Види цін на міжнародному ринкуОсобливу роль в міжнародному маркетингу виконують трансфертні ціни. Коли компанія децентралізована, тобто має самостійні відділення, які одержують свій прибуток, то виникає необхідність передавати компоненти або закінчені вироби один одному. В цілях нарахування прибутку в кожному відділенні повинні бути визначені ціни для кожного вузла, компоненту або товару. Така ціна носить назву трансфертної, або передавальної, ціни.

На світовому ринку маніпулювання трансфертними цінами дає можливість звести до мінімуму сплату податків і імпортних мит, або переказати фінансові кошти. Так, наприклад:

- товар може бути увезений в країну з високим митним збором за штучно низькою ціною;

- товари можуть бути завезені в країну з високими податками за високою ціною,

- товари можуть бути завезені за високими цінами в країну, з якої заборонені переказ дивідендів або підлягають сплаті урядові податки;

- при цій же ситуації можна уникнути накопичення засобів в країні з високими темпами інфляції або де можна чекати в найближчому майбутньому девальвації, експропріації власності.

До найвідповідальніших елементів підготовки зовнішньоторговельної операції і контракту відносяться аналіз поточних цін світового ринку і визначення рівня конкретних цін. Така робота включає: збір інформації про поточні ціни світового ринку, її систематизацію і аналіз, визначення тенденцій змін ринкових цін і приведення їх до умов майбутньої конкретної операції.

Залежно від наявності проміжних ланок на шляху від виробника до споживача розрізняють ціни виробників, оптові і роздрібні ціни.

При аналізі динаміки цін і визначенні їх рівня звичайно використовують ряд цінових різновидів: контрактні ціни, біржові котирування і аукціонні ціни, довідкові ціни, ціни прейскурантів, індексні ціни, ціни пропозиції і ін.

Контрактні ціни відображають дійсний рівень цін на товар певної якості за відповідних умов поставок і платежів.

Біржеві котирування - ціни товарів на товарних біржах, є цінами реальних контрактів, здійснюваних на уніфікованих умовах відносно якості, обсягу і терміну поставки, валюти платежу і т.ін.

Ціни аукціонів близькі до котирувань біржі, оскільки відображають реальні ціни реальних операцій.

Довідкові ціни - це ціни, що публікуються продавцями сировинних товарів, а також їх асоціаціями. Вони не відображають реального рівня контрактних цін.

Прейскуранти і цінники містять ціни на готові вироби споживацького і виробничого призначення. Прейскурантні ціни по суті аналогічні довідковим цінам на сировинні товари.

Ціни пропозиції. У відповідь на запит покупця, зацікавленого в придбанні товару, продавець направляє пропозицію на продаж, в якому містяться передбачувані умови поставки, платежу і ціни. Ціни пропозицій відрізняються від контрактних цін, оскільки коректуються в ході переговорів.

Індекси цін є відносними показниками, що характеризують динаміку цін, але не дозволяють судити про їх рівень.

Процес встановлення ціни на експортну продукцію складається з двох крупних етапів: встановлення початкової (базової) ціни і встановлення ціни з урахуванням комерційних умов поставки і техніко-економічних характеристик виробу.

1. Встановлення початкової (базової) ціни:

- вибір цінової політики;

- дослідження кон’юнктури ринку;

- вибір методу ціноутворення;

- аналіз попиту на товар, що експортується;

- визначення величини витрат, пов’язаних з виробництвом і експортом товару;

- облік психологічних аспектів сприйняття ціни споживачем;

- облік рівня конкуренції на цільовому сегменті світового ринку.

2. Встановлення остаточної ціни з урахуванням комерційних умов постачання товару:

- облік знижок;

- облік базових умов поставки;

- облік умов платежу;

- облік виду каналу розподілу;

- облік „ковзання” ціни.

У ціноутворенні на експортну продукцію часто використовуються наступні методи розрахунку поточних цін:

1) метод „поточні витрати + прибуток”;

2) метод цільового прибутку;

3) метод встановлення ціни з урахуванням попиту;

4) метод середньосвітових цін;

5) метод встановлення ціни на підставі цінності товару;

6) встановлення ціни на міжнародному тендері;

7) визначення ціни на підставі кошторису витрат.

Залежно від вибраного методу ціноутворення визначається величина тих або інших видів витрат.

Питання для самоперевірки

1. Визначте питання які доводиться вирішувати при розробці цінової політики фірми?

2. Визначте чинники, що визначають рівень світових цін.

3. Охарактеризуйте цінові стратегії що використовуються фірмами на світових ринках.

4. Дайте визначення трансфертними цінами і де вони знаходять застосування в міжнародному маркетингу.

5. Охарактеризуйте види цін що існують в практиці міжнародної торгівлі.

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1. Азарян Е.М. Международный маркетинг. -Х.: Феникс,2001.

2. Алексунин В.А. Международный маркетинг. –М.: Издат. дом „Дашков и К”, 2001.

3. Бабин З.П., Градобитова Л.Д. Новые тенденции в современных международных экономических отношениях промышленно-развитых стран. М.: МГИМО, 1994.

4. Багиев Г.Л. Международный маркетинг. –СПб.: Питер, 2001.

5. Бондарев А.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебное повобие. –Спб.: Изд-во СПбУЭМ, 1993.

6. Котлер Филип. Основы маркетинга. – М.: Росинтер. 1996.- 736 с.

7. Ламбен Жан-Жак, Стратегический маркетинг, Европейская перспектива. – Санкт-Петербург.: Наука, 1996.-589 с.

8. Маджаро С. Международный маркетинг/ Пер. с англ. М.: Междунар. отношения, 1979.

9. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Т.І. Международный маркетинг. –К.: КНТЕУ, 2000.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 154; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