IV. Питання до поточного контролю 

Змістовний модуль І механіка.

1. Дати визначення кінематики як розділу механіки і основних понять кінематики (матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення).

2. Дати визначення середньої та миттєвої швидкості, середнього та миттєвого прискорення матеріальної точки.

3. Вивести формули для шляху і швидкості при рівномірному та рівнозмінному рухах

4. Дати визначення криволінійного руху, нормального та тангенціального прискорення матеріальної точки, записати вираз для модуля повного прискорення.

5. Дати визначення обертового руху та його основних характеристик (середня та миттєва кутова швидкість, середнє та миттєве кутове прискорення). Встановити зв'язок між кутовими і лінійними характеристиками.

6. Вивести (записати) формули для кута повороту і кутової швидкості при рівномірному та рівно змінному обертовому рухах.

7. Дати визначення динаміки як розділу механіки, сформулювати закони Ньютона. Розкрити поняття сили, записати вирази для сил тертя, тяжіння, пружності. Розкрити поняття маси, імпульсу матеріальної точки та механічної системи.

8. Вивести (записати) теорему про зміну імпульсу механічної системи та закон збереження імпульсу. З якою властивістю простору пов’язаний закон збереження імпульсу?

9. Дати визначення поняття «центр мас», сформулювати теорему про рух центра мас.

10. Дати визначення понять моменту сили, моменту інерції, моменту імпульсу. Встановити зв'язок між моментом імпульсу і моментом сили ( рівняння моментів відносно центру і відносно осі).

11. Вивести (записати) Основний закон динаміки обертового руху твердого тіла.

12. Сформулювати і записати Закон збереження моменту імпульсу. З якою властивістю простору пов’язаний закон збереження моменту імпульсу?

13. Робота і потужність. Робота сталої та змінної сили.

14. Енергія. Кінетична, потенціальна та повна механічна енергія. Зв'язок між роботою та енергією. Умова рівноваги механічної системи.

15. Потенціальна енергія пружної та гравітаційної взаємодії (виведення).

16. Застосування законів збереження до пружного і непружного зіткнень двох тіл.

17. Постулати СТВ. Перетворення координат Лоренца і наслідки з них (релятивістське скорочення розмірів рухомих тіл, релятивістське сповільнення плину часу, релятивістський закон додавання швидкостей).

18. Релятивістський імпульс. Основний закон динаміки теорії відносності.

19. Релятивістська енергія. Зв'язок енергії з імпульсом і маси з енергією спокою.

20. Гідродинаміка нестисливої рідини. Закон Паскаля, закон Архімеда. Рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі.

21. Гідродинаміка в’язкої рідини. Сила Стокса.

 

Змістовий модуль ІІ: молекулярна фізика і термодинаміка

22. Агрегатний стан речовини, параметри стану, рівняння стану, рівноважний стан. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона). Закон Дальтона.

23. Середня та середньоквадратична швидкості молекул. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.

24. Зв'язок між середньою енергією поступального руху молекул і температурою газу (виведення).

25. Дати визначення функції розподілу молекул за швидкостями. Розподіл Максвела. Найбільш імовірна швидкість молекул.

26. Барометрична формула. Розподіл Больцмана частинок у потенціальному полі.

27. Середнє число зіткнень та середня довжина пробігу молекул ідеального газу. Явища перенесення та їх коефіцієнти

28. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса.

29. Фази та фазові переходи. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса.

30. Внутрішня енергія термодинамічної системи. Теплота і робота. Перший закон термодинаміки та його запис для ізопроцесів в ідеальному газі.

31. Робота в ізопроцесах (виведення).

32. Повна, питома і молярна теплоємності. Зв'язок між ними. Теорія теплоємностей ідеального газу. Рівняння Майєра.

33. Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона (виведення). Робота газу в адіабатичному процесі.

34. Коловий процес. Чому графічно дорівнює робота в коловому процесі? Оборотні та необоротні процеси. Цикл Карно та його к.к.д. Теорема Карно.

35. Другий закон термодинаміки (усі формулювання).

36. Ентропія. Закон зростання ентропії.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 772; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!