Предмет, об’єкти і завдання ЕА.ЕА – це с-ма способів вивчення (на підставі даних б.о., звітності, планів та ін. джерел) досягнення результатів і стану господ. д-ті, можливих варіантів їх покращення з метою контролю за в-вом та обґрунтуванням управл. рішень, направлених на підвищення ефективності господар. Предмет ЕА – це д-ть суб’єктів економіки з метою визначення причинно-наслідкових зв’язків та резервів підвищення ефективності їх функціонування. Об’єкт ЕА – це господ засіб, процес чи управлінське рішення, яке підлягає дослідженню через оцінні показники з метою визначення його стану, виявлення факторів впливу та резервів підвищення ефективноті. Отже, предметом ЕА є фін.-госп. д-сть п-ств і установ, ін госп. формувань, спрямована на досягнення макс. результатів за мінімал. витрат. Об'єктом аналізу є п-ва і їх структурні підрозділи. Осн. завд. ЕА: 1) визнач. місця п-ва у ринк. ек. 2) дослідження внутр.-ек. середовища з метою оцінки можливостей адаптації до впливу факторів. 3) оцінка виробничих можливостей п-ва. 4) визначення ек. ефективності використання трудових, матер. і фін. рес. 5) виявлення резервів підвищення ефективності госп-ня. 6) розробка оптимальних управлінських рішень і прогнозу д-сті на перспективу.

Суть, принципи та інформаційне забезпечення ЕА.

ЕА – це с-ма способів вивчення (на підставі даних б.о., звітності, планів та ін. джерел) досягнення результатів і стану господ. д-ті, можливих варіантів їх покращення з метою контролю за в-вом та обґрунтуванням управл. рішень, направлених на підвищення ефективності господар. ЕА як наук дисципліна – це с-ма спец знань, пов’язана з дослідженням існуючих ек процесів і господ комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденції розвитку, виявлення глибинної їх суті і причин, що спричиняють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей і об’єктивною оцінкою їх виконання. Принципи ЕА: науковості, об’єктивності аналітичних висновків, принцип оперативності, системного підходу і комплексності, принцип основної ланки, принцип конкретності та дієвості, динамічності, єдності аналізу і синтезу, принцип масовості (демократизму) – полягає в залученні до аналізу керівників і спеціалістів п-ва та його підрозділів. Інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської діяльності - це система даних і способи їх обробки, що дають змогу виявити реальну діяльність керівного об'єкта, дію факторів, що його визначають, а також можливості здійснення необхідних керівних дій. Збирання даних здійснюється на місцях виникнення інформації. Від якості цієї операції залежить повнота, достовірність та оперативна цінність зібраного матеріалу. ІЗ ЕА разом із кадровим, матеріально-технічним та іншим створює необхідні умови для його проведення. Змістовність аналізу, його глибина і повнота обліку всіх факторів, що впливають на об'єкт, який вивчають, певною мірою визначає стан ІЗ. До основної інф, яку використовують у галузі господ д-ті п-в, належать такі її види: нормативна, планова, облікова і необлікова. К-я інф. : - за причетністю до об'єкта управління: внутрішня, зовнішня, вхідна, вихідна; - за ступінню обробки: первинна, проміжна, результативна; - за способом зображення: текстова, цифрова, алфавітна, алфавітно-цифрова, графічна, таблична, мультимедіа. – за важливістю: суттєва, не суттєва; - за режимом доступу: відкрита, з обмеженим доступом.

Факторний аналіз прибутку промислового підприємства

На промислових підприємствах основна частка прибутку – це прибуток від операційної діяльності підприємства. Тому при аналізі йому приділяється головна увага. Мета аналізу операційного прибутку – це виявлення і посилення дії факторів, що сприяють збільшенню прибутку, усуненню або зменшенню впливу негативних факторів.

Прибуток від операційної д-сті = Р–С–Взб–А+Іоп.д.–Іоп.в, Р – обсяг реалізації продукції; С – собівартість реалізованої продукції; А – адміністративні витрати; Взб – витрати на збут; Іоп.д – інші операційні доходи; Іоп.в. – інші операційні витрати. На основі цієї моделі проводять факторний аналіз оскільки усі фактори здійснюють свій вплив на прибуток не залежно один від одного.

Крім того проводять аналіз валового прибутку від реалізації продукції який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції. В процесі аналізу визначають динаміку виконання плану з прибутку від реалізації та розраховують вплив основних факторів на відхилення. На прибуток від реалізації продукції впливають такі фактори: 1. Зміна обсягу реалізації продукції 2. Структурні зрушення в складі реалізованої продукції 3. Зміна с/в продукції 4. Зміна цін на готову продукцію 5. Зміна цін на сировину, матеріали та електроенергію.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 231; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