Завдання та методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття.При підготовці до семінарського заняття курсант засвоює основні положення лекційного матеріалу, вивчає запропоновану нормативну літературу, знайомиться з додатковою літературою. В зошитах для підготовки до семінарських занять курсанти конспектують у тезисній формі найважливіші положення, які розкривають суть питань, винесених на розгляд та обговорення на семінарські заняття. Обов’язково зазначається література, яка є джерелом навчального матеріалу.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними, враховуються викладачем при оцінюванні знань курсантів по даній темі.

 

Питання для обговорення на семінарі:

1. Поняття криміналістичної техніки, науково-технічних засобів, їх значення в боротьбі зі злочинністю.

2. Можливості використання криміналістичної техніки у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів.

3. Види техніко-криміналістичних засобів та підстави їх застосування.

Практичне заняття №1                       2 години

 

Мета заняття:

1. Закріпити теоретичні знання з даної теми, ознайомитись із науково-технічними засобами та криміналістичною технікою, яка знаходиться у криміналістичній лабораторії кафедри та кабінеті криміналістики.

2. Вивчити тактико-технічні дані та ознайомитись з принципом їх роботи.

3. Набути навички користування даними засобами.

Місце проведення: криміналістична лабораторія, кабінет криміналістики.

Методика проведення заняття:

1. Навчальна група ділиться на дві рівних підгрупи; заняття проводиться двома викладачами.

2. Проводиться вибіркове індивідуальне опитування курсантів по контрольних питаннях.

3. Під керівництвом викладача курсанти знайомляться з науково-технічними засобами та криміналістичною технікою, вивчають ТТД та принцип роботи, оволодівають навичками роботи з цією технікою.

4. В ході заняття викладач надає консультативну допомогу курсантам стосовно роботи з науково-технічними засобами.

5. Підведення підсумків та оцінювання знань курсантів.

 

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Завдання і можливості застосування вимірювальної, мікродосліджувальної, аналітичної й обчислювальної техніки.

2.  Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

3. Сутність криміналістичної фіксації доказової інформації. Об’єкти і форми фіксації.

 

Література:

1. Григоренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – Киев, 1984.

2. Гурак Р. Інтеграція у криміналістиці //Право України. – №1, 2004.

3. Єзерський Р.Б. Взаємозв’язок криміналістичної техніки з криміналістичною тактикою і методикою // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2004.

4. Єзерський Р.Б. Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / НЮА Україниім. Я. Мудрого. – Х: Гриф, 2003.

5. Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А. Применение научно-технических средств в работе над следами при осмотре места происшествия. – Харьков, 1960.

6. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

7. Криміналістична техніка. Навчальний посібник / За ред.А.В. Кофанова. Кн.1. – К.: КИЙ, 2006. – 456 с.

8. Макаренко Є.І. Криміналістична техніка. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: ДДУВС, 2009. – 542 с.

9. Мотлях О.І. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2006. –128 с.

10. Нижник А.В. Автоматизація проведення криміналістичних досліджень (тези доповідей науково-практичної конференції). – Київ, 2000.

11. Оперативна та криміналістична техніка, нові винаходи / „Іменем закону”. - №2 від 11.01.2002 р.

12. Применение звукозаписи и видеозаписи в следственных действиях. – Киев: МВД УССР, 1987.

13. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів /за ред. В.Д. Сущенка. – К.:НАВСУ, 2002.

14. Романюк Б. Використання спеціальних знань слідчим на стадії досудового слідства // Право України. – № 3, 2002.

15. Сімакова-Єфремян Е. Проблеми судово-експертної діяльності в нормах чинного законодавства України // Право України. – №6, 2004.

16. Сизоненко А. Відеозв’язок, як засіб проведення слідчих дій за межами України // Право України. – №3, 2003.

17. Стратонов В.М. Криміналістика: керівництво до криміналістичної техніки: практ. посібник / МВС України, НУВС, Херсон. юрид. ін.-т. – Херсон, 2004. – 147 с.

18. Універсальний криміналістичний комплект слідчого: Практ. посіб./ Уклад.: Шепітько В.Ю., Борисенко І.В., Булулуков О.Ю. та ін. – Х., 2004.

19. Черунов С.Б. Історичні аспекти використання досягнень науки і техніки при розслідуванні злочинів (тези доповідей науково-практичної конференції). – Київ, 2000.

20. Чучукало О. Поняття техніко-криміналістичного забезпечення судового слідства // Право України. – №1, 2004.

Тема № 6

„Судова фотографія і відеозйомка”

 

Практичне заняття № 1,2                      4 години

 

Мета заняття:

1. Закріпити знання із загальної фотографії і виробити у курсантів навички фотозйомки, відеозйомки.

