Завдання та методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття.При підготовці до семінарського заняття курсант засвоює основні положення лекційного матеріалу, вивчає запропоновану нормативну літературу, знайомиться з додатковою літературою. В зошитах для підготовки до семінарських занять курсанти конспектують у тезисній формі найважливіші положення, які розкривають суть питань, винесених на розгляд та обговорення на семінарські заняття. Обов’язково зазначається література, яка є джерелом навчального матеріалу.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними, враховуються викладачем при оцінюванні знань курсантів по даній темі.

 

Питання для обговорення на семінарі:

1. Поняття і значення криміналістичного дослідження зовнішніх ознак і властивостей людини (габітоскопія).

2. Правила словесного опису зовнішнього вигляду особи.

3. Анатомічні (морфологічні) ознаки будови зовнішності людини.

4. Функціональні ознаки, особливі і помітні прикмети зовнішнього вигляду.

5. Джерела інформації про зовнішній вигляд людини.

6. Використання методики "словесного портрета" в оперативно-розшуковій і слідчій практиці.

Практичне заняття №1                      2 години

 

Мета заняття:

1.Закріплення курсантами теоретичних знань стосовно системи елементів зовнішності людини і їх ознак.

2.Набуття навичок складання опису зовнішності за методом словесного портрету.

3.Ознайомлення з методикою складання суб’єктивних портретів.

 

Методика проведення заняття:

1. Група ділиться на дві підгрупи, заняття проводиться 2ма  викладачами.

2.Викладач вибірково, або за допомогою безмашинного тестування , опитує декількох курсантів по контрольних питаннях теми.

3.Під керівництвом викладача і з участю завідувача навчальною лабораторією курсанти індивідуально отримують погрудні фотознімки із зображенням людини, необхідні технічні засоби, довідники і за завданням викладача приступають до самостійного, індивідуального опису ознак зовнішності людини. В кінці заняття викладач проводить аналіз опису, вказує на загальні недоліки, разом з групою доповнює і виправляє помилки, виставляє оцінки у журнал.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Поняття криміналістичної габітоскопії, її завдання та значення.

2. Поняття і терміни словесного портрету та ідентифікації людини за ознаками зовнішності.

3. Правила опису особливих прикмет та помітних ознак зовнішності людини.

 

Практичне заняття №2                           2 години

 

Мета заняття:

1. Закріплення навичок складання опису зовнішності за методом словесного портрету.

2. Опис особи за методом словесного портрета з натури та впізнання її за складеним словесним портретом.

Методика проведення заняття:

1. Викладач опитує курсантів по контрольних питаннях теми.

2. За вказівкою викладача курсанти діляться на 5 груп і приступають до опису особи за методом словесного портрета з натури.

3. В кінці заняття викладач підводить підсумки заняття, вказує на загальні недоліки виявлені в ході заняття, виставляє оцінки у журнал.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Види і форми ототожнення за ознаками зовнішності людини.

2. Використання зовнішніх ознак людини для встановлення і розшуку злочинця.

Література:

1. Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А., Іщенко, В.А. Криміналістика: Посіб. для підготов. до іспитів. 2-е вид., допов. та переробл. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. – 236 с.

2. Зинин А. М. Применение субъективных портретов: Учебное пособие/ Под редакцией доктора юридических наук, профессора В. А. Снеткова. - М.: ЭКЦ МВД России, 1996. - 16 с.

3. Ермаков Ю.М., Лысенков М.В. Использование признаков внешности в розыске преступников, без вести пропавших и при установлении личности неопознанных трупов: Учебно-практическое пособие по криминалистике / Под общ. ред. канд. юрид. наук, доц. И.А. Бобракова. – Брянск: БФ МосУ МВД России, 2004. – 60 с.

4. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2008. – 888 с.

5. Ковальов К.М., Нізовцев Ю.Ю. Ідентифікація особи за фотографічними зображеннями кистей рук: Методичні рекомендації / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2006. – 27 с.

6. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Норма, 2001. – 990 с.

7. Криміналістика: Підручник /За ред. П.Д.Біленчука.- К.: Атіка, 2001. – 602 с.

8. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька . ─ Вид. 4-те, перероб. і доп. ─ Х. : Право, 2008 . ─ 464 с.

9. Кухарев Г.А. Биометрические системы: Методы и средства идентификации личности человека. – СПб.: Политехника, 2001. – 240 с.

10. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

11. Портретная экспертиза: Учебно-практическое пособие / Под ред. д.ю.н., проф. А.М. Зинина. – М.: Издательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2004. – 160 с.

12. Россинская Е.Ф. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Из-во НОРМА, 2003. – 432 с.

13. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному вигляді): Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 588 с.

14. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 496 с.

15. Шепітько В.Ю. та ін. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності: Науково-практичний посібник / [Шепітько В.Ю., Борисенко І.В., Когут С.О., Могильников О.М.]. – Х.: ВКФ «Гриф», 2003. – 112 с.

16. Шеремет А.П. Криміналістика: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 472 с.

17. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.

Тема № 9

„Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх застосування”

 

Семінар                                     2 години

 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 122; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!