Теми для самостійної реферативної роботи та перелік творчих (науково-дослідницьких) завданьТеми рефератів та навчально-творчих завдань:

1. Мистецтвознавча та художньо-практична діяльність Дж.Вазарі.

2. Й.Вінкельман як дослідник і пропагандист класичної античної спадщини.

3. Дослідницька діяльність Н.Кондакова в галузі медієвістики на базі іконографії..

4. Д. Дідро як основоположник професійної художньої критики.

5. Теорія впливів в європейському мистецтвознавстві ХІХ століття.

6. Роль знавецтва в дослідженнях фактологічного матеріалу з різних напрямків образотворчості.

7. Г.Павлуцький як представник теорії впливів в українському мистецтвознавстві початку ХХ століття.

8. Національно-романтичні підходи до вивчення вітчизняного мистецтва в працях В. та Д.Щербаківських та Ф.Шміта.

9.  М.Дворжак та Й.Стржиговський як провідники поглядів віденської школи мистецтвознавства.

10. Формально-стилістичний метод в дослідницьких працях Г.Вельфліна

11. Іконологічні засади наукових праць Е.Панофського. 

12. Стилістичний аналіз творів мистецтва в праці Г.Вельфліна «Ренесанс і бароко».

13. Й.Стржиховський та його концепція витоків християнського мистецтва

14. Аналітична складова в мистецтвознавчих працях М.Алпатова.

15. Висвітлення творчості художника (персоналія за вибором студента) в публікаціях науковців.

 

Методи навчання: лекції, практичніі заняття, самостійна робота, бесіди, індивідуальні консультації. Виконання наукових рефератів.

Методи контролю знань: модульні контрольні роботи, захист рефератів, екзамен

Порядок поточного,  модульного та підсумкового  контролю академічної успішности студентів, критерії  оцінки знань

 

Шкала оцінювання академічної успішності студента по ECTS

По 100-бальной шкале По шкале ECTS

По национальной шкале

90 – 100 A відмінно (5)

Зараховано

80 – 89 B Дуже добре (4)
70 – 79 C Хорошо (4)
60 – 69 D Задовільно (3)
51 – 59 E Достатньо (3)
35 – 50 FX Незадовільно з можливістю повторної перездачі викладачеві (2)

Не зараховано

1 – 34 F Незадовільно з можливістю повторної здачі комісії(2)

 

Рейтингова оцінка академічної успішності студента за семестр

 

Вид учебной работы по модулю Максимальное коли­чество баллов Критерії оценивания

Модуль №1

Поточний  контроль   За теми модуля: 3+3+4+4=14
Написання реферату   6
Оформлення конспекту лекцій, практичних занять, семінару лабораторної роботи   4+4+4+4=16
Модульний контроль   8

Модуль №2

Поточний  контроль   За теми модуля: 4+4+4+4+2=18
Написання реферату   6
Оформлення конспекту лекцій, семінарів, лабораторної роботи   3+3+3+3+3 =15
Модульний контроль   7
Максимальная общая сумма баллов 100  

Рейтингова оцінка академічної успішности студента на екзамені

Вид завдань Максимальна кількість балів Критерії оцінювання
Теоретичні питання 30  Повнота висвітлення питань ся.Відмінне
Практичне завдання 50 Сума балів за всі види
Тестові завдання 20 Згідно шкали оцінювання
Максимальна загальна сума баллов 100  

 

Зміст поточного і модульного контролю

Поточний контроль містить в собі перевірку засвоєння студентом теоретичних знань та практичних умінь і навичок в процесі вивчення матеріалів модуля.Враховуючи конкретну ситуацію та склад студентів, проводиться усне опитування, короткі тести (як складові підсумкового контрольного тесту);

9.4.1., 9.4.2.   Модульний контроль  по дисципліні проводиться при завершенні кожного змістового модуля у вигляді модульної контрольної роботи. Письмова робота дає можливість перевірити рівень засвоєння студентом всього матеріалу модуля. Варіанти модульних контрольних робіт подані наприкінці програми.

9.4.3. На завершення загального модуля проводиться семестровий заліковий тестовий контроль. Перевірочний тест додається наприкінці робочої програми.

9.4.5. Екзаменаційні білети для підсумкової перевірки знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Історія дизайну» складаються з двох питань, перше з яких дає змогу перевірити обізнаність студента в узагальнюючих питаннях з дисципліни, а друге – виявити знання конкретних художніх явищ, творчості окремих митців та творчих груп. Екзаменаційні питання додаються в кінці робочої програми.

 

Підсумкова рейтингова оцінка академічної успішності студента по дисципліні

Підсумкова рейтингова оцеіка R академічної успішністи студента по дисципліні визначається по формулі:

, де

Мi – рейтингова оцінка студента по i-му модулю; Э – рейтингова оцінка студента по результатам екзамену.

 

Література до курсу:

1. Арнольд Д. История искусства. Очень краткое введение.- М.. 2008.

2. Антонович Є. , Удріс І., Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття.- К.,     2007.

3. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней – М., 1994.

4. Барраль-и-Альте К. История искусства.- М., 2009.

 5. Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.- С.-Пб., 2004.

 6. .Вельфлин Г. Ренессанс и барокко.- С.-Пб., 2004.

7. Виппер Б. Проблемы и развитие натюрморта.- С.-Пб., 2005.

8. Даниель С.М. Искусство видеть.- Ленинград, 1990.

9. История енвропейского искусствознания.- М., 1966.

10. История европейского искусствознания. Вторая половина ХІХ – начало ХХ века. В 2-х кн.- М., 1969.

11. Наливайко Д.С. Искусство. Направления, течения, стили.- К.. 1981.

12. Нелюба А.М. Словник образотворчого мистецтва.- Харків, 1996.

13. Певзнер Н. Английское в английском искусстве.- С.-Пб., 2004.

14. Современное искусствознание за рубежом. Очерки.- М., 1964.

15.Удріс І., Удріс Н. Нариси з історії костюма.- Кривий Ріг, 2010.

15. Яковлева Н.А., Чаговец Т.П., Дегтярёва Т.Ю. Практикум по истории изобразительного искусства.- М., 2004.        


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 409;