Методи менеджменту та зв’язуючі процеси. Організаційні зміни та ефективність менеджментуПісля вивчення 2 Модулю студенти повинні вміти:

- обґрунтовувати, аналізувати та приймати управлінські рішення в управлінських ситуаціях;

- обирати оптимальні методи менеджменту;

- реалізовувати на практиці різні види ділових комунікацій;

- визначати стилі керівництва, порівнювати їх за певними ознаками;

- проводити профілактику конфліктів та приймати заходи щодо їх вирішення;

- здійснювати самоменеджмент;

- розробляти заходи щодо подолання опору організаційним змінам.

 

 

Тема 8. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчальна мета. Формування знань щодо класифікації методів менеджменту та сутності економічних, адміністративних, соціально-психологічних та технологічних методів менеджменту.

Основні терміни й поняття: методи менеджменту, стимули, економічні плани, бюджети, технологічні та конструкторські документи, адміністративні методи менеджменту.

 

Сутність та класифікація методів менеджменту

 

 

Результатом виконання будь-яких конкретних функцій менеджменту, що здійснюються на засадах загальних функцій, є отримані методи менеджменту.

Методи менеджментуспособи і прийоми впливу керуючої системи на керовану на різних рівнях і ланках управління (підприємство, підрозділ, служба тощо).

На практиці методи менеджменту є сукупністю способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою виконання місії організації та досягнення Ії цілей. Вони спрямовані на об'єкт управління (фірма, відділ, підрозділ тощо), тобто на працівників різних видів діяльності, їх зміст виявляється через особливості прийомів і способів впливу, а головною метою є забезпечення гармонії, органічного поєднання індивідуальних, колективних та суспільних інтересів.

Методи менеджменту класифікують за різними ознаками:

- напрямком впливу на керований об'єкт;

- способом врахування інтересів працівників;

- формою впливу;

- характером впливу.

1. За напрямком впливу на керований об'єкт:

- методи прямого впливу — безпосередньо впливають, на керовану систему (накази, розпорядження, вказівки, інструкції, положення, тарифи тощо);

- методи непрямого впливу — створюють умови для впливу на керовану систему менеджменту (методи підбору колективу за різними ознаками, методи формування психологічного клімату в колективі тощо).

2. За способом врахування інтересів працівників:

- методи матеріального впливу — враховують майнові та фінансові інтереси працівників; включають різноманітні економічні стимули;

- методи владного впливу — націлені на впорядкування функцій, обов'язків і прав працівників, регламентацію та нормування їх діяльності (штатні розписи, регламенти діяльності, положення про виконавців, договори, накази, розпорядження, догани тощо);

- методи морального впливу — спрямовані на підвищення соціально-господарської активності; включають етичні норми, моральні стимули, методи встановлення хороших взаємин між керівником і підлеглими тощо.

3. За формою впливу:

- кількісні методи (калькуляції, кошториси, ціни, бюджет, матеріальні стимули тощо);

- якісні методи (вказівки, інструкції, моральні стимули, методи добору колективу за психофізіологічними факторами тощо).

4. За характером впливу:

- економічні;

- технологічні;

- адміністративні;

- соціально-психологічні.

 

Економічні методи менеджменту

Зумовлені різноманітними економічними чинниками, за допомогою якихдосягається колективне та індивідуальне задоволення потреб на всіх рівнях. Економічні методи менеджменту передбачають розроблення планово-економічних показників і механізмів їх досягнення. Вони шляхом матеріальної зацікавленості стимулюють ініціативу та відповідальність працівників за результати прийнятих рішень. Здебільшого діють на керований об'єкт не прямо, а опосередковано. До економічних методів належать економічні плани, економічні стимули та бюджет.

Економічний план -  комплексна модель (характеристика) основних економічних показників, параметрів майбутнього стану окремих сфер підприємства, а також шляхів, способів і ресурсів, необхідних для досягнення наміченого.

Вплив економічних планів на працівників відбувається у різних аспектах: за тривалістю дії, рівнем впливу та змістом.

За тривалістю дії розрізняють місячні, квартальні, річні та іншої тривалості плани. Застосування планів на різних рівнях та в різних ланках управління дає змогу впливати на відповідні групи працівників.

За змістом виділяють:

а)    план економічного розвитку (містить планові показники, умови їх досягнення, способи доведення до виконавців та контролю тощо);

б)    податковий план (охоплює перелік та суми певних податкових платежів відповідно до прогнозованого рівня діяльності);

в)    фінансовий план (відображає рух готівки, планові надходження та витрати, інвестиційні вливання, власний капітал, прибуток тощо).

Економічні стимули - способи впливу, що спонукають економічну поведінку індивідів, груп у сфері економічної діяльності до вирішенняконкретних виробничо-господарських завдань згідно з метою організації.

Ґрунтуючись на використанні матеріальних стимулів (тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок, премій), дивідендів, цінних подарунків, дотацій, компенсацій, пільг тощо, вони є найдійовішими способами видиву на працівників організації. Будь-які економічні стимули повинні бути обґрунтованими, тобто задовольняти потреби працівників, враховувати їхні здібності та внесок у загальний трудовий процес. При їх встановленні необхідно дотримуватися принципу справедливості.

Бюджетдокумент, що відображає розпис надходжень і видатківекономічного суб'єкта за певний період (найчастіше за рік).

Бюджет як складну багатоаспектну економічну категорію можна розглядати з різних позицій:

- з'ясування майбутнього стану організації — бюджет у цьому сенсі є планом;

- відображення діяльності організації загалом та її окремих підрозділів - у такому разі бюджет є розписом надходжень та видатків, які в ідеалі повинні бути збалансованими;

- реалізації контрольної функції — згідно з таким поглядом бюджет є найважливішою складовою внутрішнього контролю, що характеризує формування та рівень цільового використання ресурсів організації;

- фінансової — бюджет є оперативним фінансовим планом, який відображає надходження та використання коштів для забезпечення функціонування організації.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 637; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!