ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮСамостійна робота має велике значення, оскільки обсяг навчального матеріалу з дисципліни досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання й ефективного засвоєння ним знань з курсу «Основи інтелектуальної власності».

Наголосимо, що метою самостійної роботи є вироблення навичок роботи з спеціальною літературою та іншими матеріалами, необхідними для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Головне в правильній організації самостійної роботи – її планування. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно ознайомитись з літературою та джерелами, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування тексту. Слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:

Ø вивчити матеріал теми;

Ø ознайомитись з термінологічним словником;

Ø продумати відповіді на питання для самоконтролю;

Ø підготувати тези виступу під час аудиторного заняття;

Ø виконати творчі завдання;

Ø підготовити реферат та  індивідуальну роботу з рекомендованих тем.

Перевірка виконання самостійної роботи виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Вибіркові види і форми самостійної роботи студентів

Студент, що має бажання поглибленого вивчення дисципліни та бажає підняти загальний бал у рейтингу, може виконати додаткові завдання, що відносяться до вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи студентів (див. таблиця 1).

Студенти мають право приймати участь в олімпіадах, що проводяться в інституті  та інших вищих навчальних закладах України. У разі, якщо студент приймає участь у відбірковому турі олімпіади, він отримує додаткову кількість балів лише за умов здобуття призового місця. У випадку участі у турах олімпіади, вищих за відбірковий, студент обов’язково отримує додаткову кількість балів на підставі документу, що підтверджує його участь у олімпіаді (диплому учасника олімпіади, диплому за отримання призового місця, подяки оргкомітету за участь у олімпіаді тощо).

В таблиці вказано максимальну кількість балів, яку студент може отримати протягом семестру в результаті виконання вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи.

Таблиця 1

Вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Участь у олімпіаді з  основ інтелектуальної власності Протягом семестру Диплом переможця олімпіади. 5
Виступ на конференції, науковому семінарі, публікація статті   Протягом семестру Відгук керівника про роботу студента 5

Загалом балів за вибіркові види самостійної роботи

10

* бали за вибіркові види самостійної роботи сумуються з балами за обов’язкові види робіт.

Питання до підсумкового модуля

1. Поняття інтелектуальної власності. Виникнення, становлення та розвиток.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Структура четвертої книги Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності»? Надайте їй стислу характеристику.

4. Основні інститути права інтелектуальної власності.

5. Об'єкти авторського права.

6. Автори і правонаступники як суб'єкти авторського права.

7. Особисті немайнові права авторів.

8. Майнові права авторів.

9. Строк дії авторського права.

10. Характеристика авторського договору.

11. Відповідальність сторін за порушення авторського договору.

12. Права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій ефірного та кабельного мовлення (суміжні права).

13. Строк дії та охорона суміжних прав.

14. Способи захисту авторських і суміжних прав.

15.  Поняття патентного права.

16. Винахід як об'єкт патентного права. Критерії патентоспроможності.

17. Корисна модель як об'єкт патентного права.

18. Промисловий зразок як об'єкт патентного права.

19. Оформлення патентних прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

20. Поняття і види патенту. Строк дії патенту.

21. Характеристика основних особистих та майнових прав автора та патентовласників. Способи захисту прав.

22. Особливості та ознаки службової та комерційної таємниці.

23. Поняття та зміст права на фірмове найменування. Захист права на фірмове найменування.

24. Поняття, ознаки і види товарних знаків, знаків обслуговування та найменувань місць походження товару.

25. Ліцензійний договір – поняття, правова природа, форма та види.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 696; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!