2. Засвоїти основи судової фотографії.

3. Набуття навичок спорядження фотоапарата та підготовка його до фотозйомки при різних умовах освітлення.

4. Отримання уявлення про експертно-дослідницьку фотографію.

 

Методика проведення заняття:

1. Навчальна група ділиться на дві рівних підгрупи; заняття проводиться двома викладачами.

2. Проводиться вибіркове індивідуальне опитування курсантів по контрольних питаннях.

3. Під керівництвом викладача курсанти знайомляться з будовою фотоапарата та відеокамер.

4. Під керівництвом викладача курсанти проводять орієнтуючу, оглядову, вузлову та детальну зйомку навчального місця події та оформляють фототаблицю.

5. На наступному занятті курсанти представляють для перевірки та оцінки фототаблиці, а також з метою закріплення теми відповідають на контрольні питання.

 

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Будова фото та відеокамер (кінокамер) та їх класифікація.

2. Принципи отримання кіно-відеозображення. Значення кіно-відеозйомки в розкритті, розслідуванні та профілактиці злочинів.

3. Фотографування кіновідеозйомка на місцевості та в приміщенні при різних умовах освітлення.

4. Фотовідезйомка при проведенні слідчих дій.

Література:

1.  40 лучших примов цифровой фотографи, или Как стать самым оригинальным фотографом / Джон Ким; пер. с англ. И.О.Диева. – М.: НТ Пресс, 2005. – 224 с.

2. Бирюков В.В. Цифровая фотография перспективы использования в криминалистике. – Луганск: ЛАВД, 2000. – 138 с.

3. Василевский Ю.А. Цифровая фотография. – М., 1998. – 36 с.

4. Колесиченко А.Н., Найдис Н.Д. Судебная фотография. – Харьков, 1981.

5. Колесников В.П. Необычная фотография. – Киев, 1990.

6. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

7. Найдис Н.Д. Судебная кинематография и видеозапись. Учебное пособие. – Харьков, 1986.

8. Полевой Н.С., Устинов А.И. Судебная фотография и ее применение в криминалистической экспертизе. – М, 1960.

9. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика: Монография. – Одесса: Юридична література, 2002. –296с.

10. Разумов Є.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К: РИО МВД Украины., 1994. – 670 с.

11. Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел (Учебное пособие) – МВД СССР, КВШ, 1974. – 159 с.

12. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. – М.: "Юридическая литература", 1965. – 230 с.

13. Сирков С.М., Моисеев А.П. Фотографирование на месте происшествия. – Москва, 1980.

14. Судебная фотография / Под ред. А.В. Дулова.– Минск, 1971.

15. Фиксация результатов осмотра места происшествия. – Киев: МВД УССР, 1981.

16. Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. – Київ: „Вища школа”, 1972.

17. Энциклопедия фотографи: методы от «А» до «Я»…: пер. с англ. / Эдриан Дейвис. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 160 с.

 

Тема № 7

„Криміналістичне дослідження слідів ”

 

Практичне заняття №1                     2 години

 

Мета заняття:

1. Закріпити теоретичні знання про механізм утворення слідів, методи їх виявлення, фіксації і вилучення .

2. Набуття практичних навичок роботи із технічними засобами, матеріалами та засобами виявлення слідів пальців рук на різноманітних поверхнях.

3. Набуття навичок вилучення слідів пальців рук та їх фіксація відповідно до процесуальних вимог.

 

Методика проведення заняття:

1. Навчальна група ділиться на дві підгрупи, заняття проводиться 2ма  викладачами.

2. Знання теоретичних положень теми перевіряється шляхом вибіркового усного опитування курсантів викладачем;

3. Курсанти отримують технічні засоби, об’єкти і матеріали для фізичного та хімічного методів виявлення слідів пальців рук і під контролем викладача виявляють слабовидимі і невидимі сліди пальців рук.

4. За результатами роботи курсанти складають фрагмент протоколу з описом виявлення слідів пальців рук.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Історія розвитку дактилоскопії.

2. Будова шкіри людини і властивості папілярних узорів.

3. Класифікація папілярних узорів. Загальні та індивідуальні  (особливі) ознаки папілярних узорів.

4. Методи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.

Практичне заняття №2                         2 години

 

Мета заняття:

1. Закріпити теоретичні знання про механізм утворення слідів, методи їх виявлення, фіксації і вилучення .

2. Набуття навичок дактилоскопіювання живих осіб та трупів та заповненню дактилокарт.

Методика проведення заняття:

1.  Навчальна група ділиться на дві підгрупи, заняття проводиться 2ма  викладачами.

2.  Знання теоретичних положень теми перевіряється шляхом вибіркового усного опитування студентів викладачем;

3. Курсанти отримують технічні засоби і матеріали, бланки дактилокарт і самостійно проводять дактилоскопіювання.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Можливості попереднього дослідження слідів рук та отримання криміналістичної інформації.

