І V . Розподіл матеріалу навчальної дисципліниНа змістові модулі

 

Програма курсу „Криміналістика” відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців для органів внутрішніх справ і передбачає вивчення чотирьох змістових модулів, а саме:

 

1. „Методологія криміналістики. Загальні положення криміналістичної техніки” (5-семестр )передбачається розгляд найбільш загальних проблем, історія розвитку криміналістики, визначення предмета і завдань науки, її природи, зв’язку з суміжними галузями знань, вивчаються методи криміналістики, їх види та значення, приділено увагу загальним положенням криміналістичної техніки, судовій фотографії та відеозапису, трасології.

 

2. „Криміналістична техніка” (5-семестр )передбачає вивчення таких галузей, як, ідентифікація людини за ознаками зовнішності, судова балістика, техніко-криміналістичне дослідження документів, судову почеркознавство, кримінальна реєстрація, а також розглянуто нові напрямки і види криміналістичних досліджень.

При вивченні цього змістового модуля передбачено виконання практичних вправ з метою формування вмінь та навичок роботи з технічними засобами, оволодіння прийомами і методиками їх застосування.

 

3. „Слідча тактика” (6-семестр )передбачаєвивчення поняття тактичного прийому, тактичної комбінації та операції, досліджуються їх головні функції. Розглядаються особливості організації та планування розслідування, тактика проведення окремих слідчих дій: огляд місця події, допит, обшук, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, призначення судових експертиз.

В процесі вивчення змістового модуля передбачено проведення практичних занять (на базі криміналістичних полігонів кафедри) з максимальним наближенням до реальних умов проведення слідчих дій.

 

4. „ Методика розкриття та розслідування окремих видів злочинів (6-семестр) - передбачає вивчення важливих проблем криміналістичної методики, розгляд окремих методик розслідування: вбивств, зґвалтувань, крадіжок, розбійних нападів, вимагань та ін.

При вивченні цього змістового модуля передбачено проведення практичних вправ, розв’язання ситуативних задач, виконання комплексних завдань з програмного навчального матеріалу.

V. Тематичний план навчальної дисципліни

№ п / п Найменування розділів і тем К-ть год. Вид занять Тех. засоби навчання Взаємо- зв’язок з іншими предмета-ми Примітки

5-й семестр

Модуль 9

1 Тема №1. Предмет, завдання, система та методи криміналістики 2 2 2 лекція семін самост схеми, таблиці кр. процес кр. право, суд. медицина  
2 Тема №2. Історія розвитку криміналістики 4 самост - кр. процес кримінологія суд. медицина  
3 Тема №3. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження. Поняття і характеристика злочинної діяльності 4 самост - кр. процес кр. право, суд. медицина  
4 Тема №4. Криміналістична ідентифікація і діагностика 2 2 2 лекція семін самост схеми, таблиці кр. процес кримінологія  
5 Тема №5. Загальні положення криміналістичної техніки   2 2 2 4   лекція семін практ самост крим. полігон, відеофільм кр. процес кр. право, ОРД  
6 Тема №6. Судова фотографія та відеозйомка   2 2 2 4   лекція практ практ самост схеми, таблиці, крим. полігон кр. процес ОРД  
7 Тема №7. Криміналістичне дослідження слідів 2 2 2 2 4 лекція практ практ практ самост крим. полігон, відеофільм кр. процес суд. медицина ОРД  

     Модульний контроль                                                        

Всього:52 (лекцій – 10, семінарів – 6, практ – 12, самост − 24)

Модуль 10

8 Тема №8. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності 2 2 2 2 4 лекція сем практ практ самост взірці документівфототаб-лиці кр. процес суд. медицина ОРД  
9 Тема №9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх застосування 2 2 2 2 6 лекція сем практ практ самост взірці зброї, боєпри пасів, відеофільм кр. процес кр. право, суд. медицина    
10 Тема №10. Криміналістичне дослідження документів   2 2 2 4   лекція сем практ самост взірці документів спецтехн. ОРД кр. процес фізика, хімія  
11 Тема №11. Судове почеркознавство та авторознавство 6 самост - -  
12 Тема №12. Криміналістичний облік 2 2 4 лекція семін самост Каб. крим. ОРД інформатика  
13 Тема №13. Нові напрямки і види криміналістичних досліджень 6 самост - -  

     Модульний контроль                                                       

Всього:56 (лекцій – 8, семінарів – 8, практ – 10, самост − 30)

Всього за 5 семестр: 108 (лекцій – 18, семінарів – 14, практ – 22, самост − 54)


