Перелік відділень і розподіл часу. Nbsp; КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОРNbsp; КВНЗ «Запорізький медичний коледж» ЗОР  

ЩОДЕННИК

Виробничої практики (медсестринська)

 

студента (ки) ІІІ курсу групи ______

 

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

Відділення                клінічних дисциплін

 

Циклова комісія    анатомо-хірургічних дисциплін

 

Спеціальність   № 5.12010101 «Лікувальна справа»

 

Кваліфікація     фельдшер

 

 

Термін проходження практики: з ___________ по ___________

Бази проходження практики __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичний керівник практики________________________________________

 

 

Студент (ка)___________________________________________

                              (прізвище, ім’я, по батькові)

Прибувв _______________________________________________

      М.П.                           “_____” _______________ 20 ___ року

______________   _____________________________________

   (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з ___________________________________________________

     М.П.                            “_____” _______________ 20 ___ року

______________    _____________________________________

   (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Студент(ка)_____________________________________________

                              (прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув в _______________________________________________

      М.П.                           “_____” _______________ 20 ___ року

______________  _____________________________________

   (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з __________________________________________________

     М.П.                            “_____” _______________ 20 ___ року

______________  _____________________________________

   (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Студент (ка)_____________________________________________

                              (прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув в _______________________________________________

      М.П.                           “_____” _______________ 20 ___ року

______________   _____________________________________

   (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з ___________________________________________________

     М.П.                            “_____” _______________ 20 ___ року

______________   _____________________________________

   (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Витяг з навчальної програми практики

Спеціальність 5.12010101 "Лікувальна справа"

М. Київ, 2011р.

ВСТУП

Переддипломна практика студентів медичних училищ, коледжів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і передбачає послідовність її проведення після проходження теоретичного та практичного курсу навчання, успішного складання іспитів та заліків, передбачених навчальними планами.

При проведенні практики слід керуватися навчальним планом, програмами, діючими наказами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України, Положенням про проведення практики.

За навчальним планом тривалість практики становить:

Вид практики

Тривалість практики

Вид контролю

Загальна кількість Робота в ЛПЗ Самостійна робота
Виробнича (медсестринська) практика 9 тижнів 486 годин 9 тижнів 324 години 162 години Диф.залік

Примітка: робочий час – з 08.00 до 14.00

 

Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, оформлення в письмовому вигляді медичної документації та санітарно-освітню роботу. Практика проводиться на базах ЛПЗ, затверджених наказами по управлінню охорони здоров’я обласної, міської держадміністрації, відповідно до вимог програми.

Базами проходження практики можуть бути: обласні клінічні лікарні; спеціалізовані лікувальні заклади; міські клінічні лікарні; центральні районні та районні лікарні; міські лікарні; медико-санітарні частини; лікувально-профілактичні заклади системи соціального забезпечення; амбулаторії сімейної медицини.

Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій на базах лікувально-профілактичних закладів, які забезпечуються співпрацею методичних, загальних і безпосередніх керівників.

Тривалістьробочоготижнястудентів становить 36 год і 18 год для самостійноїроботи.

На період практики студентіврозподіляють за графіком по декількаосіб на робочімісцямедичноїсестри.

 

Медсестринська практика проводиться з метою повного оволодіння технікою виконання маніпуляцій, передбачених програмою, закріплення, систематизація та поглиблення теоретичних знань з спеціальних предметів, розвиток професійного мислення, здійснення диференційованого догляду за хворими, засвоєння принципів організації лікувально-охоронного режиму і методів санітарно-освітньої роботи.

 

Метою практики є:

¾ узагальнення та поглибленнязнань;

¾ удосконаленняпрофесійнихнавичок та вміньзіспеціальності;

¾ перевіркаможливостейсамостійноїроботимайбутньогоспеціалістазгідно з кваліфікаційною характеристикою.

