СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Алексеева Е. Бухгалтерский учет нематериальных активов: [учеб. пособие] / Е. Алексеева. - М: "Корпоративный менеджмент", 2001. - 215 с.

2. Алексеев І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: [навчальний посібник] / І.В. Алексеев, A.C. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. - К.: Видавництво "Бескид Біт", 2003. - 152 с.

3. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємства: [навчальний посібник] / В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.Ю. Смоленська. - Київ: ВД „Професіонал", 2004. - 240 с.

4. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: [навчальний посібник] / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, ПЛ. Орлов, К.Я. Петрова. - К.: Либідь, 2002. - 344с.

5. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия: [учеб. пособие] / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 448 с.

6. Біла О.Г. Робочий капітал - передумова поточної ліквідності підприємств // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 56-58.

7. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: [учебник] / Ю. Бригхем, М. Эрхард. 10-е изд. - М.; 2005. -1000 с.

8. Бухгалтерський фінансовий облік: [навчальний посібник для студентів спеціальності " Облік і аудит"] / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ПП "Рута", 2005. -756 с.

9. Верига Ю.А. Звітність підприємств: [навчальний посібник] / Ю.А.
Верига. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656 с.

10. Власова Н.О. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / Н.О. Власова, O.A. Круглова, Л.І. Безгінова. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 272 с.

11. Гетьман О.О. Економіка підприємства: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2006. - 488 с.

12. Гетьман О.О. Економічна діагностика: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2007. - 307 с.

13. Господарський кодекс України: офіц. текст: за станом на 20 січня 2007 р. - X.: Одіссей, 2007. - 240 с.

14. Грідчина М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: [навчальний посібник] / М.В. Грідчина. - К.: А.С.К., 2005. - 345 с.

15.Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: [курс лекций] / М.В. Гридчина. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.

16. Дєєва Н.М. Управління корпоративними фінансами: [навч. посібник] / Н.М. Дєєва. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.

17. Должанський 1.3. Управління потенціалом підприємства: [навч. посібник] / 1.3. Должанський. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2006. -362 с.

18. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. (Редокол.: В.В. Мочерний (відп. Ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 840 с.

19. Економіка підприємств: [підручник] / за ред. П.С. Харіва. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 500 с.

20. Економіка підприємства: [навч.-метод. посібник] / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, СМ. Клименко та інш. - К.: КНЕУ, 2000. - 248 с.

21. Економіка підприємства: [ підручник] / За ред. A.B. Шегди. - К.: Знання, 2006.-614 с.

22. Загора Т.О. Економічна діагностика: [навчальний посібник] / Т.О. Загора. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.

23. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

24. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 із змінами і доповненими [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

25. Закон України "Про охорону праці в Україні" від 21.11.2002р. (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada. gov .ua

26. Звітність підприємств: [навчальний посібник] / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. - К., 2010. - 623 с.

27. Зятківський І.В. Фінанси підприємства: [навчальний посібник] / І.В. Зятківський. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор - 2003. - 364 с.

28. Зятківський I.B. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: [навчальний посібник] / І.В. Зятківський. - Тернополь: Екон. думка, 2000. -215с.

29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30.10.98 р. www.rada.gov.ua

30. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: [навчальний посібник] / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, B.C. Рижиков. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 400с.

31. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: [навчальний посіб] / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2005. -485 с.

32. Костирко B.C. Програмне забезпечення фінансового менеджменту: [навч. посібник] / B.C. Костирко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.-192 с.

33. Крамаренко Г.О. Фінансовий Менеджмент: [підручник] / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. - К.: Центр навчально літератури, 2006. - 520 с.

34. Крайник О.П. Економіка підприємства: [навч. посібник] / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська. - 2-ге вид. оновлене і доповнене. - Львів: „Інтелект-Захід", 2005. - 296 с.

35. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / Н.С. Краснокутська. - Київ: „Центр навчальної літератури", 2005. - 352 с.

36. Крупі П.В. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / П.В. Круш, В.І. Подійна, Б.М. Сердюк. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780 с.

37. Литвин Н.Б. Облік у зарубіжних країнах: [навч. посібник] / Н.Б. Литвин. - К.: Атака, 2007. - 208 с.

38. Мельник Л.Г. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 412 с.

39. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: [навч. посібник] /В.О. Мец. - К.: Вища школа, 2003. -278 с.

40. Мних Є.В. Економічний аналіз: [підручник] / Є.В. Мних. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

41. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 р. №193 // www.rada.gov.ua.

42. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів" від 1.07.1996 р. №145 // www.rada.gov.ua.

43. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження положення про порядок уцінки і реалізації залежаної продукції з групи товарів народного вжитку та продукції виробничо-господарськош призначення" від 1.07.1996 р. №145 №120/190 // www.rada.gov.ua.

44. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності" від 16.05.1996 р. №99 // www.rada.gov.ua.

45. Пасічник В.Г. Економічне обґрунтування господарських рішень: [навч. посібник] / В.Г. Пасічник, О.В. Алкіна. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 144 с.

46. Петрович И.М. Економіка підприємства: [підручник; 2-ге вид.] / Й.М. Петрович. - К.: Новий світ, 2009. - 680 с.

47. Петренко Ю.В. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / Ю.В. Петренко. - К.: Кондор, 2007. - 298 с.

48. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // zakon 1 .rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=:275 5-17

49. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / В.О. Подольська, О.В. Ярош. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

50. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: [підручник] / С.Ф. Покропивний. - Вид. 2-ге, перер. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 528 с.

51. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246 // www.rada.Rov.ua.

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.07.99 р. №315 // www.rada.gov.ua.

53. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей" від 22.01.1996 р. №116 // www.rada.gov.ua.

54. Примак Т.О. Економіка підприємства: [навч. посібник] /Т.О. Примак. - Вид. 3-тє, переробл. та доп. - К.: Вікар, 2003. - 176 с.

55. Салига СЯ. Фінансовий менеджмент: [навч. посібник] / СЯ. Салига, Н.В. Дацій, СО. Корецький. - Київ: Центр/навчальної літератури, 2006. - 274 с.

56. Ситник Л.С Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / Л.С Ситник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.

57. Семенов Г.А. Фінансове планування і управління на підприємствах: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Г.А. Семенов. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.

58. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / Г.А. Стасюк. -Херсон - Олд -плюс, 2004. - 480 с.

59. Слав'юк P.A. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / P.A. Слав'юк. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Наукова думка, 2001. - 367 с.

60. Управління ресурсами підприємства: [навч. посібник] / Під ред. к.е.н. Ю.М. Воробйова і д.е.н. Б.І. Холода. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - 288 с.

61. Фінанси підприємств: [курс лекцій] / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ПУЛ, 2002. - 268 с.

62. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: [навч. посібник] / О.С. Філімоненков. - Житомир, 2000. - 440 с.

63. Фінансовий менеджмент: [підручник] / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. A.M. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.

64. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: [навч. - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / О.О. Терещенко, А.П. Куліш, Я.І. Невмержицький та ін. - К.: КНЕУ, 2006. -312 с.

65. Фінанси підприємств: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Н.О. Власова, O.A. Круглова, Л.І. Безгінова. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 272 с.

66. Фінанси підприємств: [курс лекцій] / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

67. Фінансове планування і' управління на підприємствах: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] /1за ред. Г.А. Семенов. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.

68. Федосін О.О. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посібник] / О.О. Федосін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. - Київ: КНЕУ, 2004. -316 с.

69. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [підручник] / Ю.С. Цал-Цалко. -Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

70. Цал - Цалко Ю.С. Статистичний аналіз показників рентабельності. // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. - 2004. - № 1(27). - С.296 - 308.

71. Шваб Л.І. Економіка підприємства: [навч. посібник] / Л.І. Шваб. -Житомир: ЖДТУ, 2004. - 459 с.

72. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: [навчальний посібник] / Л.А. Швайка. - Львів: „Новий світ - 200", 2004. - 268 с.

73. Шегда A.B. Економіка підприємства: [підручник] / A.B. Шегда. - К.: Знання, 2006.-614 с.

74. Шелухін М.Л. Господарське право: [навчальний посібник] / М.Л. Шелухін. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -616 с.

75. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / О.О. Шеремет. - Київ, 2005. - 196 с.

76. Шершньов З.Є. Антикризове управління підприємством: [навч. посіб. для студ. усіх форм навчання] / З.Є. Шершньов. - К.: КНЕУ, 2007. -312 с.

77. Шиян Д.В. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / Д.В. Шиян, Н.І.Строченко. - К.: А.С.К., 2003. - 240 с.

78. Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / Н.П. Шморгун, І.В. Головко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 528 с.

79. www.rada.gov.ua - [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної ради України

80. www.ukrstat.gov.ua. - [Електронний ресурс]: -Офіційний сайт Державного комітету статистики України.

81.Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій" 24.01.2008 №18 

82. Наказ Державного комітету статистики України "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України" 26.04.2000 №127/53/48.


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 51; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!