 

6-й семестр

Модуль 11

14   Тема №14. Загальні положення криміналістичної тактики 2 самост - -  
15 Тема №15. Поняття та тактика слідчих дій (огляд місця події, освідування) 2 2 2 2 2 2 4 лекція лекція семін  практ практ практ самост Відеофіл, крим. полігон кр. процес психологія    
16 Тема №16. Тактика допиту   2 2 2 2 4   лекція семін практ практ самост відеофільм схеми кр. процес психологія  
17 Тема №17. Тактика обшуку і виїмки 2 2 2 4 лекція практ практ самост відеофільм схеми, крим. полігон кр. процес психологія  
18 Тема №18. Тактика відтворення обстановки і обставин події. 2 2 2 2 лекція практ практ самост відеофільм схеми, крим. полігон кр. процес психологія  
19 Тема №19. Тактика пред’явлення для впізнання 2 самост - кр. процес психологія  
20 Тема №20. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів 4 самост - -  
21 Тема №21. Розшукова робота слідчого 4 самост - -  

     Модульний контроль                                                        

Всього:58 (лекцій – 10, семінарів – 4, практ – 18, самост - 26)


 

Модуль 12

22 Тема №22. Загальні положення методики розслідування злочинів 2 2 лекція самост схеми ОРД кримінологія  
23 Тема №23. Методика розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи (вбивства, вбивства на замовлення) 2 2 2 2 2 2 4 лекція лекція сем практ практ практ самост відеофільм кр. процес кр. право ОРД  
24 Тема №24. Методика розслідування заподіяння тілесних ушкоджень 4 самост - -  
25 Тема №25. Методика розслідування згвалтувань 4 самост - -  
26 Тема №26. Методика розслідування злочинів проти майнової власності (крадіжки) 2 2 2 2 2   лекція практ практ практ самост   відеофільм ОРД кр. право  
27 Тема №27. Методика розслідування грабежів та розбоїв 4 самост - -  
28 Тема №28. Методика розслідування вимагань 4 самост - -  
29 Тема №29. Методика розслідування шахрайства 4 самост - -  

     Модульний контроль                                                        

  Екзамен

Всього:50 (лекцій – 8, семінарів – 2, практ – 12, сам ост - 28)

  Всього: 216 36 20 52 108 лекція семін практ самост      

 

VІ. Лекційний курс

Тема № 1.

„Предмет, завдання, система та методи криміналістики”

Предмет криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. Принципи криміналістики, закони розвитку науки криміналістики.

Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства. Загальні та окремі завдання криміналістики. Роль криміналістики у розкритті та запобіганні злочинів.

Система криміналістики. Мова криміналістики, її становлення і розвиток.

Криміналістика у системі інших наук і її значення в забезпеченні практичної діяльності у боротьбі із злочинністю. Використання положень філософії, логіки, психології, етики та інших суспільних наук у розвитку криміналістичної теорії, розробці засобів і методів слідчої діяльності. Співвідношення криміналістики і природничо-технічних наук. Роль криміналістики в забезпеченні застосування досягнень науково-технічного прогресу в діяльності по боротьбі зі злочинністю. Використання криміналістичних знань, засобів і методів у інших галузях людської діяльності.

 

Тема № 4

,,Криміналістична ідентифікація і діагностика”

 

Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності. Види та форми ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. Ототожнення і встановлення групової належності. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації.

Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних досліджень. Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних дослідженнях.

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики. Діагностичні завдання та методика їх вирішення. Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

 

 

Тема № 5

,,Загальні положення криміналістичної техніки”

Поняття, завдання і структура криміналістичної техніки. Джерела формування та розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміналістичних засобів і методів.

Завдання і можливості застосування вимірювальної, мікро-досліджувальної, аналітичної й обчислювальної техніки.

Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

Сутність криміналістичної фіксації доказової інформації. Об'єкти і форми фіксації. Обов'язкові умови при збиранні доказової інформації. Перспективи розвитку криміналістичної техніки.

 

Тема № 6

,,Судова фотографія та відеозйомка”

 

Поняття, можливості фіксації і дослідження візуальної інформації з метою розкриття злочинів.

Криміналістична фотографія: види, методи і прийоми. Криміналістично-оперативна фотографія: особливості фотографування місця події, трупа, речових доказів, живих осіб. Криміналістично-дослідницька фотографія: поняття, завдання, методи.

Особливості застосування відеозапису: види, способи і засоби його здійснення при проведенні слідчих дій. Специфіка застосування криміналістичної фотографії і відеозапису в оперативно-розшуковій діяльності.

