Змістовий модуль ІІІ: електростатика і постійний електричний струм37. Електричний заряд , позитивні і негативні заряди. Закон збереження заряду. Закон Кулона.

38. Напруженість та індукція електричного поля, принцип суперпозиції електричних полів. Лінії напруженості та їх властивості. Напруженість поля точкового заряду.

39. Потік вектора напруженості та індукції електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса та її застосування до розрахунку електричних полів.

40. Робота сил електричного поля. Потенціал. Зв'язок між роботою сил поля по переміщенню заряду і різницею потенціалів.

41. Зв'язок між напруженістю і потенціалом електричного поля (виведення). Еквіпотенціальні поверхні.

42. Провідники в електричному полі. Електроємність відокремленого провідника.

43. Конденсатори. Електроємність конденсатора. З’єднання конденсаторів.

44. Енергія відокремленого провідника і конденсатора. Енергія і густина енергії електричного поля.

45. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків.

46. Електричний струм та його характеристики (сила та густина струму). Закон Ома для однорідної ділянки кола в інтегральній і диференціальній формах.

46. Опір провідника та його температурна залежність.

47. Умови існування струму. Джерела струму, електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і для повного кола.

48. Розгалужені електричні кола. Закони Кірхгофа. З’єднання провідників.

49. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Лєнца в інтегральній і диференціальній формах.

 


VII. Тестові питання

Змістовий модуль 1. Механіка

Який з виразів визначає вектор миттєвої швидкості?

a) ;        b) ;        c) ;      d) ;        e) .

 

Який з виразів визначає вектор повного прискорення?

a) ; b) ;        c) ;      d) ;            

e) .

 

3. Яким є рух матеріальної точки, якщо ; ?

a) рівномірний прямолінійний;     b) рівномірний криволінійний;

c) рівнозмінний прямолінійний;   d) рівнозмінний криволінійний;

e)прискорений криволінійний.

 

Яка з формул визначає другий закон динаміки в найбільш загальному вигляді?

a) ; b) ; c) ; d) ; e) .

 

5. Рівняння руху тіла задано формулою . Яке середнє прискорення тіла на проміжку від другої до третьої секунди від початку руху?

a) 13 м/с2;   b) 35 м/с2;  c) 24 м/с2;   d) 22 м/с2;  e) 5 м/с2.

 

6. Матеріальна точка обертається по колу радіусом 20 м і залежність кута повороту від часу задано рівнянням . Чому рівне повне прискорення точки в момент часу ?

a) 1 м/с2;     b) 0,9 м/с2; c) 0,8 м/с2;  d) 0,7 м/с2; e) 0,6 м/с2.

 

7. До бруска масою 200 г, що лежить на горизонтальній поверхні, прикладена сила 1 Н, яка напрямлена під кутом 30° до горизонту. При якому коефіцієнті тертя між бруском та поверхнею брусок буде рухатись рівномірно?

a) 0,49;                   b) 0,55;                   c) 0,59;                   d) 0,65;                   e) 0,60.

 

8. Куля масою m, що рухається з швидкістю v1 наздоганяє кулю масою m, що рухається з швидкістю v2 в тому ж напрямку. Яка частина механічної енергії куль буде втрачено в результаті непружньої взаємодії?

a) 0,4;         b) 0,5;         c) 0,55;                   d) 0,6;         e) 0,65.

 

9. Кулька масою 50 г впала на горизонтальну плиту з висоти 10 см і підскочила на висоту 7,35 см. Який імпульс отримала плита?

a) 0,06 Н с; b) 0,07 Н с; c) 0,1 Н с;   d) 0,13 Н с; e) 0,42 Н с.

 

10. До обода диска, що може обертатись навколо вісі симетрії прикладена дотична сила 5 Н. Якою буде лінійна швидкість точок, що лежать на ободі диска, через 10 с після початку дії сили, якщо маса диска 100 кг?

a) 0,2 м/с;   b) 0,5 м/с;   c) 1 м/с;      d) 1,5 м/с;   e) 2 м/с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 773; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!