Аналіз ринкових можливостей готелюЗміст

Вступ

1. Обґрунтування проекту

1.1. Аналіз ринкових можливостей готелю

1.2. Визначення цільового ринку готелю

1.3. Обґрунтування місця розташування готелю

2. Організаційно-технологічний розділ

2.1. Моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі

2.2. Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень

2.3. Проектування групи житлових приміщень

2.4. Проектування приміщень побутового обслуговування і торгівлі

2.5. Проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення

2.6. Проектування приміщень та споруд фізкультурно-оздоровчого призначення

2.7. Проектування групи адміністративних, господарських та виробничих приміщень

2.8. Проектування підприємств харчування при готелі

2.8.1. Моделювання виробничо-торговельного процесу в закладі ресторанного господарства

2.8.2. Виробнича програма підприємства харчування

2.8.3. Проектування приміщень приймання і зберігання продуктів (складських приміщень)

2.8.4. Проектування виробничих приміщень

2.8.5. Проектування приміщень для відвідувачів

2.8.6. Проектування службово-побутових приміщень

2.8.7. Визначення площі приміщень закладу ресторанного господарства

3. Інженерно-будівельний розділ У НАС ЦЬОГО НЕ БУДЕ

3.1. Архітектурно-будівельні рішення готелю

3.2. Інженерне забезпечення готелю

4. Заходи щодо охорони праці та навколишнього середовища

4.1. Система управління охороною праці в готелі

4.2. Визначення можливих факторів небезпеки і шкідливості в готелі

4.3. Заходи з безпечної життєдіяльності і виробничої санітарії

4.4. Вимоги безпеки праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт

4.5. Засоби та заходи електробезпеки

4.6. Протипожежні засоби та заходи

5. Організаційно-економічний розділ

5.1. Управління готелем

5.1.1. Визначення структури органів управління в готелі та їх завдань

5.1.2. Розроблення раціональної організаційної структури управління

5.1.3. Розроблення штатного розкладу підприємства

5.2. Економічна ефективність проекту

5.2.1. Обґрунтування операційних доходів готелю

5.2.2. Планування поточних витрат

5.2.3. Планування операційного прибутку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

ВСТУП

 

 

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський ринок.

Розвиток готельного господарства України характеризується адаптацією реформованих підприємств цієї сфери до ринкового середовища, комплексним вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності та конкурентоспроможності ринку готельних послуг, що почав поступово наближатись до світових стандартів.

В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Однак неможливо розробити пропозиції, єдині для усіх готельних підприємств, які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого). Тому в сучасних умовах значної нерівномірності розвитку регіонів України необхідно особливу увагу приділяти розробці регіональних стратегій розвитку готельного господарства, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності й економічної ефективності регіональних готельних комплексів, що й обумовило вибір об’єкта, предмета і мети дослідження.

Проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу згідно вимог УЄФА передбачає якісну та кількісну підготовку готельної інфраструктури як однієї з трьох важливих компонент після спортивної та транспортної. Відповідно в процесі підготовки до проведення ЄВРО 2012 необхідно в короткий термін вирішити проблеми, пов’язані з незадовільним станом розвитку туристичної та готельної інфраструктури, нестачею готелів та інших закладів розміщення туристів, нагальною потребою у підготовці кваліфікованих кадрів, формуванням реєстру та мереж альтернативних закладів розміщення туристів.

Метою дипломної роботи є розробка об'ємно-планувальних рішень готелю на 90 місць категорії ***.

Задачі роботи:

1. Визначити земельну ділянку для будівництва готелю.

2. Обґрунтувати розміщення готелю на земельній ділянці.

3. Визначити перелік груп приміщень певного функціонального призначення.

4. Визначити функціонально-планувальні вимоги до структури будинку готелю.

5. Структурувати та моделювати сервісно-виробничий процес.

6. Здійснити функціональне зонування приміщень певного призначення.

7. Визначити площі приміщень певної групи і їх функціональне призначення.

8. Обчислити розрахункову, корисну і загальну площу будинку готелю.

9. Обґрунтувати та розробити композиційну схему планувальних рішень будинку готелю.

10. Розробити раціональні об'ємно-планувальні рішення і графічне зображення планувальної схеми будинку готелю.

Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно активним, оскільки туризм є одним із важливих чинників стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах. Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі туристів. Окрім того, готельний комфорт є головним предметом зацікавленості туристів.

Тому актуальність теми дипломного проекту полягає у тому, що розроблення раціональних об’ємно-планувальних рішень засобів розміщення є важливою складовою розробки проектів, створення сучасних об’єктів готельно-ресторанного господарства.

РОЗДІЛ 1

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Аналіз ринкових можливостей готелю

 

 

Окрім аналізу зовнішнього середовища маркетологи повинні вивчати також власні підприємства  — аналізувати сильні і слабкі сторони організації, її цілі і процес прийняття рішень. Внутрішні проблеми, як правило, легше визначити, ніж ті, що виникають за її межами і пов'язані зі споживачами, конкурентами, каналами розподілу тощо.

Результати аналізу виробничо-збутових можливостей підприємства дають змогу оцінити відповідність його можливостей запитам ринку, на основі чого розробляються програми розвитку та його поведінки на ринку, приймаються рішення з вибору цільових ринків. Необхідними складовими такого аналізу мають бути оцінка фінансового стану підприємства, його організаційної структури управління, виробничих потужностей і матеріально-технічної бази, науково-технічного й кадрового потенціалу, товарного асортименту і конкурентоспроможності виробленої продукції, витрат виробництва, системи збуту і просування товару на ринок, існуючих стратегій, інформаційної інфраструктури тощо [40].