 

По закінченні практикистудентиповинні знати:

¾ основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови Уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища; організаційну структуру, правові та економічні аспекти діяльності лікувально-профілактичних закладів, методику статистичних досліджень, правила техніки безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням, питання організаційної діяльності екстремальної медичної служби цивільної оборони;

¾ анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізм їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в організм лікарських засобів, правила обліку, виписування і зберігання лікарських препаратів;

¾ сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань, методи обстеження і діагностики, принципи лікування і догляду за хворими, особливості патології в різних вікових групах;

¾ методику обстеження і догляду за хворими різних вікових груп; маніпуляційну техніку, сучасну анестезіологічну, реанімаційну апаратуру, основні види реанімаційних заходів, правила асептики, нетрадиційні методи лікування, принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму, принципи і норми медичної етики і деонтології;

¾ принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, методи санітарно-гігієнічного та епідеміологічного обстеження, специфічну профілактику захворювань, основи раціонального харчування, дієти і оптимального режиму праці та побуту, питання охорони здоров’я матері і дитини, методи санітарно-освітньої роботи.

Студентиповиннівміти:

¾ чітковиконуватифункціональніобов’язки;

¾ проводитиспостереження за пацієнтом, пораненим, ураженим та оцінюватийого стан;

¾ володітимедичноюманіпуляційноютехнікою;

¾ готуватипацієнтів та інструментарій до різнихвидівдосліджень;

¾ здійснювати догляд за тяжкохворими;

¾ надаватиневідкладнумедичнудолікарськудопомогухворим з гострими станами та ушкодженнями;

¾ проводитипрофілактичну та санітарно-освітню роботу.

 

Обов’язки студентів на практиці:

¾ своєчасноприбути на базу практики;

¾ вивчити і сувородотримуватись правил охоронипраці, технікибезпеки і виробничоїсанітарії;

¾ виконувативсізавдання, щопередбачаютьсяпрограмою практики та правила внутрішньогорозпорядкулікувально-профілактичного закладу;

¾ подати до училищащоденник практики, характеристики та індивідуальновиконанізавдання;

¾ відповідати за виконану роботу та їїрезультати на рівнізіштатнимипрацівникамилікувального закладу;

¾ братиактивну участь у суспільномужиттіколективулікарні (п’ятихвилинки, конференції, конкурситощо);

¾ по закінченні практики брати участь у підсумковійконференції;

¾ дотримуватися правил медичноїетики;

¾ проводитисанітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми родичами;

¾ своєчасноскластизалік з практики.

 

Індивідуальні завдання:

 

З метою набуття під час практики умінь та навичок самостійно розв’язувати виробничі, наукові і організаційні завдання та активізування своєї діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання:

- виготовлення тематичних санбюлетенів (стенди, таблиці, муляжі, кросворди тощо) за рекомендаціями методичних керівників практики;

- проведення профорієнтаційної роботи серед працюючої молоді в лікувально-профілактичних установах, на підприємствах та в навчальних закладах за місцем проходження практики;

- вивчення структури захворювань у місцях проходження практики (збирання статистичних даних з окремих нозологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної ситуації;

- збирання відгуків про випускників ВНМЗ, які працюють на базах практики.

Форми і методи контролю:

- впровадження під час практики чіткої системи поточного та підсумкового контролю виконання програми практики;

- проведення після закінчення певного розділу практики побригадно окремого контролю (тестовий контроль, розв’язання ситуаційних задач з невідкладних станів, виконання маніпуляцій, заміри практичних навичок згідно з листком призначення тощо);

- щоденний контроль за дисципліною практикантів, за виконанням ними графіка проходження практики, за веденням щоденників (зміст, якість оформлення, відповідність програмі).

 

Вимоги до звіту

 

Звітним документом є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий звіти про виконання програми практики.

 

 

Підведення підсумків практики

 

Відповідно до Наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005 року "Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації" після проходження практики студенти складають диференційований залік комісії, склад якої визначає заступник директора з навчально-виробничої роботи та затверджує директор навчального закладу.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальні вимоги до студентів:

1. Надавати допомогу при проведенні лікувальних, діагностичних процедур, при догляді за хворими.

2. Дотримуватись інструкції по техніці безпеки та санітарно-гігієнічному режиму в лікувально-профілактичному закладі.

3. Добре ознайомитись з інструкцією по техніці безпеки на даній ділянці роботи.

4. Пам’ятати, що при переході із одного відділення до другого слід ознайомитись з правилами техніки безпеки на новому місці роботи.

5. Утримувати в чистоті своє робоче місце протягом робочого дня.

