Структура залікових кредитів дисципліни «Психологія конфлікту»Міністерство освіти і науки України

Мукачівський державний університет

 

ЗАТВЕРЖДУЮ

Проректор з навчальної роботи

_______ д. пс. н., проф.. Т.Д. Щербан

«___»_____________________ 2011 р.

 

Робоча програма

 

навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» для студентів

 

Напряму підготовки (спеціальності) 6.030103 Практична психологія

 

Статус дисципліни: цикл професійної підготовки (ІІІ курс)

 

Кафедра психології.

        

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальне навантаження

Кількість годин

Контрольна робота

Курсова робота

Вид контролю

Європейські кредити

Години

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота студентів

Самостійна робота студента, в т. ч. ІРС

Всього Лекції Лабораторні роботи Практичні заняття
Д 3 7 3 108 44 30 6 14 29 29 - - ПМК
З 3 7 3 108 8 6 - 2 50 50 1 - ПМК

        

Робоча програма складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти МОН України (навчального плану)

 

Програму складено _____________________ст. викладач Березовська Л.І.

(підпис, прізвище та ініціали викладача)

Схвалено на засіданні кафедри психології

Протокол № _____ від «____»________________ 2011 р.

 

Зав. Кафедрою психології _____________ Т.Д. Щербан

 

Робоча програма розглянута та схвалена Вченою (методичною) радою університету. Протокол № від _______ 2011 р.

Загальна характеристика навчальної дисципліни

Назва дисципліни «Психологія конфлікту»

 

 

Характеристика дисципліни Напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Академічний календар, вид занять
Кількість: Кредитів ECTS __3,0____   модулів ____2_____   змістових модулів ____3______   Загальний обсяг дисципліни __108 год.   Аудиторних годин на тиждень __3,5__ Галузь знань: вибіркова дисципліна шифр 6.030103 соціально-політичні науки     ОКР __бакалавр_____   Напрям підготовки 0301 Практична психологія   Статус дисципліни __вибіркова________   Курс __3____________   Семестр __8________   Всього годин: Лекцій __30__________   Лабораторних ___6___   Практичних (семінарських)__14____   СРС __29______   ІРС ___29________   Вид підсумкового контролю __ПМК____  

Передмова

Дана дисципліна призначена для вивчення студентами основ психології конфліктів; історії її становлення та розвитку як науки; типів, видів причин та динаміки конфлікту; передумов виникнення конфліктів; роботи психолога по профілактиці, розв’язанні різних видів та типів конфліктів. 

«Психологія конфліктів» спрямована розширити фахову компетентність у розумінні людей, їхніх стосунків з соціальним оточенням та впливати на розвиток цих стосунків. Компетентність у розумінні людей та їх стосунків базується не тільки на розпізнанні зовнішніх конфліктогенних обставин, а й на внутрішніх детермінантах: мотивації, емоційності, Я-концепції тощо.

    «Психологія конфліктів» дозволяє охопити широкий спектр соціальних явищ, оскільки в основі розвитку людини, її стосунків з оточенням є протиріччя, які є умовою конфлікту.

    Мета вивчення курсу ─ сформувати у студентів нові знання з питань психології конфлікту; навчити студентів практичним вмінням визначити тип, вид, причини, структурні особливості конфліктів, шляхи вирішення; виробити навички регуляції та управління конфліктом.

    Викладання дисципліни здійснюється шляхом читання лекцій, проведення семінарських та лабораторних занять, самостійної роботи і написання рефератів.

     На лекціях доводяться основні теоретичні положення і проблеми психології конлікту. На семінарських заняттях розглядаються питання, пов’язані з майбутньою діяльністю студентів. На лабораторних заняттях отримані знання перетворюються у практичні навички роботи з конфліктами з врахуванням особистісних особливостей особистості.

    Самостійна робота студентів виконується за спеціальними завданнями, які включають основний матеріал за темами, а також рекомендованою літературою.

Після закінчення викладання дисципліни студенти складають залік.

В результаті вивчення курсу «Психологія конфлікту» студенти повинні:

Знати:

- сутність типології конфліктів;

- причини та зміст міжособистісних, внутрішньоособистісних,сімейних, міжнаціональних, соціальних та сучасних політичних конфліктів;

- зміст, заходи, засоби, психотехнології попередження та управління конфліктами;

- завдання, методи психологічного забезпечення переговорів;

 

Уміти:

- володіти методиками дослідження конфліктів;

- застосовувати психологічні засоби прогнозування, запобігання конфліктам та розв’язання їх;

- зробити психологічний портрет учасників конфлікту, переговорів;

- використовувати елементи психологічного забезпечення переговорів;

- безконфліктно спілкуватия в процесі ділового спілкування.


Структура залікових кредитів дисципліни «Психологія конфлікту»

 

Назва теми

Кількість годин, відведених на

Лекції

Семінарські (практичні) заняття Лабораторні СРС/ІРС

Модуль 1. Загальні засади. Психологічні причини конфліктів та особистість

Змістовий модуль 1. Загальні засади психології конфлікту

Тема 1. Характеристика конфлікту як соціально-психологічного феномену

2

-     4/4
Тема 2. Історія розвитку конфліктологічної думки

2

-   4/4
Тема 3. Виникнення, структура, класифікація та динаміка конфліктів

2

2   4/4

Змістовий модуль 2. Психологічні причини конфліктів та особистість

Тема 4. Психологічні причини конфліктів

4 2   4/4

Тема 5. Внутрішньо особистісні конфлікти

2 1   4/4

Модульна контрольна робота 1

                    

                        1

Змістовий модуль 3. Конфлікти у різних сферах і формах взаємодії людей

Тема 6. Міжособистісні конфлікти

4 -   5/5

Тема 7. Конфлікти в суспільстві, в різних сферах взаємодії людей

4 2 2 5/5

Змістовий модуль 4. Психологія попередження та управління конфліктами

Тема 8. Превентивна психологія конфлікту

2 -   5/5

Тема 9. Психологія управління конфліктами

4 2   5/5

Модульна контрольна робота 2                              2

Разом за семестр

28 12 6 40/40
 

 

 

           

 

Зміст лекційного курсу

 


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!