Алгоритм інших результативних показників діяльності готелю  Стаття Алгоритм розрахунку Разом за рік, Тис.грн
1. Доходи від операційної діяльності (без ПДВ) Табл. 5.6 16738,55
2. Витрати Табл. 5.7 9220,995
3. Прибуток від операційної діяльності до оподаткування П.1 - П.2 7517,555
  4.Податок на прибуток Ставка податку - за діючим законодавством – 19%   1428,34
5. Чистий прибуток П.3 - П.4 6089,215
6. Рентабельність операційної діяльності, % (П5/ П1)· 100 36

 

 

ВИСНОВКИ

Готельне господарство є однією з головних складових ту­ристичної індустрії України. Проте, сьогодні можна конста­тувати про відсутність висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки. Інфраструктура закладів розміщення в Україні не відповідає міжнародним нормам проживання та відпочинку: недостатня кількість готельних підприємств, у структурі готельних підприємств низька част­ка закладів високої категорії, матеріально-технічна база за­старіла та потребує модернізації, відсутні сучасні засоби зв'язку та інформаційних комунікацій, ефективні та надійні системи захисту, які є передумовою високого рівня якості по­слуг.

Важливий напрямок активізації сфери гостинності стосу­ється комплексного освоєння природного та історикокультурного потенціалу найбільш привабливих туристичних регіо­нів — Кримського, Карпатського та Азово-Чорноморського, локальних центрів рекреації. Модернізацію сучасних рекреа­ційних центрів, відкриття нових курортів необхідно провести, опираючись на створення малих форм у сфері гостинності — сімейних готелів, пансіонатів, спеціалізованих закладів роз­міщення. У центрах туризму з відомими історико-архітектур­ними пам'ятками — замками, палацами, садибами та іншими об'єктами, створення мережі готелів, зокрема з використан­ням приміщень зазначених об'єктів, сьогодні за відсутності будь-якої туристичної інфраструктури — важлива передумо­ва їхнього туристичного освоєння.

Саме тому проектування готелю у місті Миргород є раціональним і рентабельним. Із будівництвом готелю туристи курортного міста можуть повноцінно насолодитися краєвидами і отримати максимум задоволення від відпочинку.

Об'ємно-планувальні рішення будинку готелю «Шевченко» категорії*** є зручними як для відвідувачів так і для обслуговуючого персоналу. Приймально-вестибюльна зона розміщена поряд з адміністративними приміщеннями, тому таке рішення ефективне для вирішення питань відвідувачів. Конференц-зал має зручний зв'язок з залою ресторану, де можна організувати фуршет, банкет, каву-брейк, тобто споживачі можуть повноцінно отримати як ділову вигоду, так і розслабитися. Також постояльці можуть відвідати тренажерний зал та сауну, які розташовані поруч з житловою зоною. Непомітне розміщення кімнат обслуговування номерів даватиме змогу якісного та швидкого здійснення своїх функцій. Житловий сектор запроектований за коридорною системою і з деяких номерів можна побачити витвір ландшафтних дизайнерів на внутрішньому дворику. Достатня кількість номерів дає змогу розміститися майже сотні проживаючих. Тому об’ємно-планувальне рішення готелю є функціонально-раціональним.

В інтер'єрі готелю відтворені елементи російського бароко, що дає змогу відчути «шевченківські» часи проведені в Росії.

 У перспективі готельне господарство повинно стати про­відним чинником активізації туризму, інтеграції держави у світові структури міжнародного співробітництва, зростання значення національної культури.

 

 

Список використаних джерел

1. Астахова О.М. Маркетинг: Навч. посіб./О.М.Астахова. Харківський національний економічний ун-т. - X.: Вид. ХНЕУ, 2006. - 208 с.

2. Восколович Н.А. / Маркетинг туристских услуг:навч.посіб./ Н.А.Восколович. - М.: "Теис", 2002. — 167 с.

3. ДБН А.3.1.-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення ДБН В.2.2-20-2008 Готелі. Будинки і споруди.

4. ДБН А.2.2-3-2003. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

5. ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства).

6. ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів.

7. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки і споруди. Основні положення.

8. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

9. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення.

10. ДБН В.2.2-16-2005. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

11. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.

12. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

13. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.

14. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.

15. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.

16. ДСТУ Б А.2.4-2-95. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту.

17. ДСТУ Б А.2.4-4-99. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

18. ДСТУ Б А. 2.4-8-95 (ГОСТ 21-205-93) Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем.-К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури,1996.- 14 с.

19. Дипломное проектирование: Учеб. пособие/ М.И. Беляев, Л.М. Беляева, Н.Ф. Григорова и др.Харьк.ин.-т обществ. питания.- Харьков, 1992.- 600 с.

20. Изменения №1 СниП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция , кондиционирование.- К.: Госстрой Украины, 1998.- 19 с.

21. Інженерне обладнання будівель: Підручник / за ред. В.С. Крав­ченка. – К.: Видавничий дім професіонал, 2008. – 480 с.

22. Кабушкин Н.И., Бондаренко Т.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов/Н.И.Кабушкин, Т.А.Бондаренко - 4 изд., стер. - Минск: Новое знание, 2003 - 368 с.

23. Карсекін В.А. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні//Економіка України. - 1997. - № 9. - C. 41-47

24. Левковська Л. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу Україні /В.А.Карсекін//Економіка України. - 2003. - № 6. - С.31-36

25. Миргород [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Режим доступу до ресурсу  - http://ru.wikipedia.org/wiki/Миргород

26. Перспективи розвитку туризму на Полтавщині/ Підготовлено управліннями культури і туризму та з питань внутрішньої політики облдержадміністрації – 2007.

27. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Навч.посіб. / С.Ф.Прокопивний - Київ, 2001.

28. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] [А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л.Шаповал та ін.]: за ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 307 с.

29. Реалії розвитку готельного господарства в Україні. [Електронний ресурс]: Дипломна 5. Режим доступу до ресурсу – http://diplomna5.com/item-22062

30. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту/Навч. посіб./Х.Й.Роглєв. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

31. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

32. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

33. СанПіН 42-123-577-91. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПіН).

34. СниП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и конди-ционирование.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.- 64 с.32

35. СниП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.- М.: Стройиздат, 1985.- 64 с.

36. Статистичний щорічник України за 2010 рік / гол.ред. О.Г. Осауленко. – К.: Державна служба статистики України: Держаналітінформ, 2011, – 559с.

37. Черевко О.І. Технологічне проектування підприємств харчування. Навч. посіб. [Черевко О.І., Крайшок Л.О., Касылова Ж.А. та ін.] Харків, ХДУХТ, 2005- 295 с.

38. Уренев В.П. Архитектура предприятий общественного пита­ния:Навч.посіб./В.П. Уренев – К.: Будивельник, 1981. – 128 с.

39. Уренев В.П. Интерьер и оборудование предприятий об­щест­венного питания: Навч.посіб./В.П. Уренев – К.: Будивельник, 1978. – 112 с.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1229; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!