Розрахунок індексів для визначення етапу життєвого циклу по видах вінчестерів 

Вид вінчестера, Гб

З б у т, одиниць

Індекс збуту,

( І )

Індекс збуту у квадраті,

( І² )

2006 р. 2007 р.
80 950 550 0,5789 0,3352
120 1100 850 0,7727 0,5971
160 1050 850 0,8095 0,6553
220 1150 1110 0,9652 0,9316
280 1400 1450 1,0357 1,0727
300 2150 2450 1,1395 1,2985
360 2200 3050 1,3864 1,9220
750 2100 2650 1,2619 1,5924
Сума - - 7,9499 8,4049
Середній індекс, ( Ī ) - - 0,9937 -

 

Після розрахунку індексів визначаємо їх середньоквадратичне відхилення, підставляючи отримані значення у подану вище формулу:

 

 = 0,2512.

 

Далі визначаємо межі інтервалів, враховуючи середній індекс та середньоквадратичне відхилення:

 • нижня межа: 0,9937 – 0,5*0,2512 = 0,8681;
 • верхня межа: 0,9937 + 0,5*0,2512 = 1,1193.

З використанням меж інтервалів визначаємо етапи життєвого циклу по групах вінчестерів (можна визначити лише три етапи: спад, зрілість та зростання. На цій основі робимо висновки щодо щільності розподілу, яку можна буде застосувати фірмі до кожної асортиментної групи товару. Визначення етапу життєвого циклу вінчестерів представлене у табл. 6.9.

Таблиця 6.9.

Визначення етапів життєвого циклу видів вінчестерів

 

Вінчестер, Гб Індекс збуту, ( І ) Межі інтервалів Етап ЖЦТ
80 0,5789

Нижня:

0,8681

 

 

Верхня:

1,1193

Спад
120 0,7727 Спад
160 0,8095 Спад
220 0,9652 Зрілість
280 1,0357 Зрілість
300 1,1395 Зростання
360 1,3864 Зростання
750 1,2619 Зростання

Оскільки етапи життєвого циклу пов’язані з вибором щільності розподілу розміщення товарів фірми, можна зробити висновок, що до вінчестерів більших потужностей можна застосувати ексклюзивний розподіл; проте для таких, як 300 та 360 Гб, треба вже починати використовувати селективний розподіл. Вінчестери потужністю 220 та 280 Гб знаходяться на етапі життєвого циклу «зрілість», тому треба використовувати тільки інтенсивну щільність розподілу. Придбання для реалізації вінчестерів малих потужностей краще зовсім припинити, інакше затримка з просуванням цих застарілих виробів різко знизить прибуток фірми.

Використовуючи наданий приклад аналізу впливу зміни життєвого циклу товару на вибір виду його розподілу, студентам необхідно проаналізувати запровадження типів щільності розподілу для мікросхем операційної пам’яті та пристроїв CD-DVD. Якщо є можливість, доцільно виконати аналогічний аналіз за даними підприємства виробничої практики, або підприємства, де працює студент.

На основі отриманих даних потрібно зробити висновки щодо корективів, які треба внести фірмі до методів розподілу, що застосовувалися у минулому році. Які товари вже знаходяться на етапі спаду і що треба з ними робити? Де можна застосувати ексклюзивний збут, чи є в цьому необхідність? Висновки слід обґрунтувати цифровими даними.

Література: 2; 4; 5; 8; 16; 18.

Практичне завдання № 4

Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу.

Обговорення питань.

1. Процес вибору каналів розподілу.

2. Вибір структури каналу розподілу.

3. Оцінка оптимальних каналів розподілу.

Розв'язування задач.

1. Обґрунтування оптимального каналу розподілу методом прямих якісних суджень.

2. Формування оптимальної структури маркетингових каналів.

3. Аналіз взаємовідносин у каналі розподілу.

4. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу.

Обґрунтування оптимального каналу розподілу методом прямих якісних суджень

Вибір оптимального каналу – це задача визначення необхідного рівня ефективності вирішення завдань розподілу з якомога меншими витратами. Складність задачі полягає в тому, що дуже важко визначити всі альтернативи, специфікувати їх. Крім того, не існує точного методу оцінки реальних результатів кожної альтернативи, оскільки існує велика кількість змінних, що впливають на ці результати.

Відомі такі підходи до вибору оптимального каналу розподілу:

1. Фінансовий підхід. Полягає в оцінюванні насамперед фінансових змінних. Тут вибір відповідної структури каналу аналогічний вирішенню проблеми інвестування. Такий підхід передбачає порівняння можливого приросту капіталу за альтернативних структур каналу розподілу, а також з результатами використання капіталу у виробничих операціях. Вибирають той канал розподілу, де позитивна різниця між доходом від його діяльності та інвестованим капіталом найбільша.

 1. Науково-управлінський підхід. Полягає у широкому використанні операційних досліджень, теорії рішень, а також моделювання процесів. Такий підхід дозволяє оцінити вартість виконання завдань розподілу на його окремих етапах для альтернативних каналів, вибрати оптимальний канал з найменшою вартістю і максимальним прибутком.
 2. Змішаний суб’єктивно-об’єктивний підхід. Включає використання конкретних поглядів маркетологів, а також евристики (творчої діяльності) або керуючих правил. Тут найчастіше використовується метод прямих якісних суджень, який полягає в оцінці керівництвом альтернативних каналів розподілу за факторами, які вважають найважливішими.

Розглянемо таку ситуацію. Фірма «Укртекс» (м. Київ) має можливість використовувати п’ять каналів розподілу:

 • прямий канал [виробник – споживач];
 • однорівневий канал [виробник – роздрібний торговець – споживач];
 • дворівневий канал [виробник – оптовий торговець – роздрібний торговець – споживач];
 • трирівневий канал [виробник – оптовий торговець – дрібний оптовий торговець – роздрібний торговець – споживач];
 • чотирирівневий канал [виробник – агент з продажу – оптовий торговець – дрібний оптовий торговець – роздрібний торговець – споживач].

Необхідно визначити, який з цих каналів розподілу буде для фірми оптимальним, використовуючи для аналізу фактори оцінки каналів. Фірма визначила для себе такі важливі фактори:

 • термін доведення продукції до кінцевого споживача;
 • середньомісячний доход, витрати та прибуток, які будуть отримані при використанні цих каналів;
 • залучення необхідних інвестицій для утримання даного каналу;
 • досвід роботи на споживчому ринку при використанні кожного каналу;
 • ступінь контролю за кожним каналом;
 • перспективи збільшення обсягів продажу;
 • ймовірність зміни цін у каналах.

Кожний фактор має своє значення (вагу), визначене маркетологами фірми на основі евристичних та керуючих правил. Для отримання значень факторів треба проаналізувати ситуаційний стан поданих каналів розподілу.

У табл. 1.10 подана характеристика всіх п’яти каналів розподілу у розрізі зазначених вище факторів (за один рік співпраці з кожним каналом). Фірма не в кожному місяці використовує водночас усі канали, але досвід роботи за рік дає можливість оцінити характеристики кожного каналу.

Таблиця 1.10. 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 430;