Заголовок охоплює назву доповіді, ПІБ і групу та спеціальність автора.Структура виступу під час захисту ІНДЗ

· актуальність, мета й завдання роботи;

· методи, які  використовувались під час дослідницької діяльності;

· основні результати й висновки;

· подяки всім, хто надавав допомогу в роботі.

Матеріал рекомендується представляти на аркушах стандартного формату від А4 (210 х 297 мм) до А1 (594 х 840 мм), тому що лише так конструкція підрамника забезпечує зручне кріплення.

Малюнки й таблиці повинні мати назви. Формат малюнків, таблиць, висота букв, товщина ліній на графіках повинні забезпечувати можливість прочитання матеріалу з відстані не менше двох метрів. Для більшої наочності допускається виділення кольором. При цьому варто уникати зайвої «строкатості».

Методи й результати дослідження доцільно представляти графічно й ілюстративно.

Теми ІНДЗ:

1. Взаємодія освіти і науки як механізм для забезпечення розвитку інноваційної діяльності.

2. Договори на використання у промисловості товарів декоративно-прикладного мистецтва.

3. Авторське право в Україні.

4. Історія розвитку авторського права.

5. Історія розвитку суміжних прав.

6. Договір у правовідносинах про використання інтелектуальної власності.

7. Ліцензування прав на науково-технічну  продукцію.

8. Інтелектуальний капітал як базова характеристика вартості бізнесу.

9. Патентування винаходів в Україні.

10.  Діяльність патентного повіреного.

11. Організація захисту промислової власності в Україні.

12.  Поняття й ознаки промислового зразка.

13. Проблеми комерціалізації результатів досліджень і розробок.

14. Правова охорона географічних зазначень походження товарів.

15. Особисті немайнові права суб’єктів інтелектуальної власності.

16.  Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні.

17.  Наукове відкриття як результат наукового дослідження.

18.  Права інтелектуальної власності, що випливають із свідоцтва на торговельну марку.

19.  Майнові права виконавців.

20.  Міжнародно-правова охорона промислової власності.

21.  Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність.

22.  Державне стимулювання інтелектуальної діяльності.

23.  Всесвітня організація інтелектуальної власності: історія виникнення, функції та організаційна структура.

24.  Особливості розпорядження майновими правами на окремі об’єкти інтелектуальної власності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Цивільний кодекс України. – К., 2004.

2. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник / За заг. ред. О. Підопригори. – К., 2003.

3. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. – К., 2005.

4. Дроб’язко В., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К., 2004.

5. Войнаровський А. Ф. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. – Львів, 2007.

6. Конституція України. – К., 1996. (ст. 54).

7. Закон України „Про авторське право та суміжні права”. – 1993 р.

8. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 17.

9. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8.

10. Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 8.

11. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 23.

12. Словник іншомовних слів / Уклад. Л. Пустовіт. – К., 2000.

13. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 1999.

14. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків. 2002. – 362с.

15. Основи інтелектуальної власності. – К.: Ін Юре, 1999. – 580с.

16. Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. – 2000, №3. – С. 3-14.

17. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. – Харків, 2002. – 368с.

Додаткова література

1. Белов В.В., Витапись Г.В., Денисов Г.М. Интелектаальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учеб. Пособие. – М.: Юрист, 2002. – 288с.

2. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. – М.: Наука, 1973. – 336с.

3. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статей./ За заг.ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 368с.

4. Бабиця І.А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав. – К., 1997. – 107с.

5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА (Издательская група НОРМА – ИНФРА – М). – 2000. – 480с.

6. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні. – Харків. 2002. – 362с.

7. Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. – 2000. – №3.

8. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статей./ За заг.ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 368с.

9.  Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340с.

10.  Солошенко П.В., Дорожко Г. К. Активні методи навчання у курсах інтелектуальної власності: Навч.посібн. – М.: ПДТУ, 2007. – 123 с.

ГЛОСАРІЙ

Автор –фізична особа, чиєю творчою працею створено твір.

Бренд – термін в маркетингу, символічне втілення комплексу інформації, пов'язаного з певним продуктом або послугою. Зазвичай включає назву, логотип та інші візуальні елементи (шрифти, колірні схеми і символи).

Винахід – результат інтелектуальної творчої діяльності в науково-технічній галузі, що відповідає умовам промислової придатності та є суспільно-корисним.

Довіреність– письмове повноваження (документ), видане якій-небудь особі іншою особою, представляти інтереси останнього перед третіми особами. Довіреність складається письмово на певний термін. Оформлена в нотаріальному порядку довіреність є юридичним документом.

Договір – двостороння або багатобічна добровільна правова угода, в якій обумовлені права й обов'язки учасників договору.

Інтелектуальна власність – в широкому розумінні означає закріплення законом виняткових прав на результат інтелектуальної творчої діяльності у різних галузях суспільного життя.

Копірайт – знак охорони авторського права.

Корисна модель – результат інтелектуальної творчості людини в науково-технічній сфері.

Контрафактна продукція – підробна продукція.

Ліцензія

1) документ (угода), що дає право на виконання деяких дій, що видається спеціальними уповноваженими органами (зокрема держорганами).

2) дозвіл на використання винаходу, корисної моделі або іншого технічного досягнення, що надається на основі ліцензійного договору.

Патентний повірений –  це спеціальний представник у справах інтелектуальної власності, який надає фізичним та юридичним особам допомо­гу: послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє їх інтереси перед Установою, а також судо­вими органами, кредитними установами, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Піратство – несанкціоноване відтворення опублікованих творів або фонограм.

Плагіат – порушення авторського права шляхом недозволеного запозичення чужого твору під своїм іменем чи псевдонімом.

Роялті –  періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди протягом чинності ліцензійного договору, починаючи від моменту випуску готової продукції; особливий різновид авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, одер­жаних від використання його твору.

Суміжні права – права виконавців, виробників фонограм, передач (програм) організацій мовлення.

Твір –  результат творчих зусиль в галузі науки, літератури, мистецтва, що відпо­відає вимогам авторського права.

Торговельна марка або товарний знак – позначення (словесне, образотворче, комбіноване або інше), що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців. Законом визнається виняткове право на товарний знак, що засвідчується свідоцтвом на товарний знак.

Фонограма – звукозапис на відповідному носії виконання.

Франчайзинг –  у широкому розумінні особливе право, спеціаль­ний привілей, пільга.

Цивільно-правові способи захисту прав –  передбачені законодав­ством матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушених або оспорюваних прав та інтересів авторів, об'єктів авторського права і суміжних прав або володільців на них, припинення порушень, а та­кож майновий вплив на порушників.

Штамм –  сукупність клітин, що мають загальне походження і ха­рактеризуються однаковими стійкими ознаками.

 

Розподіл балів з дисципліни

Таблиця 2

Вид роботи

Сума балів

Аудиторна робота

1. Експрес опитування на лекціях

5

2. Опитування під час семінарських занять

30

3. Змістовий модуль (тести)

5

4. Написання підсумкової модульної контрольної роботи

35

Обов’язкові види самостійної роботи

5. Опрацювання теоретичного матеріалу

Входить до балів модульної контрольної роботи

6. Написання індивідуальної роботи

15

РАЗОМ:

90

Вибіркові види самостійної роботи

7. Участь у олімпіадах Протягом семестру 5*
8. Виступ на конференції, науковому семінарі, публікація статті   Протягом семестру 5*

РАЗОМ:

100

* бали за вибіркові види самостійної роботи сумуються з балами за обов’язкові види робіт, але сумарна кількість балів, отриманих студентом за результатами поточної успішності, не може перевищувати 100.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 469; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!