2. Правила та прийоми дактилоскопіювання живих осіб.

3. Особливості дактилоскопіювання трупів.

4.Підготовка матеріалів на дактилоскопічну експертизу.

Практичне заняття №3                         2 години

 

Мета заняття:

1. Засвоєння теоретичних знань про механізм утворення слідів ніг (взуття) та транспортних засобів, сутність, завдання і методи їх виявлення, фіксації і вилучення як джерел і носіїв криміналістичної інформації.

2. Набуття практичного досвіду роботи з об’ємними і поверхневими слідами ніг людини (взуття) та транспортних засобів.

Методика проведення заняття:

1. Навчальна група ділиться на дві підгрупи, заняття проводиться 2ма  викладачами.

2. Викладач проводить вибіркове опитування курсантів по контрольних питаннях, які розглядаються на занятті.

3. Після контрольного опитування під керівництвом викладача і завідувача навчальної лабораторії група із навчального класу переміщується на „полігон”, отримує необхідні технічні засоби (пластмасові миски, шпателі, арматуру, каністри для води, рулетки, лінійки) та матеріали (гіпс, дактолоплівку великого розміру) і приступає до самостійного вивчення доріжки слідів, окремо взятого сліду та слідів транспортних засобів, описує сліди у вигляді фрагменту протоколу, виготовляє гіпсовий зліпок сліду та копіює поверхневі сліди нашарування на дактилоплівку. Кожний курсант відпрацьовує завдання самостійно.

4. Після завершення цієї роботи, викладач у вибірковому порядку пропонує декільком курсантам зачитати свої фрагменти протоколу, група аналізує роботу, доповнює, виправляє неточності і викладач оцінює фрагмент протоколу. Всі інші роботи командир групи збирає і передає викладачу для перевірки.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Що таке доріжка слідів. Елементи доріжки слідів.

2. Які розмірні характеристики взуття вказуються при описі окремо взятого сліду взуття (босої ноги). Способи фіксації і вилучення слідів взуття.

3. Класифікація слідів транспортних засобів. Що таке колія і база транспортного засобу, які питання можуть бути вирішені їх встановленням.

4. Які сліди можуть залишитися на одязі і тілі потерпілого при наїзді на нього автотранспорту. Способи фіксації слідів транспортних засобів.

Література:

1. Виявлення, фіксація і вилучення слідів. Під ред. Зуєва Н. − Юр. літ. 1965.

2. Кобзар С.І., Сегай М.Я. Криміналістичне дослідження слідів рук людини (праксіологічний аспект): Монографія. – Луганськ: РВВ ЛВДУВС, 2006. – 208 с.

3. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – Ленинград. 1976.

4. Криміналістичне дослідження слідів рук. Науково-практичний посібник / За ред. Я.Ю.Кондратьєва. – К.: Атіка, 2000 – 152с.

5. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

6. Криміналістична техніка. Навчальний посібник /За ред.А.В.Кофанова. Кн.1. – К.: КИЙ, 2006. – 456 с.

7. Криминалистическое исследование следов кожного покрова человека: Учебник / Ред. И.В. Кантор. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 204 с.

8. Макаренко Є.І. Криміналістична техніка. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: ДДУВС, 2009. – 542 с.

9. Маландин И.Г. Дактилоскопия. – Саратов, 1967.

10. Методичні рекомендації „Особливості вибору та застосування методів виявлення слідів рук в польових умовах”. – К: ДНДЕКЦ, 2005. – 18 с.

11. Мотлях О.І. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2006. –128 с.

12. Разумов Є.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. – К: РИО МВД Украины., 1994. – 670 с.

13. Сова Ф.П. Следы шин автотранспортных средств и их использование в розыскной и следственной практике. Пособие. – М, 1978.

14.К вопросу об установлении механизма образования следов рук // Криміналістичний вісник, 2004. – №1.

15.Кириченко О.А., Басай В.Д. Слідознавство. Лекція. – К. 2002.

16.Трасология и трасологическая экспертиза. Учебник / Кантор И.В. (отв. ред.), Ярмак В.А., Жигалов Н.Ю., Смольяков П.П. (отв. секр.). – М: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 376 с.

17.Українській дактилоскопії виповнилось 100 років // “Іменем закону”. №4. 30.01. – 5.02.2004 року.

18.Чисников В. Київ – батьківщина російської дактилоскопії та одорології // “Іменем закону”. №15. 10.04.1998 року.

Змістовий модуль 2. Криміналістична техніка

Тема № 8

„Ідентифікація особи за ознаками зовнішності”

 

Семінар                                     2 години

 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 128; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!