ЗАГАЛЬНА ХАРАКТИРИСТИКА АДВОКАТУРИ УКРАЇНИNbsp; Міністерство внутрішніх справ України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Робоча навчальна програма

Адвокатура України

Дніпропетровськ – 2011

Міністерство внутрішніх справ України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                               на засіданні Вченої ради університету

(протокол №___від «___» _________2011р)

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни Адвокатура України

з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

галузі знань “Право” (6.0304) за напрямом підготовки “Правознавство” (6.030402).

 

С Х В А Л Е Н О

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол № __ від __ _______2011 р.)

 

Дніпропетровськ – 2011


 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Адвокатура України”. Укладач: викладач Щербина Є.М. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 24 с.

 

Рецензенти:

Алєксєєнко І.Г. кандидат юридичних наук (Дніпропетровський національний університет, кафедра господарського та цивільного права)

Савко В.В.            адвокат (Дніпропетровська адвокатська спілка)

 

Прокопенко А.В. адвокат, арбітражний керуючий, почесний член Союзу юристів України

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри кафедри загальноправових дисциплін від ___ ________ 20__ року протокол № ____

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри (навчально-наукового комплексу) _________________, протокол №___ від ________ 200_ р.

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри (навчально-наукового комплексу) _________________, протокол №___ від ________ 200_ р.

 


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Адвокатура України — одна з юридичних дисциплін, яка вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю. В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає роль адвокатури.

Студенти повинні чітко засвоїти загальновизначені адвокатські постулати, опанувати адвокатський інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання адвокатських засобів. За цих умов набуті ними знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Основою ефективного розгляду положень адвокатури на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів. Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім почитати й законспектувати в зошит самопідготовки до семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або і всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими офіційними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору провідних вчених.

 

Мета дисципліни:

· науково-юридична;

· загальноосвітня;

· виховна.

Вивчення дисципліни “Адвокатури України” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, при якому він повинен:

Знати:

· чинне законодавство в сфері адвокатури;

· предмет, суть та значення адвокатури на Україні;

· зміст адвокатури;

· види адвокатської діяльності.

Уміти:

· дати пропозиції вдосконалення законодавства в сфері адвокатури

· складання адвокатських документів

· складати адвокатські запити, заяви та угоди;

· орієнтуватися в практичному застосуванні  законодавства про адвокатуру.

 


 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Адвокатура України»

 

Курс: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів, відповідних ECTS: Модулів: 2 Змістових модулів: 4   Загальна кількість годин: 72 Тижневих годин: 5     спеціальність 7.060101 Правознавство     Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр     Семестр: 5 семестр Лекції: 18 годин Семінари: 18 годин Самостійна таіндивідуальна робота: 36 години Види контролю: залік

ЗМІСТ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТИРИСТИКА АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Тема №1 Поняття та сутність інституту адвокатури.

1. Історія розвитку інституту адвокатури у світі.

2. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність.

3. Предмет, система курсу «Адвокатура України».

 


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 34; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