КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ЕСТS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮТаблиця 3

Рейтингова оцінка з дисципліни Оцінювання в системі ECTS Оцінка за національною шкалою Сприяючий характер діяльності студента
90-100 А 5 (зараховано) Знання предмету "Основи інтелектуальної власності" міцні і глибокі, виходять за межі навчальної програми, підручників та носять науковий й інноваційний характер. Знання використовуються вільно. Легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної професії.
82-89 В 4 (зараховано) Знання предмету "Основи інтелектуальна власність" міцні і глибокі, перебувають у межах навчальної програми. Студент здатний виконувати засвоєні види діяльності та окремі операції в нових нестандартних умовах, самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових завдань, знаходити і за допомогою викладача усувати помилки.
75-81 С 4 (зараховано) На відміну від оцінки В, при оцінці С студент потребує періодичної підтримки з боку викладача при вирішенні нетипових завдань, однак самостійно розв'язує типові проблеми.
69-74 D 3 (зараховано) Знання, завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент самостійно використовує знання у завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності вони переносяться за допомогою викладача. Здатний виконувати діяльність за інструкцією, за певним алгоритмом чи за допомогою викладача.
60-68 Е 3 (зараховано) Студент спроможний працювати лише за підтримки викладача, орієнтуючись в поняттях  та основних питаннях предмету.
35-59 2 (незараховано) з можливістю повторного складання Вимоги на оцінку “зараховано” не виконані. Студент відтворює лише окремі фрагменти навчальної програми дисципліни.
1-34 F 2 (незараховано) з обов’язковим повторним курсом Студент неспроможний відповідати на елементарні питання з курсу. Не виконав жодних завдань.

 

 

Основи інтелектуальної власності. Методичні поради / [авт.-укладач І. Б. Скакальська] – Кременець: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2012. – 45 с.

 

 

Ум. друк. арк. 1,7.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 490; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!