій, яка проходить через ці заряди, якщо напруженість поля в цій точці рівна нулю.

a) ;      b) ;      c) ;        d)  .

Яка лінійна густина заряду нескінченної зарядженої нитки, якщо при переміщенні електрона з віддалі 5 см до 2,5 см від нитки була виконана робота 1 Дж?

a) ;  b) ; c) ;  d) .

Протон перелітає з однієї пластини конденсатора на іншу і набуває швидкості 1000 м/с. Яка поверхнева густина заряду обкладок конденсатора, якщо віддаль між ними 2 мм?

a) ; b) ; c) ; d) .

10. На ізольовану металеву кулю радіусом R = 1 мм направили потік електронів, що мають швидкість 1 Мм/с. До якого максимального заряду зарядиться куля?

a) ; b) ;   c) ;     d) .

Котушка з мідного дроту має опір 10,8 Ом, а маса мідного дроту 3,14 кг. Яка довжина мідного дроту?

a) 5 м;               b) 50 м;                  c) 500 м;                 d) 5000 м.

Коли до джерела з ЕРС 6В приєднати резистор з опором 1,5 Ом, то в колі протікатиме струм 2 А. Чому рівний струм короткого замикання?

a) 4 А;        b) 6 А;        c) 10 А;      d) 12 А.

ЕРС джерела 100 В, а внутрішній опір 50 Ом. Яку максимальну потужність в зовнішньому колі отримати від цього джерела?

a) 100 Вт;   b) 500 Вт;   c) 1000 Вт; d) 2000 Вт.

Два джерела з ЕРС відповідно 2,4 та 1,2 В з’єднані послідовно. Вольтметр з дуже великим внутрішнім опором показує 6 В. Чому рівне відношення внутрішніх опорів джерел?

a)  ;        b) ;          c) ;          d) .

15. Для нагрівання 3 л води від 20°С до кипіння нагрівник споживає 0,5 кВт-год електроенергії. Чому рівний ККД нагрівника?

a) 50 %;      b) 54 %;      c) 56 %;      d) 58 %.


VIII. Індивідуальна робота

Семестр (РР № 1; ч. 1,2,3,4)

16 індивідуальних задач по темах: “Кінематика і динаміка точки”, “Динаміка твердого тіла”, “Енергетика”, “Молекулярна фізика і термодинаміка”, “Електростатика і постійний струм”.

Семестр (РР ч.3,4)

14 індивідуальних задач по темах: “Магнетизм, коливання і хвилі”, “Хвильова оптика”, “Квантова оптика”, “Ядро”.

 

VIII. Самостійна робота студентів стаціонару.

 

з/п

 

Кількість годин

ІІ семестр ІІІ семестр
1. Опрацювання аудиторного лекційного курсу 20 15
2. Підготовка до практичних занять 8 6
3. Підготовка до лабораторних занять 8 7
4. Підготовка до МКР та підсумкового контролю 60 48

Всього

96 76

 

IX. Методи тестування.

ІІ семестр

 • Вхідна контрольна робота за середню школу.
 • На кожному практичному і лабораторному занятті перевірка знань шляхом усного і письмового (тестового) опитування кожного студента.
 • Захист завдань РР.
 • Модульний контроль (тестовий контроль):
  • ЗМІ. Фізичні основи механіки.
  • ЗМІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка.
  • ЗМІІІ. Електростатика, струм.
  • Підсумковий модульний контроль

 

ІІІ семестр

 • Перевірка рівня знань шляхом усного і письмового (тестового) опитування на практичних і лабораторних заняттях.
 • Захист завдань РР.
 • Модульний контроль (тестовий контроль):
  • Змістовий модуль ІV. Магнетизм. Коливання
  • Змістовий модуль V. Оптика. Елементи квантової механіки. Атомне ядро
  • Підсумковий модульний контроль

IX. Довідкові дані

Фундаментальні фізичні сталі

Гравітаційна стала
Прискорення вільного падіння
Стала Авогадро
Стала Больцмана
Стала Лошмідта
Газова стала
Молярний об’єм ідеального газу при н.у.
Електрична стала
Маса електрона
Маса протона
Елементарний заряд

Густина деяких речовин

Речовина r×103 (кг/м3) Речовина r×103 (кг/м3)
мідь 8,6 вода 1,00
залізо 7,9 гліцерин 1,26
свинець 11,3 касторове масло 0,89
ртуть 13,6 повітря 0,00129

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 832; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!