ПІДГОТОВКА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯПідготовка індивідуальної науково-дослідної роботи включає в себе такі етапи:

1) вибір теми для дослідження;

2) підбір і вивчення спеціальної літератури;

3) складання плану ІНДЗ;

4) викладення змісту теми;

5) оформлення;

6) презентація.

Вибір теми для дослідження

Студент обирає тему із запропонованого переліку викладачем. Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою індивідуальної роботи, але кожен має свою проблематику дослідження, робить власні висновки. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему індивідуальної роботи, узгодивши її з викладачем.

При виборі геми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.

Підбір і вивчення спеціальної літератури

Роботу над дослідженням потрібно починати з вивчення стосовно обраної теми відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури. Дозволяється використання матеріалів, знайдених в мережі Інтернет, але з обов’язковими  аналізом та відповідними посиланнями.

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці.

Складання плану індивідуальної роботи

Після вивчення літератури та нормативно-правових актів студент складає план, в якому конкретизуються питання обраної теми та який включає в себе:

- вступ;

- основну частину (виклад змісту теми);

- висновки;

- список використаної літератури.

Вступ є обов'язковою частиною, в якому стисло обґрунтовується мета і завдання, актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її місце в структурі дисципліни основи інтелектуальної власності.

Основна частина індивідуальної роботи може   складатися з розділів та підрозділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.

Заключна частина має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

Важливим є те, що вступ і висновки індивідуальної науково-дослідної роботи разом не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.

Викладання змісту теми

Після підбору і вивчення літератури, визначення плану, слід приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Зверніть увагу, що викладати матеріал в індивідуальній роботі рекомендується у безособовій формі висловлювання (наприклад, "вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та інше). Необхідно вживати терміни, властиві предмету інтелектуальної власності, уникати незрозумілих понять та складних граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається змінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту індивідуальної роботи.

При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, що вони необхідні для підтвердження думки автора дослідження, або ж для висловлювання своєї думки на противагу іншій, але занадто зловживати ними не слід.

Студенту доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які часто трапляються при написанні індивідуальної роботи і які можуть привести до незадовільної оцінки:

- механічне, дослівне переписування використаної літератури та поверховий, не аргументований виклад основних теоретичних положень;

- невідповідність між змістом роботи та її планом, або ж темою дослідження;

- абстрактний виклад теми, відсутність посилань на чинне законодавство України;

- недбалість і неграмотність викладу;

- відсутність висновків.

Отже, основними вимогами до написання індивідуальної роботи є вміння виділяти головні теоретичні питання і роз'яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну літературу.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 464; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!