З однієї і тієї ж самої похилої площини спущена куля, диск, обруч та суцільний циліндр однакової маси та радіуса. Яке з тіл швидше скотиться з похилої площини?a) куля;       b) диск;   c) обруч;    d) циліндр; e) диск та циліндр.

 

12. На барабан масою 9 кг намотаний шнур, до кінця якого прив’язаний вантаж масою 2 кг. Знайти прискорення вантажу.

a) 9,8 м/с2;  b) 4,9 м/с2; c) 3 м/с2;     d) 2 м/с2;    e) 1 м/с2.

 

13. Диск масою 2m котиться без ковзання по горизонтальній площині з швидкістю 4 м/с. Яка кінетична енергія диска?

a) 8 Дж;     b) 16 Дж;   c) 24 Дж;   d) 32 Дж;   e) 40 Дж.

 

14. До обода диска масою 5 кг прикладена дотична сила 2 Н. Яку кінетичну енергію буде мати диск через 5 секунд після початку дії сили?

a) 5 Дж;     b) 10 Дж;   c) 15 Дж;   d) 20 Дж;   e) 25 Дж.

 

15. З якою швидкістю рухався вагон масою 20 т, якщо при ударі об стінку, кожен з двох буферів стиснувся на 10 см? Відомо, що пружина кожного з буферів стискається на 1 см під дією сили 10 кН.

a) 0,5 м/с;   b) 1 м/с;      c) 1,5 м/с;   d) 2 м/с;      e) 2,5 м/с.


Змістовий модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка

Які з формул визначають основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу?

a) ; b) ; c) ; d) .

Які з наведених рівнянь справджуються для ізобарного процесу?

a) ; b) ; c) ;      d) .

Які з наведених рівнянь справджуються для ізотермічного процесу?

a) ;    b) ; c) ;      d) .

Які з графіків 1-5 відповідають ізохорному процесу?

Чому рівне число ступенів вільності молекули двоатомного газу з жорстким зв’язком?

a) ;      b) ;     c) ;      d) .

Які з наведених виразів визначають теплоємність ідеального газу в ізохорному та ізобарному процесах?

a) ;   b) ;              c) ;          d) .

Які з формул визначають перший принцип термодинаміки для ізохорного процесу? С – теплоємність газу.

a) ; b) ;      c) ; d) ;

e) .

Які з формул визначають перший принцип термодинаміки для ізобарного процесу? С – теплоємність газу.

a) ; b) ;   c) ;

d) .

Які з формул визначають перший принцип термодинаміки для ізотермічного процесу? С – теплоємність газу.

a) ; b) ; c) ;  d) .

Які з формул визначають перший принцип термодинаміки для адіабатичного процесу? С – теплоємність газу.

a) ;      b) ;  c) ;         d) .

Які з формул є аналітичним виразом другого принципу термодинаміки?

a) ;  b) ;    c) ; d) ;   

e) .

Які з величин залишаться сталими, коли система здійснить оборотний круговий процес?

a) внутрішня енергія; b) робота;  c) ентропія; d) кількість теплоти.

Що станеться з ентропією замкнутої системи, якщо в ній відбудуться необоротні процеси?

a) зменшиться;             b) збільшиться;      c) не зміниться.

Яка з формул визначає статистичний зміст другого принципу термодинаміки?

a) ; b) ;                   c) ;              d) .

На рисунку наведено залежність сил взаємодії між двома молекулами від відстані між ними. Які ділянки графіка відповідають силам притягання, а які – силам відштовхування?

a) AB;        b) ABC;      c) CD;        d) BCD.


Змістовий модуль 3. Електростатика. Постійний струм.

Яка з формул є найбільш загальним записом закону Кулона?

a) А;       b) ; c) ; d) .

За якою формулою визначається поле точкового заряду?

a) ;  b) ;       c) ;  d) .

Потенціал поля точкового заряду визначається за формулою?

a) ; b) ; c) ; d) .


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1586; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!