Зміст самостійної роботи студентів по дисципліні 

Найменування модулів і тем              Питання, що виносяться на самостійне опрацювання  
  Змістовий модуль 1.  
1. Історія підходів до вивчення мистецтва в часи Нової стадії. Біографічний метод Д.Вазарі. Основи стилістичного аналізу вивчення пам’яток в працях Й.Вінкельмана. К.Ф.румор і його принцип систематизації мистецьких творів за національними школами. Естетичні погляди Г.Ф.Гегеля. «Філософія мистецтва» І.Тена – раса, климат, звичаї як чинники формування мистецтва конкретного народу. 4
2 Методики мистецтвознавчих досліджень др.. пол.. 19 – поч..20 ст. Утвердження спеціальних стилістичних закономірностей у формуванні мистецтва в «Проблемі стилю А.Ригля». «Схід чи Захід» Й.Стржиговського – перестановка акцентів в питанні походження християнського мистецтва. Утвердження єдності форми і змісту як основи стилю в працяї М.Дворжака. Іконолгічний метод дослідження мистецтва Е.Панофського. Н.Кондаков як дослідник візантиністки і його іконографічний метод. Українські науковці к.19 – поч.. 20 ст. Підготовка матеріалу до доповіді. 4
3 Сучасні методики в мистецтвознавстві. Загально-естетичний та конкретно мистецтвознавчий рівні дослідження. Системний, структурний та системноструктурний методи. Висвітлення принципів функціонування мистецтва в суспільстві за допомогою соціологічного методу. Літературознавчий герменевтичний метод вивчення священних текстів як засіб дослідження релігійних жанрів в мистецтві. 4
4 Підготовка матеріалів до написання плану-проспекту дослідження. Пошукова робота з джерелами. Формулювання мети і завдань роботи. Формування первісного варіанту бібліографії. Короткий огляд основних праць (опис). Формування початкового візуального ряду дослідження.  Огляд статей з теми у фаховому періодичному видання за 10 років. 6
                                              Змістовий модуль 2.  
5 Підготовка матеріалів до мистецтвознавчого опису. Збір інформації про автора і час створення роботи. Тема, ідея, сюжет. В разі потреби – пошук аналогів для оціночних характеристик. Формування термінологічного словничка для опису і фахової термінології для дослідження загалом. 4
6 Вибір найбільш виразного взірця для художнього аналізу одного твору. Підготовка матеріалів та інструментів. Підготовка матеріалу для аналізу композиційної схеми, тонового і барвного ладу (форм і декору). Підбір творів для порівняльного стилістичного аналізу– у контексті власного дослідження. Підготовка композиційної схеми творів. Інформція про історико-художній стиль (стилі), до якого належать обрані твори або ж часу виконання робіт, якщо метою є визначення стилю.  4
7 Підготовка до комплексного аналізу мистецького твору: пошук творів, збір мистецтвознавчої інформації, обробка бібліографічних джерел. Ескіз графічної частини аналізу. 5
8 Відвідування персональної чи групової художньої виставки. Збір інформації про автора (авторів). Підбір ілюстративного ряду для критичного огляду. Підготовка повідомлення як попереднього етапу для критичного огляду. (В разі необхідності – підготовка до критичного огляду відділу сучасного мистецтва в музеї). 5
9 Вибір теми лекції. Обробка інформації, підбір візуального ряду, розробка плану. Написання тексту лекції згідно вимог. Оформлення роботи. Створення ілюстративного електронного додатку до лекції.  Підготовка тез доповіді. 6
     Всього згідно плану 42 години у двох модулях.  

 

*) Враховуючи специфіку «Практикуму з історії образотворчого мистетцва» як однієї з нечисленних дисциплін фахового блоку, що поєднує теорію та практику і обсяг необхідного для самостійного освоєння курсу матеріалу, самостійна робота студентів містить вивчення визначеної навчальною програмою частини питань кожної з тем. Загальні теоретичні положення лекційного матеріалу студенти самостійно доповнюють вивченням конкретних прикладів і художніх явищ. Суттєвою складовою самостійної роботи студентів повинно стати формування блоку найвиразніших прикладів художніх творів (візуальних рядів) по кожній з тем, що може використовуватись як під час виступу на семінарі так і при виконанні лабораторних робіт. Передусім передбачається самостійна підготовка до практичних занять та  модульного контролю, написання рефератів тощо.

         

8. Зміст індивідуальної роботи студентів по дисципліні*)

*) Враховуючи обмежений загальний обсяг годин, відведених на освоєння дисципліни, не видається доцільним розмежування самостійної та індивідуальної роботи студентів. Пропоновані нижче теми передбачають виконання як наукових рефератів так і науково-дослідницьких завдань. Зокрема, виконання переважної кількості завдань має на меті поєднання вербальної частини та ілюстративного матеріалу, схем тощо.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 208;