Чи дозволяє вітчизняна законодавча база ефективно захищати інтереси автора?Які функції представників у справах інтелектуальної власності (патентні права) та на підставі чого регламентується їхня діяльність?

Що таке роялті?

Чи застосовують до діяльності організацій колективного управління обмеження, передбачені антимонопольним законодавством?

 

Завдання:

1. Знайдіть у пресі, чи в мережі ІНТЕРНЕТ повідомлення про діяльність патентних повірених.

2. Подумайте, що потрібно зробити, щоб внести інтелектуальну власність до статутного капіталу підприємства?

Творче завдання

1. Підготуйте зразок реклами діяльності патентного повіреного.

2. Розкажіть про колективне управління майновими правами інтелектуальної власності авторів творів науки, літератури і мистецтва у формі репортажу кореспондента газети, використовуючи наочність.

Запитання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте способи комерціалізації інтелектуальної власності.

Література:

1. Цивільний кодекс України. – К., 2004.

2. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник / За заг. ред. О. Підопригори. – К., 2003.

3. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. – К., 2005.

4. Дроб’язко В., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Войнаровський А. Ф. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. – Львів, 2007.

6. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 17.

7. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8.

8.  Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8.

9.  Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 23.

10.  Словник іншомовних слів / Уклад. Л. Пустовіт. – К., 2000.

 

Методичні поради

Зверніть увагу, що статтею 45 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон) передбачено, що суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами особисто, через свого повіреного або через організацію колективного управління.

Частиною п'ятою статті 48 Закону встановлено, що на основі одержаних повноважень організації колективного управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиключні права на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Згідно з пунктом в) частини першої статті 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень функції, у тому числі функцію збирання, розподілу і виплати зібраної винагороди за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, а також іншим суб'єктам прав відповідно до Закону.

На обліку в Державному департаменті інтелектуальної власності перебувають такі організації колективного управління:

1. Всеукраїнське об'єднання суб'єктів авторських і суміжних прав «Оберіг». Сфера діяльності: управління майновими правами суб'єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм.

2. Громадська організація «Об'єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності «Статус». Сфера діяльності: управління майновими правами суб'єктів авторського права у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності.

3. Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав». Сфера діяльності: управління майновими правами суб'єктів авторського права та суміжних прав.

4. Об'єднання підприємств «Український музичний альянс». Сфера діяльності: управління майновими правами суб'єктів авторського права та суміжних прав.

5. Громадська організація «Агентство охорони прав виконавців». Сфера діяльності: управління майновими правами авторів та інших осіб, які мають авторське право, а також майновими суміжними правами виконавців у музичній галузі, хореографії, розмовному жанрі, інших видах мистецтва та інші.

Метою комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є отримання прибутку за рахунок використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншими юридичним чи фізичним особам.

v Семінар 6. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План

1. Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Порушення авторських та суміжних прав. Способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав.

2. Права власника охоронного документа в разі виявлення порушення його прав. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

3. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення інтелектуальної власності.

4. TRIPS – угода Світової організації торгівлі (СОТ) як нормативна основа охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, що трактуються як товар.

Реферати:  1. Система захисту права інтелектуальної власності в Україні.

2. Законодавство України проти піратства в галузі інтелектуальної власності.

3. Захист прав на торговельну марку.

4. Цивільно-правовий захист патентних прав.

5. Проблеми захисту суміжного права в Україні.

Запитання для самоконтролю:

1. Які типові порушення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки ви знаєте?

2. Які існують способи захисту прав на винахід, корисну модель?

3. Як завадити іншим особам використовувати торговельну марку?

4. Як охороняють права на добре відомі марки?

5. Що таке охорона інтелектуальної власності?

6. Як охороняються твори?

7. Які кодекси містять статті, що захищають право інтелектуальної власності?

8. Коли наступає кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності?

9. У чому полягає вимога про відшкодування збитків?

Завдання:

1. Визначіть стягнення і покарання передбачені в адміністративному і кримінальному законодавстві України за промислове шпигунство.

2. Поясніть значення понять: плагіат, охоронний документ, контрафакція товарного знака. Що означає поняття «порушене право»?

Творче завдання: 1. Складіть кросворд з даної теми.

2. Прочитайте ст. 3 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» і виберіть ті положення, які на Вашу думку, можуть знадобитись Вам у житті.

Запитання для самостійної роботи:

1. У чому полягає захист прав інтелектуальної власності відповідно до Угоди TRIPS? Чи правомочна Угода TRIPS в Україні?

Література:

1. Цивільний кодекс України. – К., 2004.

2. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник / За заг. ред. О. Підопригори. – К., 2003.

3. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. – К., 2005.

4. Дроб’язко В., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Войнаровський А. Ф. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. – Львів, 2007.

6. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 17.

7. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8.

8. Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8.

9. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 23.

10.  Кримінальний кодекс України, від 2001 р.

11.  Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 

Методичні поради

Слід відрізняти такі поняття, як охорона авторських і суміжних прав та їх захист. Під охороною розуміють встановлення всієї системи правових норм, спрямованих на дотримання прав авторів. Тоді як захист – це сукупність заходів, метою яких є відновлення і визнання цих прав у разі їх порушення.

Здебільшого порушниками авторських і суміжних прав є особи, які допускають незаконне використання творів, що охороняються та об’єктів суміжних прав. Зверніть увагу, що подібні дії вважають контрафактними, а самих порушників називають піратами.

Порушення авторських і суміжних прав може відбуватися як у рамках договору, укладеного між правоволодільцем і користувачем, так і в разі позадоговірного використання твору або об'єкта суміжних прав, коли відсутня згода правоволодільця і не сплачено відповідну винагороду.

Підкреслюємо, що будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора без виплати йому винагороди є порушенням його виключних майнових прав. Порушником авторських і суміжних прав є фізична або юридична особа, яка не виконує вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права», інших законодавчих актів.

Права на винахід, корисну модель і промисловий зразок можуть бути захищені в адміністративному, цивільно-правовому і кримінальному порядку. Зверніть увагу, що порушення патентних прав становить склад злочину лише тоді, коли неправомірні дії завдали великої шкоди, відповідно настає кримінальна відповідальність за порушення прав.

Існує дві форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і неюрисдикційна.

Особа, яка вважає, що її права у сфері інтелектуальної власності порушені, має право звернутися із заявою до суду з вимогою про відшкодування матеріальних та моральних збитків порушниками її прав.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 619; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!