На основі аналізу означених факторів і з урахуванням результатів дослідження зовнішнього середовища можна оцінити стан підприємства, тобто відповісти, насамперед, на такі запитання:

• наскільки ефективна діюча стратегія?

• які сильні і слабкі сторони фірми, які вона має можливості на ринку і що становить для неї небезпеку?

• чи конкурентоспроможні ціни й витрати підприємства?

• наскільки міцний конкурентний стан підприємства загалом?

• які стратегічні проблеми виникають на підприємстві?

Відповісти на ці запитання можна, використовуючи певні аналітичні інструменти, наприклад:

• SWOT- аналіз;

• аналіз витрат;

• аналіз ланцюжка цінностей;

• оцінку конкурентної позиції.

SWOT- аналіз — це оцінка внутрішнього середовища підприємства (його сили і слабкості), а також зовнішніх можливостей і загроз.

Сила (Strength) — це те, в чому підприємство досягло успіху, або якась особливість, що надає додаткові можливості для підприємства.

Слабкість (Weakness)це відсутність чогось важливого для ефективного функціонування підприємства або те, що йому не вдається зробити (порівняно з іншими підприємствами), або щось таке, що ставить підприємство в несприятливі умови [40].

До потенційно сильних сторін підприємства можна зарахувати наявність фінансових ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей; добру репутацію серед споживачів; добре розроблені функціональні стратегії; низькі витрати; наявність сучасних технологій; налагоджену систему випуску продукції; досконале управління тощо.

До потенційно слабких сторін підприємства належать; відсутність чіткої стратегії; брак навичок і таланту управління у керівництва фірми; відставання у сфері наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок; погано організовану систему збуту; відсутність стійкої репутації серед туристів. Після виявлення сильних і слабких сторін необхідно шукати свої ринкові можливості (Opportunities), які багато в чому визначатимуть її стратегію.

Потенційними зовнішніми можливостями можна вважати, наприклад, здатність підприємства вийти на нові ринки або обслуговувати додаткові групи споживачів, розширити асортимент виробленої продукції, використати винаходи чи технологічні ноу-хау у випуску нової продукції, здійснити вертикальну інтеграцію (вперед або назад), можливість швидкого розвитку окремих напрямків діяльності у зв'язку зі стрімким збільшенням попиту тощо.

Звичайно, у процесі виявлення своїх потенційних можливостей підприємство намагається визначити також зовнішні загрози (Threat),зокрема появу дешевших технологій; впровадження конкурентом нового або вдосконаленого продукту; вихід на ринок нових конкурентів з низькими витратами; несприятливе державне регулювання під час спадів і коливань ділової активності на ринку; несприятливі демографічні зміни; несприятливі зміни курсів іноземних валют; сповільнення темпів зростання ринку та ін.

Аналіз ринкових можливостей підприємства передбачає також використання стратегічного аналізу витрат, який концентрує увагу на порівнянні витрат підприємства та її конкурентів. Таке порівняння потрібно здійснити по всьому ланцюжку витрат — від закупівлі сировини до цін на готову продукцію, з якими підприємство вийде на ринок [40].

Аналізують також витрати у так званому ланцюжку цінностей, який визначає діяльність, функції і процеси з розробки, виробництва, просування, доставки та підтримки продукту або послуги. Аналіз ланцюжка цінностей дає змогу краще зрозуміти структуру витрат підприємства і в подальшому знайти напрямки їх зниження. Конкурентоспроможність підприємства з позиції витрат залежить не тільки від внутрішньофірмових витрат, а й від витрат у ланцюжку цінностей постачальників і дистриб'юторів, які також є об'єктами аналізу.

Необхідний елемент в аналізі стану підприємства — систематична оцінка його конкурентної позиціїпорівняно з найближчими (основними) конкурентами. Потрібно оцінити:

• наскільки міцно підприємство утримує свою конкурентну позицію на момент аналізу;

• перспективи зміцнення чи послаблення конкурентної позиції при збереженні стратегії, що використовується в цей час;

• яке місце займає підприємство серед основних конкурентів за певними показниками конкурентоспроможності;

• здатність підприємства захищати свою позицію від несприятливого впливу руйнівних сил галузі, конкурентного тиску, очікуваних кроків конкурентів[2].

Цілісність організації та її відкритість як системи зумовлюють чіткий поділ внутрішньої (мікросередовища) і зовнішнього середовища, залежність організації від зовнішніх факторів, взаємодія мікросередовища і зовнішнього середовища, різну ступінь впливу параметрів мікросередовища і зовнішнього середовища та управління ними.

Оскільки організація створюється людьми, то всі її елементи і зв'язки у тій чи іншій мірі мають змінний характер. До змінних мікросередовища організації відносяться структури (виробництва, управління), цілі та завдання управління, технології, люди. Структури організації визначаються логічним і кількісним співвідношенням елементів системи та рівнів управління.
Керованість організації визначається співвідношенням числа керівників і підлеглих, числом людей, які підкоряються одному керівнику, а також взаємовідношенням часу прийняття рішень з часом переходу об'єктів управління в різні стани, в тому числі і прогнозовані.

Керованість крім зазначених умов, залежить і від технології, яка є будь-яким засобом (регламент, алгоритм, механізм), за допомогою якого входять у виробництво або орган управління елементи перетворюються в вихід.
Цілі, ставлячись до змінних факторів мікросередовища, характеризують конкретні кінцеві стану організації. Доведення до виконавців цілей, засобів їх досягнення і причин, що ускладнюють досягнення, являє собою важливий засіб координації робіт та елементів організації. Це теж елемент управлінського принципу підвищення інформованості працівників і притягнення їх до управління [1].

Таблиця 1.1


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1421; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!