Тема 1.2.Динаміка точки і системи точок.Закони динаміки м. т. (закони Ньютона). Динаміка системи м. т. Закон збереження імпульсу. Центр інерції системи. Теорема про рух центра інерції. Момент сили (обертовий момент). Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу системи.

Тема 1.3. Динаміка твердого тіла.

Основний закон динаміки поступального руху твердого тіла. Момент інерції. Основний закон динаміки обертального руху т. т.

Тема 1.4. Закон збереження енергії.

Робота постійної та змінної сили. Поняття про механічну енергію. Кінетична енергія матеріальної точки і твердого тіла при поступальному русі. Кінетична енергія і робота при обертальному русі. Консервативні і дисипативні сили. Потенціальна енергія. Потенціальна енергія тіла у полі тяжіння Землі. Сила тяжіння і вага тіла. Пружні деформації у т. т. Закон Гука. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла. Закон збереження енергії в механіці і його зв'язок із загальнофізичним законом збереження і перетворення енергії. Закони збереження та симетрія простору і часу.

Змістовий модуль ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка

Тема 2.1. Елементи молекулярної фізики.

Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Тепловий рух. Основні поняття. Рівняння стану ідеального газу. Тиск з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Молекулярно-кінетичний смисл температури.

Тема 2.2. Основи термодинаміки

Внутрішня енергія системи. Теплота і робота. Робота розширення (стискання) газу. Перший принцип термодинаміки і його застосування до ізопроцесів. Середня кінетична енергія частинок. Внутрішня енергія ідеального газу. Теплоємність газів. Недоліки класичної теорії теплоємностей. Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона. Оборотні та необоротні процеси. Цикли. Цикл Карно. Максимальний ККД теплової машини. Другий принцип термодинаміки. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст 2-го принципу термодинаміки.

Тема 2.3. Явища перенесення

Поняття про фізичну кінетику. Дифузія і теплопровідність. В’язкість.

Тема 2.4. Фазові рівноваги і фазові перетворення

Реальні гази. Рівняння Ван дер Ваальса. Ізотерми Ван дер Ваальса. Метастабільні стани. Критична точка. Фази і фазові перетворення. Умови рівноваги фаз. Фазові переходи 2-го роду. Потрійна точка

 

Змістовий модуль ІІІ. Електростатика. Закони постійного струму

Тема 3.1. Електростатичне поле у вакуумі

Електричний заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Електричне поле; напруженість поля, напруженість поля точкового заряду; принцип суперпозиції. Потік вектора напруженості. Теорема Гауса для потоку вектора напруженосиі електростатичного поля у вакуумі. Напруженість поля безмежної рівномірно зарядженої площини і між двома паралельними різнойменно зарядженими площинами. Робота переміщення заряду в електростатичному полі. Циркуляція вектора напруженості. Потенціал. Різниця потенціалів. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і потенціалом. Еквіпотенціальні поверхні.

Тема 3.2. Електричне поле в речовині

Зв’язані заряди в діелектрику. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків. Поляризованість діелектрика. Напруженість електростатичного поля всередині діелектрика. Діелектрична проникність. Вектор електростатичного зміщення. Теорема Гауса для поля в діелектрику. Провідники в електростатичному полі. Розподіл зарядів у провіднику. Електроємність відокремленого провідника і конденсатора. Ємність плоского конденсатора. Енергія системи електричних зарядів, зарядженого провідника, електростатичного поля. Густина енергії поля.

Тема 3.3. Постійний електричний струм

Постійний струм. Сила і густина струму. Умови існування струму. ЕРС джерела струму. Напруга. Закони Ома для ділянки кола та для повного кола. Закони Кірхгофа. Закон Ома в диференціальній формі. Робота і потужність струму. Закон Джоуля – Ленца.

Практичні заняття

№ заняття № теми Тема занять Об’єм, год.

2 семестр

1. 1.1. Вхідний контроль. Кінематика. 2
2. 1.2. Динаміка матеріальної точки і системи точок. 2
3. 1.3. Динаміка обертового руху твердого тіла. 2
4. 1.4. Робота і енергія. 2

5.

2.1. Молекулярно-кінетична теорія газів. 1
2.2. Основи термодинаміки. 1

6

3.1.-3.2 Електростатика. 1
3.3. Постійний струм. 1

3 семестр

1. 4.1. Магнітне поле у вакуумі. 2
2. 4.2.-4.3. Магнітне поле в речовині. Явище індукції. 2
3. 4.4.-4.5. Коливання. 2
4. 5.2.-5.4 Хвильова оптика. 2
5. 6.1.-6.2 Квантова оптика. 2
6. 6.3.-6.4 Квантова механіка. 1
  6.5. Атомне ядро. 1

Лабораторний практикум

 

№ л.р. Тема лабораторного заняття Об’єм годин

ІІ СЕМЕСТР

ЗМ І. Фізичні основи механіки

0 Вступне теоретичне заняття з основ планування, проведення та обробки результатів фізичного експерименту 2
1.1 Вивчення кінематики і динаміки поступального руху тіла на машині Атвуда 2
1.2 Визначення моменту інерції тіла за допомогою крутильних коливань 2
1.3 Визначення моменту інерції маятника Максвела 2
1.4 Вивчення центрального удару тіл 2
1.5 Вивчення моменту інерції маятника Обербека 2
1.6 Визначення модуля Юнга за прогином стержня 2

ЗМ ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка

2.1 Визначення в’язкості рідини методом Стокса 2
2.2 Визначення в’язкості повітря капілярним методом 2
2.3 Визначення відношення теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення 2
2.4 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву кільця 2

ЗМ ІІІ. Електростатика і постійний струм

3.1 Визначення електроємності конденсатора балістичним гальванометром 2
3.2 Визначення опору провідників за допомогою містка Уітстона 2
3.3 Визначення електрорушійної сили джерела методом компенсації 2
3.4 Вивчення залежності опору металів від температури 2
3.5 Вивчення вакуумного діода і визначення питомого заряду електрона 2

Примітка: студентами виконується не більше 7 робіт з приведеного списку.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 910; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!