Правила оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації.

 

Тема № 7

,,Криміналістичне дослідження слідів”

 

Предмет, система і завдання слідознавства. Наукові засади слідознавства.

Механізм утворення слідів і їх класифікація. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби та методи виявлення та вилучення слідів. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення невідкладних слідчих дій та використання отриманих результатів у розкритті злочинів.

Види та характеристика слідів: людини (рук, ніг, тіла, зубів, виділень організму, взуття, одягу, рукавичок), транспортних засобів, знарядь злому й інструментів, матеріалів, речовин і виробів. Предмети як сліди злочину.

Особливості виявлення і вилучення слідів. Коло обставин розслідуваної події, яке може бути вирішене за допомогою дослідження слідів.

Трасологічна експертиза слідів і об'єктів, підготовка матеріалів для її проведення.

Тема № 8

„Ідентифікація особи за ознаками зовнішності”

Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх ідентифікаційне значення та класифікація. Система опису ознак зовнішності. Функціональний портрет людини. Засоби та методи фіксації (сумування, поєднання, об'єднання) зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Використання даних про ознаки зовнішності в розшуку осіб, що зацікавили слідство, організації їх обліків і розкриття злочинів.

Криміналістична портретна експертиза: поняття, питання, що вирішуються, методи проведення, підготовка матеріалів для її призначення.

Тема № 9

„Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів

від їх застосування”

Поняття зміст зброєзнавства, його наукові засади. Види та характеристика об'єктів балістичного дослідження: зброї, боєприпасів, слідів пострілу.

Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації і вилучення зброї та слідів її застосування. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, напряму, місця та дистанції пострілу.

Питання, які вирішуються криміналістичним дослідженням зброї, підготовка матеріалів для його проведення.

Холодна зброя. Поняття, класифікація. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї.

Тема № 10

„Криміналістичне дослідження документів”

Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів. Зміст і завдання. Поняття та класифікація документів. Правила поводження з документами-речовими доказами.

Дослідження рукописних документів. Поняття письма та почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення. Можливості встановлення властивостей та стану особи по почерку.

Почеркознавча й авторознавча експертизи: поняття, завдання, можливості та підготовка матеріалів для її призначення.

Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Завдання і методика слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документа та способи їх виявлення. Встановлення способу виготовлення документа і давності виконання тексту. Ідентифікація засобів і матеріалів, використаних для виготовлення документів. Поновлення змісту пошкоджених документів. Ознаки підробки відбитків печаток і штампів.

Дослідження машинописних текстів. Розшук та ідентифікація друкарських засобів. Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду, способу друку та особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця виготовлення досліджуваного матеріалу.

Техніко-криміналістинна експертиза документів: поняття, коло вирішуваних питань, підготовка матеріалів для її призначення.

Тема № 12

„Криміналістичні обліки”

Поняття, завдання та види криміналістичної реєстрації. Наукові і правові засади криміналістичних обліків та їх види. Система, принципи організації і функціонування обліків. Взаємозв'язок між видами обліків. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів, у розкритті злочинів.

Тенденції та перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп’ютеризації.

Тема № 15

,,Поняття та тактика слідчих дій (огляд місця події, освідування)”

Поняття, сутність та види слідчого огляду. Завдання слідчого огляду. Місце та роль слідчого огляду у розкритті злочинів. Організація і правила проведення слідчого огляду.

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Етапи огляду місця події. Прийоми огляду. Учасники огляду. Використання спеціаліста та спеціальних знань при проведенні огляду. Попереднє дослідження слідів на місці події з метою отримання та реалізації розшукової інформації. Поєднання огляду місця події з оперативно-розшуковими заходами.

Використання науково-технічних засобів при огляді. Фіксація результатів огляду. Зміст та форма протоколу огляду місця події. Додатки до протоколу огляду: плани, схеми, фотозйомка, вилучення слідів. Оцінка результатів огляду місця події та їх використання у розкритті злочинів.

Особливості огляду трупа. Участь судового медика при огляді трупа. Значення і використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого та з'ясування інших обставин розслідуваної справи. Ексгумація трупа.

Мета і правила огляду предметів та документів. Особливості проведення огляду документів.

Поняття та сутність освідування. Мета і правила освідування. Проведення освідування спеціалістом. Умови допустимості проведення освідування.

