Форми контролю самостійної роботи студентівКерівництво і контроль за самостійною навчальною роботою студента має здійснювати викладач на лекціях та семінарських заняттях, під час консультацій.

Керівним документом для студента в роботі над курсом «Основи психокорекції» є програма, матеріал якої потрібно вивчити за підручниками, акцентуючи увагу на визначеннях, основних поняттях курсу на прикладах, що ілюструють ці визначення.

Перевірка засвоєних студентом знань проходить:

• під час групових та індивідуальних занять;

• під час практичних, семінарських занять;

• при перевірці контрольних та індивідуальних завдань;

• при складанні колоквіумів та екзамену;

• під час написання рефератів за вказаною тематикою.

 

Зміст самостійної (індивідуальної) роботи  

№ пп Теми самостійної (індивідуальної) роботи К-сть год
1     Тема. Конфлікт: поняття, структура, функції і типологія. поведінка особистості у конфліктних ситуаціях. 1. Феномен конфлікту та основні поняття психології конфлікту.   2. Класифікація конфліктів.   3. Аналіз структурних елементів конфлікту. 4. Причини, наслідки і функції конфлікту. 5. Основні моделі поведінки особистості в конфлікті. 6. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. 7. Типи конфліктних особистостей.   Література: 1. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 3. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 4. Конфліктологія: Підручник для студентів вищ. Навч. Закл./ Л.М. Герасіна, М.І. Панова, Н.П. Осіпова та ін.; Харьків: Право, 2002. – 256с. 5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
2 ТЕМА . Психологічні особливості внутрішньо особистісних конфліктів. 1. Поняття та види внутрішньоособистісного конфлікту. 2. Основні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. 4. Основні причини внутрішньоособистісних конфліктів. 5. Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів. 6. Способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. Література: 1. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   2. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 4. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред.В. М. Петюха, Л.В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. 315 с. 5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 6. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.   7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
3 ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИЧИНИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ. 1. Поняття міжособистісних конфліктів та основні особливості таких конфліктів. 2. Функції та елементи міжособистісних конфліктів. 3. Стратегії поведінки особистості в міжособистісному конфлікті. 4. Причини міжособистісних конфліктів. 5. Класифікація міжособистісних конфліктів. 6. Управління міжоособистісними конфліктами. Література: 1. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 3. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 4. Конфліктологія: Підручник для студентів вищ. навч. закл./ Л.М. Герасіна, М.І. Панова, Н.П. Осіпова та ін.; Харьків: Право, 2002. – 256с. 5. Скібіцька Л.І. Конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 6. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
4 ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИЧИНИ ГРУПОВИХ КОНФЛІКТІВ. 1. Особливості та види групових конфліктів. 2. Психологічні особливості конфліктів «особа – група». 3. Міжгрупові конфлікти та їх основні види. 4. Конфлікти в суспільстві. Література: 1. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. ─ Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ─ 456 с.   2. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 4. Л.І. Скібіцька конфліктологія. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 384с. 5. Ложкін Г.В. Пов'якель Н.І. Психологія конфликту: теорія і сучасна практика: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с. 6. Психологія вирішення конфліктів: Навч. Посібник для студентів навч. закладів/ В.О. Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с. 7. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
5 ТЕМА. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ОРГАНІЗАЦІЇ. 1. Сутність системи управління конфліктами. 2. Методи управління конфліктами. 3. Модель організаційного механізму управління конфліктами. 4. Механізм виникнення конфлікту. 5. Алгоритм трансактного аналіза.   Література: 1.Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 3. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 4. Ложкин Г.В. , Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. Пособие. – К. МАУП, 2000.- 256с. 5. Психологія вирішення конфліктів: Навч. Посібник для студентів навч. закладів/ В.О. Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с. 6. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с.   2
6 ТЕМА. ПРЕВЕНТИВНА ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ. 1. Особливості та зміст превентивної психології конфліктів. 2. Подолання конфліктогенів сплкування. 3. Психологічні шляхи зниження рівня конфліктності особистості. 4. Особистість керівника та конструктивність управлінських рішень у попередженні конфліктів. Література: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 368 с. 3. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с. 4. Ложкин Г.В. , Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. Пособие. – К. МАУП, 2000.- 256с. 5. Психологія вирішення конфліктів: Навч. Посібник для студентів навч. закладів/ В.О. Джелалі. – Х. – К., 2006. – 320с. 6. Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2004. – 172 с. 2
  Разом за семестр:

Завдання


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!