Завдання та методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття.При підготовці до семінарського заняття курсант засвоює основні положення лекційного матеріалу, вивчає запропоновану нормативну літературу, знайомиться з додатковою літературою. В зошитах для підготовки до семінарських занять курсанти конспектують у тезисній формі найважливіші положення, які розкривають суть питань, винесених на розгляд та обговорення на семінарські заняття. Обов’язково зазначається література, яка є джерелом навчального матеріалу.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними, враховуються викладачем при оцінюванні знань курсантів по даній темі.

 

Питання для обговорення на семінарі:

1. Поняття, предмет і завдання криміналістичного дослідження документів.

2. Слідчий огляд і попереднє дослідження документів.

3. Загальна характеристика техніко-криміналістичного дослідження документів (техніко-криміналістичної документалістики).

4. Техніко-криміналістична експертиза документів та її можливості.

 

Практичне заняття №1                       2 години

 

Мета заняття:

1. Ознайомитись з різного виду документами (об’єктами - носіями інформації), поглибити і розширити теоретичні знання в області технічного дослідження документів.

2. Набути практичні навички по огляду документів та правил поводження з ними.

3. Набуття навичок по виявленню ознак підробки документів.

 

Методика проведення заняття:

1.  Група ділиться на дві підгрупи, заняття проводиться 2ма  викладачами.

2. Викладач вибірково опитує курсантів по контрольних питаннях теми.

3. Під керівництвом викладача і з участю завідувача навчальною лабораторією курсанти отримують різні документи (об’єкти носії інформації) оглядають їх, вивчають характер і різновиди реквізитів документів, проводять слідчий огляд і описують документи в робочих конспектах у вигляді фрагменту протоколу.

 

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Найбільш характерні і відомі способи внесення змін в реквізити документів.

2.  Техніко-криміналістичні прилади і технічні засоби, які використовуються при огляді документів, виявленні внесених змін в його реквізити.

3. Питання, які вирішуються техніко-криміналістичною експертизою документів.

Література:

1. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. – Монография. – Луганск, РИО ЛИВД, 1999.

2. Гонгало С. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку // Право України. – №10, 2009. – С. 162-170.

3. Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А., Іщенко, В.А. Криміналістика: Посіб. для підготов. до іспитів. 2-е вид., допов. та переробл. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. – 236 с.

4. Іщенко А.В. Зародження та формування почеркознавства (історико-хронологічний аспект) // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. - Вип. 2. - К., 2001.

5. Коваленко В.В., Бирюкова Т.П. Значение данных о способе и признаках подделки денежных знаков для расследования фальшивомонетничества // Вісник ЛІВС МВС України. № 3. Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 1999. – С. 143-150.

6. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2008. – 888 с.

7. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Норма, 2001. – 990 с.

8. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

9. Криміналістична техніка. Навчальний посібник /За ред. А.В. Кофанова. Кн.1. – К.: КИЙ, 2006. – 456 с.

10. Криміналістика: Підручник / За ред. П.Д.Біленчука. - К.: Атіка, 2001. – 602 с.

11. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька . ─ Вид. 4-те, перероб. і доп. ─ Х. : Право, 2008 . ─ 464 с.

12. Макаренко Є.І. Криміналістична техніка. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: ДДУВС, 2009. – 542 с.

13. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

14. Осика І.М. Способи підробки реквізитів паперових документів та їх ознаки // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. Каразіна. – 2006. – № 1.

15. Россинская Е.Ф. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Из-во НОРМА, 2003. – 432 с.

16. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному вигляді): Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 588 с.

17. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 496 с.

18. Шеремет А.П. Криміналістика: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 472 с.

Тема № 12

„Криміналістичні обліки”

Семінар                                   2 години

 

Завдання та методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття.

При підготовці до семінарського заняття курсант засвоює основні положення лекційного матеріалу, вивчає запропоновану нормативну літературу, знайомиться з додатковою літературою. В зошитах для підготовки до семінарських занять курсанти конспектують у тезисній формі найважливіші положення, які розкривають суть питань, винесених на розгляд та обговорення на семінарські заняття. Обов’язково зазначається література, яка є джерелом навчального матеріалу.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними, враховуються викладачем при оцінюванні знань курсантів по даній темі.

Питання для обговорення на семінарі:

1. Історичні форми кримінальної реєстрації. Наукові і правові основи.

2. Системи криміналістичних обліків. Принципи організації і призначення окремих видів обліків.

3. Використання криміналістичних обліків при розкритті і розслідуванні злочинів.

4. Основне призначення дактилоскопічного обліку.

 

Література:

1. Бірюков В.В. Криміналістичні обліки: поняття та основи класифікації / /Вісник ЛДУВС, 2009. - №1.

2. Бондар В.С. Правові засади оптимізації використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності при розслідуванні злочинів // Вісник ЛДУВС, 2010. - №1.

3. Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України// Наказ МВС України №785 від 11.09.2001.

4. Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України // Наказ МВС України № 682 від 30.08.99.

5. Усманов Р.А. Вневедомственные учеты как источник уголовно-релевантной информации // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, спец. випуск № 5, частина 1. – Луганськ, 2008. – С. 90 – 93.

6. Шестаков С. Обліково-реєстраційна робота в ОВС України щодо заяв і повідомлень про злочини // Право України. – К., 2006. – № 2. – С.102-105.


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 153; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!