Тема № 16

,,Тактика допиту ”

Поняття, значення та види допиту. Допит як засіб отримання інформації і реалізації допоміжної функції слідства. Забезпечення законності при проведенні допиту. Активність і наступальність допиту. Поняття і межі допустимості психологічного впливу на допитуваного. Моральні засади допиту. Розмежування допиту та опитування. Використання положень логіки, психології, педагогіки та інших наук у тактиці допиту.

Підготовка до допиту. Визначення предмета допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми допиту. Можливості використання при допиті оперативно-розшукових даних.

Тактика допиту потерпілих. Криміналістична віктимологія. Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактичні прийоми допиту підозрюваних і обвинувачуваних. Особливості допиту обвинувачуваного, що заявив про своє алібі. Тактика допиту раніше судимих осіб. Специфіка допиту підозрюваних (обвинувачуваних) у груповій справі. Тактика допиту неповнолітніх. Особливості допиту з участю перекладача, спеціаліста та захисника.

Тема № 17

,,Тактика обшуку і виїмки”

Поняття, сутність та види обшуку. Правові та фактичні підстави проведення обшуку. Забезпечення законності при проведенні обшуку. Відмінність обшуку від догляду й оперативного обслідування приміщень, транспортних засобів, багажу. Психологічні й етичні засади обшуку.

Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку. Тактичні прийоми обшуку. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників і прийоми їх виявлення. Особистий обшук. Раптовість як умова ефективності обшуку.

Поняття і завдання виїмки. Порядок проведення виїмки.

Фіксація ходу та результатів обшуку і виїмки. Оцінка та використання результатів обшуку і виїмки.

Тема № 18

,, Тактика відтворення обстановки та обставин події”

Поняття, сутність, завдання та види відтворення обстановки та обставин події. Етапи проведення. План проведення. Реконструкція і моделювання при проведенні відтворення обстановки та обставин події. Умови та прийоми проведення.

Сутність перевірки показів на місці, її співвідношення з іншими слідчими діями. Цілі перевірки показів на місці. Зміст підготовки до перевірки показів на місці. Тактичні прийоми перевірки показів на місці.

Поняття, сутність слідчого експерименту, його мета та види. Учасники слідчого експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту. Особливості інструктажу учасників експерименту. Умови та прийоми проведення слідчого експерименту.

Фіксація умов, ходу та результатів відтворення обстановки й обставин події. Технічні засоби фіксації. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні.

 

Тема № 22

,,Загальні положення методики розслідування злочинів”

 

Поняття, завдання та значення криміналістичної методики. Принципи та джерела. Місце криміналістичної методики в криміналістиці та її зв’язок з іншими галузями знань.

Загальні положення і наукові засади методики. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Напрями і шляхи їх удосконалення.

Етапи розслідування та їх характеристика. Профілактична діяльність слідчого.

Поняття, сутність та види слідчих ситуацій. Компоненти слідчої ситуації. Слідча ситуація, як підстава прийняття тактичних рішень.

Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів у розвитку криміналістичної методики й удосконалення засобів і методів розслідування злочинів. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками.

 

Тема № 23

,,Методика розслідування злочинів проти життя

і здоров'я особи”

Особливості і значення боротьби із злочинами проти життя та здоров'я громадян на сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств, спричинення тілесних ушкоджень.

Особливості порушення кримінальних справ. Завдання і тактика невідкладних слідчих дій, їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про вбивства, тілесні пошкодження. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення. Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Особливості встановлення і доведення мотивів вчинення цих злочинів. Віктимність поведінки жертв. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров'я громадян.

Профілактика злочинів проти життя і здоров'я громадян.

Особливості розслідування вбивств на замовлення. Характеристика злочинця, замовника та виконавця. Особливості встановлення мотивів злочину. Особливості проведення слідчих дій: порядок проведення огляду місця події та першопочаткових дій. Збирання інформації та створення системи доказування.

 

Тема № 26

,,Методика розслідування злочинів проти майнової власності”

Зміна видів і способів вчинення посягань на власність і завдання боротьби з ними на сучасному етапі розвитку суспільства. Криміналістична характеристика розкрадань, крадіжок, пограбувань, розбоїв та інших посягань у сфері економіки. Джерела інформації про злочини даної групи. Дослідча перевірка відомостей про ці злочини й особливості порушення кримінальних справ. Використання оперативно-розшукових можливостей у розслідуванні цих злочинів.

Типові слідчі ситуації вказаних видів посягань і обумовлені ними особливості початкового і наступного етапів розслідування. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів злочинів даної групи. Організація розшуку викраденого майна.

Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти власності.

 

VІІ. Практичний курс

 

Змістовий модуль 1.

Методологія криміналістики.


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!