МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМРЕСПУБЛИКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИМСКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет мистецтв

 

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

______________(П.І.Б..)

«___»________2012 року

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

Дисципліни «Практикум з історії образотворчого мистецтва»

 

для студентів напряму знань

8.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»      

Галузь знань 0202 Мистецтво

 

 

Симферополь, 2011

Робоча навчальна  програма складена  на основі типової програми «Історія дизайну»

 

Робоча програма розробленаУдріс Іриною Миколаївною, к.м., доцентом

                                                                                             

Робоча навчальна програма заверджена на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Завідувач кафедри _________________________________ (П.І.Б)

 

Узгоджена з навчально-методичною комісією факультету мистецтв

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Голова НМК факультету _____________________________________________ (П.І.Б)

 

Розглянута і схвалена  на засіданні вченої ради факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

Вчений секретар ради _______________________________ (П.І.Б.)

 

 

Робоча навчальна програма перезатвердждена на засіданні кафедри ______________________

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Завідувач кафедри _________________________________ (П.І.Б.)

 

Узгоджена навчально-методичною комісією ___________________________ факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Голова НМК факультету ______________________________________________ (П.І.Б.)

 

Розглянута і схвалена на засіданні вченої ради факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Вчений секретар ради _______________________________ (П.І.Б..)

 

 

Рабоча навчальна програма перезатвердждена на засідані кафедри ______________________

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Завідувач кафедри _________________________________ (П.І.Б.)

 

Узгоджена навчально-методичною комісією ___________________________ факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Голова НМК факультету ______________________________________________ (П.І.Б.)

 

Розглянута і схвалена на засіданні вченої ради факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Вчений секретар ради _______________________________ (П.І.Б..)

1. Мета і завдання дисципліни 

    

   Мета курсу – підготувати висококваліфікованих фахівців освітнього рівня «Магістр» у галузі декоративно-прикладного  мистецтва за спеціалізаціями (кераміка, декор одягу та текстилю, монументально-декоративні техніки) для відповідних галузей сучасного мистецтва, художньої промисловості, культурних та освітніх установ, обізнаних з досягненнями світового мистецтва, спроможних реалізувати творчі задуми на високому професійному рівні та викладати мистецькі дисципліні, опираючись на досягнення світової та вітчизняної культури.

Одним з найважливіших завдань курсу є ознайомлення студентів з принципами та методами комплексного мистецтвознавчого аналізу, поглиблення навичок роботи з фаховою літературою. Знання основних методів аналізу та уміння використовувати їх для вирішення науково-дослідницьких завдань лягають в основу обробки і систематизації матеріалу магістерського дослідження. Низка практичних завдань сприяє удосконаленню педагогічної підготовки майбутнього викладача і популяризатора національного і світового мистецтва. Фахове визначення ціннісних якостей художніх творів (згідно спеціалізації) сприятимуть і в роботі над власним твором в матеріалі. Програма передбачає також набуття навичок самостійної роботи як зі спеціальними виданнями так і репродукційним матеріалом з метою якісного оволодіння частиною тем. У цьому контексті вважаємо доцільним не розмежовувати у програмі аудиторні та самостійні теми, оскільки студент повинен опрацьовувати весь курс як єдине ціле.

Вимоги до рівня підготовки студента, що завершив освоєння дисципліни (результат навчання)

    Курс “Практикум з історії образотворчого мистецтва” є важливою складовою фахової підготовки митців -  спеціалістів у різних галузях образотворчості - прикладної графіки, монументально-декоративного живопису, художнього виготовлення виробів з кераміки, художньої вишивки і ткацтва та моделювання костюма. Практична навчально-дослідницька діяльність в галузі образотворчості відповідає кваліфікаційній характеристиці випускника магістратури як фахівця, здатного однаково успішно займатись науково-педагогічною і творчо-практичною діяльністю.

Основним змістом курсу є комплексна пошуково-дослідницька робота студентів в обраній царині декоративно-прикладного мистецтва засобами відбору, систематизації та обробки необхідних візуальних матеріалів. Ознайомлення з інструментарієм та методами науково-мистецтвознавчої роботи, якими користувались науковці в різні часи поєднується в практикумі з виконанням практичних аналітичних завдань з опорою на між предметні зв’язки – знання композиції, кольорознавства тощо. 

 Використання різних видів фахового аналізу дають студентам змогу на практиці виявити і оцінити особливості і характерні якості провідних напрямків та стилів, притаманних певній історичній добі і творчості окремих митців у контексті домінуючого історико-хуожнього стилю, напрямку чи течії.  Студенти повинні і уміти пояснити ці явища, дати їм об’єктивну оцінку. Сприйняття і оцінка світового і національного мистецтва, засвоєння майбутніми фахівцями основних матеріалів історії зарубіжного і вітчизняного мистецтва минулих часів і сучасності як загальної єдності архітектури, скульптури й живопису, графіки, різних видів прикладного мистецтва і  дизайну  тощо - трактується як підгрунтя, на якому базується професійна майстерність, практична діяльність фахівця кожної конкретної галузі, його науково-пошукова діяльність.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 199;