6. Під час догляду за хворим бути охайним і слідкувати за чистотою рук, спец.одягу.

7. Після кожної маніпуляції з хворими, перед прийомом їжі, по закінченню роботи – добре вимити руки з милом.

Вимоги безпеки при виконанні роботи під час практики:

1. Дотримуватись форми одягу лікарні та відділення (халати, шапочки, маски, рукавички тощо).

2. При наявності ушкоджень шкіри рук перед початком маніпуляцій обов’язково одягати гумові рукавички.

3. Під час проведення очисної клізми та купання хворих одягати гумовий фартух.

4. При роботі в приміщенні, де знаходиться ввімкнена електрична апаратура, дотримуватись заходів електробезпеки.

5. Помітивши яку-небудь небезпеку (оголений провід, витік кисню тощо) терміново попередити оточуючих та повідомити адміністрацію лікувально-профілактичного закладу.

6. При виникненні пожежі прийняти участь в евакуації хворих та (при можливості) в її ліквідації.

7. Забороняється користування побутовими нагрівальними пристроями.

8. Забороняється підвішувати електричний провід на цвяхах, застосовувати провід з пошкодженою ізоляцією.

9. Не залишати без нагляду працюючі електричні прилади.

10. Обережно користуватись гострими предметами (хірургічний інструментарій, предметні скельця, вироби із скла).

11. При нещасних випадках – терміново покликати на допомогу, по можливості надати невідкладну допомогу, повідомити завідуючого відділенням.

З інструкцією ознайомлений: студент ________________________

                                                                       (підпис)

 

 

                             ПАСПОРТ ПРАКТИЧНОЇ БАЗИ

Назва ЛПУ, e-mailустанови _________________________________________________________________

 

Головний лікар (ПІБ, телефон)______________________________________

 

Начмед(ПІБ, телефон)______________________________________________

 

Головна медсестра (ПІБ, телефон)___________________________________

 

Завідувач відділенням(ПІБ, телефон)________________________________

 

Старша сестра медична(ПІБ, телефон)_______________________________

 

 

Історія розвитку лікарні (дата утворення, структура ЛПУ – назва відділень, кабінетів, місце розташування) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Випускники Запорізького медичного коледжу 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

МЕДСЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА

Перелік відділень і розподіл часу

№ з/п

Відділення ЛПЗ

Кількість днів

Кількість годин

Усього Робота у відділенні Самостійна робота

1

Терапевтичного профілю        
стаціонар 18 162 108 54
поліклініка 2 18 12 6

2

Хірургічного профілю        
стаціонар 18 162 108 54
поліклініка 2 18 12 6

3

Педіатричного профілю        
стаціонар 6 54 36 18
поліклініка 1 9 6 3

4

Акушерсько-гінекологічного профілю        
гінекологічне відділення 6 54 36 18
жіноча консультація 1 9 6 3
  Усього 54 486 324 162

 

Мета медсестринської виробничої практики:

- повне оволодіння технікою виконання маніпуляцій, передбачених програмою; закріплення, систематизація та поглиблення теоретичних знань зі спеціальних предметів, розвиток професійного мислення;

- здійснення диференційованого догляду за пацієнтами;

- засвоєння принципів організації лікувально-охоронного режиму;

- проведення санітарно-освітньої роботи.

Самостійно і під контролем медичних сестер студенти виконують: обов’язкові практичні навички; оцінюють стан здоров’я пацієнтів; здійснюють догляд за тяжкохворими; беруть участь у наданні невідкладної допомоги, в огляді та обстеженні вагітних та дітей різних вікових груп, проведенні профілактичних оглядів; закріплюють навички роботи з оформлення медичної документації; проводять патронажну роботу разом з лікарями і досвідченими медсестрами; ознайомлюються з організацією та проведенням профілактичних щеплень.

За період проходження практики студенти знайомляться з роботою:

- відділень терапевтичного профілю;

- відділень хірургічного профілю;

- відділень акушерсько-гінекологічного профілю;

- поліклініки, дитячої поліклініки;

- жіночої консультації.

 

 

ГРАФІК

проходження виробничої практики

 

          № Дата Назва відділення Початок роботи Кінець роботи Підпис керівника ЛПУ
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          

 

 

Методичний керівник _________________________

(підпис)


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 486;