ТЕМА № 2. Загальні принципи організації інституту адвокатури та проблеми розвитку адвокатури УкраїниТеми рефератів.

1. Адвокатська таємниця, її предмет, засоби забезпечення та гарантії адвокатської діяльності.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарні та Вища кваліфікаційна комісії адвокатури, порядок їх утворення і повноваження.

3. Адвокатська етика, її поняття та зміст.

 

ТЕМА № 3. Організація адвокатської діяльності в Україні

Теми рефератів.

1. Участь захисника - адвоката в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції та його обов'язки і права.

2. Захисна промова адвоката, її зміст і значення.

3. Участь адвоката при подачі апеляції та розгляді кримінальної справи за апеляцією.

ТЕМА № 4. Правовий статус адвоката — захисника у кримінальному судочинстві

Теми рефератів.

1. Роль адвоката у кримінальному процесі.

2. Забезпечення у кримінальному процесі підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист.

3. Участь захисника - адвоката при проведенні дізнання, досудової о слідства та його обов'язки і права.

 

ТЕМА №5. Адвокат у судових стадіях кримінального процесу та як представник цивільного позивача та відповідача

Теми рефератів.

1. Участь адвоката в провадженні у справі до судового розгляду.

2. Процесуальна діяльність адвоката в стадії судового розгляду цивільної справи.

3. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадії апеляційного провадження у цивільному судочинстві.

 

ТЕМА № 6. Участь адвоката в цивільному процесі

Теми рефератів.

1. Участь адвоката при наданні заяви про видачу судового наказу, позову у позовному провадженні та заяви в окремому провадженні у цивільних справах

2. Процесуальна діяльність адвоката в стадії судового розгляду цивільної справи

3. Повноваження адвоката як процесуального представника в проваджені у зв’язку з винятковими обставинами у цивільному судочинстві

4. Повноваження адвоката як процесуального представника в провадженні у зв’язку з ново виявленими обставинами у цивільному судочинстві

 

ТЕМА№7. Участь адвоката у господарському процесі

Теми рефератів.

1. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадії касаційного провадження у цивільному судочинстві.

2. Повноваження адвоката як процесуального представника в провадженнях у зв'язку з винятковими та ново виявленими обставинами у цивільному судочинстві.

3. Процесуальне представництво адвоката в стадії виконання судового рішення у цивільній справі.

 

ТЕМА№ 8. Участь адвокатів у адміністративному процесі.

Теми рефератів.

1. Участь адвоката в господарських справах.

2. Участь адвоката у третейському суді.

3. Здійснення адвокатом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

ТЕМА№ 9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та участь адвоката в апеляційному, касаційному провадженні, а також у провадженні за винятковими та нововиявленими обставинами.

Теми рефератів.

1. Загальні положення щодо участі адвоката в адміністративному процесі

2. Підготовка до розгляду справи в суді.

3. Судовий розгляд справи

 


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Модуль 1

Аудиторні заняття

Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

40

т.1 т.2 т.3 т.4 т.5

30

100

             

Модуль 2

Аудиторні заняття

Сам. робота, виконання індивідуальних завдань Модуль-контроль

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

40

т.1 т.2 т.3 т.4

30

100

           

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ:

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А відмінно 90–100
В

добре

83–89
С 75–82
D

задовільно

68–74
E 60–67
FX

незадовільно

35–59
F 1–34

Критерії оцінювання різноманітних видів навчальної роботи :

     Оцінювання знань студентів відбувається на підставі наступних критеріїв:

        1) Правильність відповідей (правильне, достатньо глибоке викладення теоретичних понять курсу, законів України, інших правових актів).

        2) Рівень усвідомлення матеріалу курсу і самостійність суджень.

        3) Новизна навчальної інформації, рівень використання наукових (теоретичних знань) і правових норм.

        4) Знання і розуміння взаємозв'язку досліджуваних правовідносин в результаті реалізації правових норм.

        5) Вміння користуватися засвоєними теоретичними положеннями для правильного тлумачення і застосування правових норм, знань в конкретних ситуаціях.

Відповідь студента оцінюється і за формою, тобто з точки зору логічності, чіткості, виразності викладу навчального матеріалу.

    

Оцінка знань за тестовими завданнями відбувається таким чином. Тест складається з десяти питань. Одне питання передбачає чотири відповіді. Правильна відповідь тільки одна.

 

1. На відмінну відповідь не допускаються помилки.

2. На добру відповідь допускається десять правильних відповідей.

3. На задовільну відповідь допускається вісім правильних відповідей.

4. Незадовільна відповідь менше вісьми правильних відповідей.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 40;