Структура залікового кредиту курсуТаблиця1.2

Теми

Кількість годин, відведених на:

Лекції Лабор. Практ. Індив. робота Самост. робота

ІІ семестр

Змістовий модуль І. Фізичні основи механіки

Тема 1.1. Елементи кінематики 4 2 1 1 3
Тема 1.2. Динаміка точки 3 2 1 1 3
Тема 1.3. Динаміка твердого тіла 2 2 2 2 6
Тема 1.4. Робота і енергія 5 2 2 1 3
Підготовка до модульної-контрольної роботи № 1 (МКР 1)         10

Змістовий модуль ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка

Тема 2.1. Елементи мол. фізики 2 2 1 2 5
Тема 2.2. Основи термодинаміки 6 2 2 2 6
Тема 2.3. Явища перенесення 1 2 - - 1
Тема 2.4. Фазова рівновага і фазові перетворення 2 2 - - -
Підготовка до МКР 2         10

Змістовий модуль ІІІ. Електростатика. Закони постійного струму

Теми 3.1.-3.2 Електростатичне поле 8 2 2 2 5
Тема 3.3. Струм 4 2 1 1 4
Підготовка до МКР 3         10
Підготовка до ПК         30

Усього годин (ІІ сем.)

36 20 12 12 96

S = 180

ІІІ семестр

Змістовий модуль IV. Магнетизм. Коливання.

Тема 4.1. Магнітне поле у вакуумі 4 1 1 1 3
Тема 4.2. Магнітне поле в речовині 1 1 1 - 1
Тема 4.3. Енергія магнітного поля 2 2 1 1 3
Тема 4.4. Коливання 6 2 2 2 5
Підготовка до МКР 4         8

Змістовий модуль V. Хвилі. Класична оптика

Тема 5.1. Хвильові процеси 3 2 - 1 1
Теми 5.2. – 5.4 Класична оптика 6 2 2 3 4
Підготовка до МКР 5         8

Змістовий модуль VІ. Квантова оптика. Елементи квантової механіки.

Теми 6.1. – 6.2 Квантова оптика 5 2 2 2 4
Теми 6.3. – 6.4 Квантовий стан. 4 - 1 - 4
Рівн. Шрьодінґера. Атом.          
Тема 6.5. Атомне ядро 2 2 1 2 3
Тема 6.6. Суч. фіз. картина світу 1 - - - -
Підготовка до МКР 6         8
Підготовка до ПК         24
Усього годин (ІІІ сем.) 34 14 12 12 76
 

S = 144

Усього годин (курс) 70 34 24 24 172
 

S = 324

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам, і шкала оцінювання.

Таблиця1.3

ІІ семестр

Поточне оцінювання

Підсумковий контроль

Сума

ЗМ І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ Сума
17 22 21 60 40 100

ІІІ семестр

Поточне оцінювання

Підсумковий контроль

Сума

ЗМ IV ЗМ V ЗМ VІ Сума
20 20 20 60 40 100

Стандартна система (100 б) і шкала оцінювання (національна і ECTS)

Таблиця1.4

Стандартна шкала, б

Оцінки

90 100 Відмінно (A)
82 89 Дуже добре (B)
74 81 Добре (C)
64 73 Задовільно (D)
60 63 Достатньо (E)
35 59 Незадовільно, з правом перездачі (FX)
£34 Незадовільно, повторний курс (F)

Процес оцінювання завершується: в зонах A, B, C, D, E, F – на останньому тижні семестру; в зоні FX – через два тижні після закінчення семестру. Графіки завершення оцінювання по змістових модулях видає лектор на початку семестру.

 

Програма курсу загальної фізики

ІІ семестр

Вступ: Предмет фізики. Методи фізичного дослідження. Роль фізики у становленні спеціаліста.

Змістовий модуль І. Фізичні основи механіки

Тема 1.1. Елементи кінематики

Предмет механіки. Кінематика і динаміка. Фізичні моделі: матеріальна точка (м. т.), система м. т., абсолютно тверде тіло (т. т.). Простір і час. Система відліку. Траєкторія, шлях, переміщення. Швидкість і прискорення м. т., їх проекції на координатні осі. Прискорення при криволінійному русі. Тангенціальне і нормальне прискорення. Часткові випадки прискорення при криволінійному русі. Формули шляху та швидкості для прямолінійного рівнозмінного і рівномірного рухів. Кутова швидкість і кутове прискорення. Зв'язок між векторами лінійних і кутових швидкостей та прискорень. Елементи кінематики т. т.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 884; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!