Загальна характеристика дисципліни і розподіл навчального навантаження по видам занять 

 

Семестр

Общее количество часов

Количество кредитов по ECTS

Количество модулей

Аудиторных часов

СР

ИР

Итоговый контроль (экзамен, зачет)

Итоговых Содержательных Всего Л П С

Конс

Денна форма навчання

2 72 2,5 1 2 30 6 24

-

- 42 - залік

Заочна форма навчання

               

 

       
                           

 

*** скорочення

Л - лекції

П - практичні заняття

С - семінарські заняття

Лаб. - лабораторні заняття

СР - самостійна робота

ІР - індивідуальна робота

 

4. Зміст і структура навчальної дисципліни

 

Название

содержательных

модулей и тем

Всего по учебному плану

Количество часов за видами занятий

Аудиторные

Внеаудиторные

Всего

из них

Всего

СР

ИР

Л П С

Конс

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

Навчальний модуль №1  «Практикум з історіі мистецтва»

Змістовий модуль I .«Теоретико-методологічні основи мистецтвознавчих досліджень

32 14 6 8 - -

18

18 -
1 Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Етапи еволюції науки про мистецтво. Терміни. 8 4 2 2 - -

4

4 -
2 Тема 2. Провідні теорії та методи дослідження мистецтвознавства ХІХ – початку ХХ століття. Методи досліджень. 8 4 2 2 - -

4

4 -
3 Тема 3. Основні методологічні напрямки сучасного мистецтвознавства. 8 4 2 2 - -

4

4 -
4 Тема 4. Розробка плану дослідження 8 2 - 2 - -

6

6 -

Змістовий модуль II  «Мистецтвознавчий аналіз та художньо-критичниі публікації».

40 16 - 16 - -

24

24 -
1 Тема 1. Мистецтвознавчий опис твору (архітектура, скульптура, живопис, графіка, конкретніий вид прикладного  мистецтва). Аналіз одного пам’ятника 6 2 - 2 - -

4

4 -
2 Тема 2. Порівняльний та художній аналіз творів живопису. 8 4 - 4 - -

4

4 -
3 Тема 3. Комплексний аналіз мистецьких пам’яток 9 4 - 4 - -

5

5 -
4 Тема 4. Рецензії на виставки                          8 3 - 3 - -

5

5 -
5 Тема 5. Проведення бесід та лекцій з історії мистецтва 9 3 - 3 - -

6

6 -
  Всього по модулю: 72 30 66 24 - -

42

42 -

Всього по курсу

72 30 6 24 - -

42

42 -
               
               
                       

 

Примітка: Кількість підсумкових і змістових модулів визначається згідно специфіки дисципліни. Один навчальний модуль, який не повинен перевищувати трьох кредитів, може містити один і більше змістових модулів. Кількість навчальних та змістових модулів може співпадати. В таблиці підводяться підсумки як підсумкових так і змістових модулів.

  5. Тематичний план лекцій

Денна форма навчання

№ лекції Тема заняття і перелік питань лекції Кількість годин
  Змістовий модуль 1 6
1 Тема лекції..Предмет і завдання дисципліни. Етапи еволюції науки про мистецтво. Термінологія.   Основні питання: 1. Три складових науки про мистецтво 2. Ідентифікація, аналіз, інтерпретація та систематизація творів образотворчого і декоративного мистецтва та дизайну як предмет науки про мистецтво. 3. Завдання наукового дослідження: «ким, коли, чому і як». 4. Фахова термінологія: тлумачення основних понять.   2
2 Тема лекції: Провідні теорії та методи дослідження мистецтвознавства ХІХ – початку ХХ століття. Основні питання: 1. Формальна та естетична концепції історії мистецтва. 2. Знавецтво як напрямок мистецтвознавства 19 століття. 3. Порівняльно-історичний (компаративний) та формально-стилістичний методи в науці доби. 4. Іконографічний метод дослідження в зарубіжній та вітчизняній науці. 5. Національний романтизм як підґрунтя наукової методології   2
3 Тема лекції: Основні методологічні напрямки сучасного мистецтвознавства.  ) Основні питання: 1. Формалістичний метод наукового дослідження 2. Марксистський та соціологічний методи. 3. Іконологічний метод: відмінності від іконографічного. 4. Семіологічний (структуралістський) метод в сучасному мистецтвознавстві. 5. Системний метод та застосування окремих методів інших наук (педагогіка)   2
  Всього: Згідно змісту і структури навчальної дисципліни та розподілу навчального навантаження – 3 теми двох змістового модуля  6

Тематичний план практичних занять

Денна форма навчання

№ занятия Тема заняття Количество часов
  Практичні заняття  
                          Змістовий модуль 1  
1   Практичне заняття 1. Розробка  тлумачного словника термінів і понять магістерського дослідження 2
2  Практичне заняття  2.  Розробка  тез доповіді про розвиток європейського та вітчизняного мистецтвознавства к. 19 – п.чв. 20 ст. 2
3  Практичне заняття 3. Бібліографічний огляд публікацій по темі дисертаційного дослідження в конкретному виданні. 2
4  Практичне заняття 4.Розробка плану-проспекту дослідження. 2
                            Змістовий модуль 2   
1  Практичне заняття  1  Мистецтвознавчий опис одного твору 2
2  Практичне заняття 2. Порівняльний та художній аналізі мистецьких   творів 4
3 Практичне заняття 3.Комплексний аналіз мистецьких пам’яток 4
4 Практичне заняття 4.Критичні статті. Рецензія на виставку 3
5 Практичне заняття 5.Проведення бесід та лекцій з історії      мистецтва 3
  Всього :   згідно структури і навантаження 24 год.  практичних занять 24

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 217;