СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради 

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002.

2. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Верлока В.С. Основи менеджменту: Підручник. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2003. – 481 с.

3. Бирман Л.А. Управленческие решения. – М.: Дело, 2008.

4. Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент. – К.: ЦУЛ, 2009. – 326 с.

5. Карлова О.А. Основи менеджменту. Навч. посібник. –Харків: ХНАМГ, 2008. – 314 с.

6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвдав”, 2003. – 416 с.

7. Левицька Е.В. Менеджмент підприємств за кризових умов. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 176 с.

8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело. 2002.– 701 с.

9. Осовьска Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. – К.: Кондор, 2006. – 664 с.

10. Скібицький О.М. Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

11. Скібіцький О.М. Лідерство та стиль роботи менеджера. Навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 192 с.

12. Управління персоналом: Навчальний посібник / Виноградська А.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 502 с.

13. Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 536 с.

14. Хомяков В. І. Менеджмент підприємств. - К.: Кондор, 2008. - 434 с.

 


ЗМІСТ

Стор.

 

Вступ……………………………………………………………………………………………………..4

Модуль 1. Теоретичні основи дисципліни «Менеджмент професійної діяльності». Функції менеджменту ……………………………………………………………………………………………5

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту професійної

діяльності в сучасних умовах………………………………………………………………………….. 5

Тема 2. Державне регулювання діяльності в професійній освітній сфері. ………………………. .13

Тема 3. Організація як об’єкт управління…………………………………………………………… 16

Тема 4. Планування як загальна функція менеджменту. ………………………………...………… 21

Тема 5. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту………………………………26

Тема 6. Контроль та регулювання як функції менеджменту………………………………………...31

Тема 7. Мотивація як функція менеджменту, управління персоналом…………………………….35

Тести одиночного вибору відповіді для самоперевірки знань (модуль 1)………………………… 43

Модуль 2. Методи менеджменту та зв’язуючи процеси. Організаційні зміни та ефективність

Менеджменту……………………………………………………………………………………………48

Тема 8. Методи менеджменту………………………………………………………………………….48

Тема 9. Зв’язуючи процеси в менеджменті…………………………...………………………………51

Тема 10. Керівництво та лідерство……………………………………………………………………..58

Тема 11. Організаційні зміни та ефективність менеджменту………………………………………...66

Тести одиночного вибору відповіді для самоперевірки знань (модуль 2)…………………………..66

Короткий термінологічний словник……………………………………………………………………74

Список рекомендованої літератури ……………………………………………………………………80

 

 


 

 

Навчальне видання

Дуднєва Юлія Ернстівка

Менеджмент професійної діяльності

 

Навчально-методичний посібник

 

Відповідальний випусковий: Гусаров О.О.

Підписано до друку______Формат 60×84 1/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк.______.

Зам. № _____. Наклад_______прим.

 

 

© Дуднєва Ю.Е., 2011

©УІПА, 2011

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 825; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!