Оформлення індивідуальної роботиСтудент повинен пам'ятати, що через оформлення індивідуальної роботи, її зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо індивідуальної роботи.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану ІНДЗ. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається!

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж три інтервали, якщо індивідуальна робота виконана рукописним або машинописним способом, та не менше, ніж два інтервали, якщо робота виконана за допомогою комп'ютера.

Розділи слід нумерувати арабськими цифрами без крапок в кінці. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою (наприклад − 1.1, 1.2).

Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з поставленням арабських цифр за загальним правилом у нижньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою індивідуальної роботи є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.    

Список використаних джерел та літератури – елемент бібліографічного апарату, й містить бібліографічні описи використаних джерел і вміщується після висновків. Список літератури складається або за алфавітом, при цьому на початку вказуються вітчизняні джерела, а потім — іноземні, але за таким же принципом, або за хронологічною ознакою. Часто список літератури складають і за черговістю посилань на них у даній роботі.

Наприклад: 1. Скакальська І. Громадсько-політична діяльність Семена Жука. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 160 с.

2. Стоколос М. Українізація православної церкви на Волині у 20-30-х рр. історичний досвід і сучасність // Волинь і Волинське зарубіжжя. – Луцьк, 1994. – С. 86-88.

3. Кралюк П. Аристократ духу. Арсен Річинський як мислитель і громадський діяч // Сім’я і дім. – Сімейна енциклопедія. − 5 вересня 2008 р. − http: //www.simya.com.ua/articles/45/8106/

4. Скакальська І. Вмерти, щоб жить без кінця… // Діалог. – 1998. – 24 жовтня.

 Додатки завершують текст роботи.

Текст друкується в редакторі WORD 97 (2000); формат аркуша А4 поля – всі 2 см;. шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал − 1,5. Абзацний відступ – 1 см. Увага! Не допускається зайвих пробілів при форматуванні тексту і переносів!Електронний варіант роботи на диску теж необхідно подати. Приймається і рукописний варіант ІНДЗ.

Під час оцінки роботи використовуються такі критерії:

§ Відповідність теми змісту і формі роботи.

§ Глибина, повнота розкриття теми.

§ Логіка викладення матеріалу.

§ Термінологічна чіткість.

§ Рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння критично оцінити її.

§ Наявність висновків.

§ Власне бачення проблеми дослідником, творчий характер роботи.

§ Оформлення роботи.

Презентація ІНДЗ

Презентацію ІНДЗ можна практикувати як захист основних положень дослідження у формі стендової доповіді.

Стендова доповідь – це документ, який містить дані дослідницької діяльності чи досвіду роботи, опублікований в пресі або прочитаний в аудиторії. Доповідь повинна мати новизну й практичне значення теми, розкривати її основний зміст і містити обґрунтовані висновки доповідача.

Ця форма виступу в сучасній міжнародній практиці є найбільш вдалою, забезпечує легкість і сконцентрованість сприйняття змісту на конференціях та інших заходах. Аудиторія для стендових доповідей повинна бути обладнана столами, дошкою й проекційною апаратурою, якою за необхідності можуть скористатися автори.

Загальні вимоги до оформлення стендової доповіді:

· чітке й логічне представлення ключових аспектів роботи, що дає можливість учасникам презентації зрозуміти її основний зміст навіть за відсутності авторів;

· наочність – при побіжному перегляді в глядача повинно виникнути чітке уявлення про тематику й характер виконаної роботи;

· оптимальність – кількість інформації передбачає повне її вивчення за невеликий час; доповідь не повинна бути перевантажена другорядною інформацією;

· час виступу з доповіддю – 5 хв.

Матеріали стендової доповіді повинні містити:

· заголовок;

· анотацію;

· вступ;

· визначення завдань;

· приклади;

· результати;

· висновки.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 509; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!