РОБОТА В ДИТЯЧІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ (1 день – 6 годин)Робочі місця студентів: на прийомі з дільничим педіатром, у кабінетах профілактичних щеплень та здорової дитини, у маніпуляційному кабінеті.

 

Студенти під контролем дільничного педіатра здійснюють прийом дітей, самостійно проводять огляд дітей, антропометрію, збирають анамнез, обстежують, оцінюють стан дитини, фізичний та психомоторний розвиток; дають рекомендації щодо вигодовування, профілактики рахіту, гіпотрофії, діатезу, анемії та інфекційних захворювань; проводять допологовий патронаж, первинний патронаж новонароджених, патронаж дітей першого року життя, відвідування хворих дітей, дають відповідні рекомендації.

 

У кабінетіпрофілактичнихщепленьстудентипроводять пробу Манту, профілактичніщеплення, оформлюютьвідповіднудокументацію, складаютьпланипрофілактичнихщеплень і звіти, запрошуютьдітей на щеплення.

 

Для забезпечення найбільш ефективного використання робочого часу студенти можуть протягом дня працювати на декількох робочих місцях.

 

З метою повного виконання програми практики можна відпрацьовувати практичні навички на муляжах і фантомах.

 

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

                        Перелік

обов’язкових

             практичних навичок

 Дата / день

Всього за розділ

   
1 2
1 Проведенняантропометрії.      
2 Складання схеми годувань дітей першого року життя      
3 Вимірювання температури тіла та її реєстрація      
4 Підрахунок пульсу      
5 Підрахунок дихання      
6 Вимірювання артеріального тиску та його реєстрація      
7 Розрахунок дози ергокальциферолу для профілактики і лікування рахіту      
8 Проведення патронажу (допологового, новонародженихта хворихдітей)      
9 Проведенняпроби Манту, реєстрація та оцінкарезультату      
10 Проведенняпрофілактичнихщеплень(складання плану та звітів)      
11 Оформлення документації (ф.№112-0, №63-0, №30-0,№26-0)      
12 Виписування направлень, довідок, рецептів      

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ______________ Безпосередній керівник _________________

                     (підпис)

ВІДДІЛЕННЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Студентиповинні знати:

¾ організацію акушерсько-гінекологічної допомоги населенню, чинні накази та інструкції, які регламентують роботу відділень акушерсько-гінекологічного профілю;

¾ перебіг фізіологічної та патологічної вагітності, методи профілактики ускладнень вагітності, методику обстеження і догляду за вагітними, критерії показань до госпіталізації і транспортування вагітних;

¾ класифікацію, етіологію, патогенез, симптоматику захворювань. Принципи лікування;

¾ організаціюпроведенняпрофілактичнихоглядіввагітних;

¾ групиризикугінекологічниххворих з онкологічноюпатологією;

¾ методиобстеженняхворихгінекологічногопрофілю;

¾ принципипрофілактикизахворювань.

Студентиповиннівміти:

¾ проводити суб’єктивне і об’єктивне обстеження вагітної і хворої жінки, оцінювати їх стан;

¾ володітиманіпуляційноютехнікою та виконуватиобов’язковіпрактичнінавички;

¾ надаватиневідкладнумедичнудолікарськудопомогу

 

РОБОТА В ГІНЕКОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ (6 днів – 36 годин)

Робочі місця студентів: медсестринський пост гінекологічного відділення, маніпуляційний та процедурний кабінети гінекологічного відділення. Студентививчають режим роботивідділення, посадовіобов’язки на кожному робочомумісці.

Готуютьманіпуляційний, процедурнийкабінети, та малу операційну до роботи.

Студентиоглядають з лікаремхворихгінекологічногопрофілю, беруть участь у проведенні:

¾ обстеження (здійснюютьпідготовкухвороїжінки до взяттяпіхвовихмазків):

¾ місцевихметодівлікуванняхворихгінекологічногопрофілю (виконуютьспринцювання, піхвові ванночки, тампони з мазями);

¾ асистують при проведеннігінекологічнихманіпуляцій та малихоперацій.

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Перелік обов’язкових практичних навичок

Дата / день

Всього за розділ

           
1 2 3 4 5 6
1 Збираннязагального та гінекологічного анамнезу.              
2 Узяттямазків на бактеріоскопічне та цитологічнедослідження.              
3 Проведенняогляду та пальпаціїгруднихзалоз.              
4 Проведенняпіхвовихванночок, спринцювань, уведеннятампонівіз мазями, уведення в піхвупорошкоподібнихлікарськихзасобів.              
5 Підготовкамедичнихінструментів для взяттяматеріалу на біопсію та оформленнянаправлення на гістологічнедослідження.              
6 Скластинабірмедичнихінструментів для діагностичноговишкрібання та зондуванняпорожнини матки.              
7 Скластинабірмедичнихінструментів для пункціїчеревноїпорожнини через заднєсклепінняпіхви.              

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Оцінка ______________ Безпосередній керівник _________________

                                                                                             (підпис)


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 286; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