Обґрунтування операційних доходів закладуРесторанного господарства

Наступним етапом розрахунку доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів. робіт, послуг) готелю є визначення доходу (виручки) від реалізації продукції ресторанного господарства та товарів, тобто товарообороту закладу ресторанного господарства.

При готелі « Шевченко » проектується ресторан та бари на житлових поверхах. Показники товарообороту з власної продукції і закупних товарів на 1 місце показано у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Показники товарообороту з реалізації продукції власного виробництва і закупних товарів за день (добу)

 

Тип підприємства

Товарооборот на 1 місце ,грн..

З продукції власного виробництва З покупних товарів
Ресторан 100 40

Розрахунок денного товарообороту подано  у вигляді табл. 5.4

Таблиця 5.4

Розрахунок товарообороту закладу ресторанного господарства за день (добу)

 

Показники

Ресторан

На 1 місце На 70 місць
Оборот продукції з власного виробництва 100 7000
Оборот з закупних товарів 40 2800
Товарооборот 140 3500

 

Кількість робочих днів закладів ресторанного господарства при готелі складає 365 днів.

Результати розрахунків загального товарообороту подані у вигляді таблиці 5.5.

Таблиця 5.5

План товарообороту підприємства за рік

Показники

Сума тис. грн..

Частка у загальному обсязі , %

За день За рік
Оборот з продукції власного виробництва 7,0 2555,0 71,4
Оборот з закупних товарів 2,8 1022,0 28,6
Товарооборот 9,8 3577,0 100

Склад і обсяг доходів (виручки) від реалізації послуг інших господарських підрозділів (Дігп) залежить від багатьох факторів, основними з яких є тип готелю та його категорія. Чим вище категорія готелю, тим більш асортимент додаткових послуг, що надаються структурними господарськими підрозділами. У розрахунках дохід (виручка) від реалізації послуг інших господарських підрозділів (Дігп) складає від загального обсягу основних груп операційних доходу **** - 10%.

Заключним етапом обґрунтування операційних доходів підприємства є узагальнення отриманих результатів розрахунку у табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Планування обсягу операційних доходів готелю*** на 2013 рік

  Види доходів Плановий дохід на 2013 рік, тис. грн.. Структура доходів, %
Доходи (виручка) від продажу номерів 11639,85 60,0
Доходи (виручка) ЗРГ 3577,0 30,0
Доходи (виручка) інших господарських підрозділів (П1+П2)×10/90= 1521,7 10,0
Разом доходи від операційної діяльності 16738,55 100

 

Планування поточних витрат

Поточні витрати – найважливіший якісний показник, що відображає результати господарської діяльності підприємства, а також інструмент оцінки техніко-економічного рівня виробництва та праці, якості управління виробництвом. Витрати діяльності виступають як вихідна база при формуванні ціни продукції (товарів, послуг), безпосередньо впли­вають на розмір прибутку підприємства, рівень рентабельності, формування фондів фінансових ресурсів.

Поточні витрати готелю, що проектується, розраховуються окремо для готелю (з урахуванням доходів від реалізації послуг інших господарських підрозділів) і закладів ресторанного господарства. Розрахунок витрат проводимо на підставі даних, що слалися у середньому у галузь у відсотках до доходів. Розрахунок витрат зводимо у табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Розрахунок поточних витрат

Підрозділ Показник , тис.грн. Витрати, % Витрати, тис.грн.
Доходи від продажу номерів та інших господарських підрозділів   11639,85   70   8147,895
Доходи ЗРГ 3577 30 1073,1
Разом 15216,85 100 9220,995

Планування операційного прибутку

Прибуток – це основна мета створення та діяльності закладу ресторанного господарства. Прибуток це виражений у грошовій формі чистий дохід підприємства на капітал, що вкладений, та є основною умовою розширеного відтворення. Прибуток підприємства – це різниця між сукупними (валовими) доходами та сукупними (валовими) витратами підприємства за певний період.

Для готелю, що створюється, єдиним джерелом отримання прибутку є операційна діяльність. Механізм формування та розподілу прибутку встановлюється на основі чинного законодавства – Податкового кодексу України, Положень про організацію бухгалтерського обліку та Типових інструкцій про склад собівартості продукції.

Проектуючи готель, необхідно визначити валовий прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток у цілому на плановий рік.

Розраховані у попередніх розділах доходи підприємства визначені без урахування податку на додану вартість.

Алгоритм розрахунку інших результативних показників діяльності наданий у табл. 5.8.

Таблиця 5.8


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 897; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!