Різноманітних видів навчальної роботи



(поточний контроль; письмові роботи; тестування; індивідуально-дослідні завдання; самостійні завдання; практичні завдання)

Види робіт

Аудиторні заняття

Самостійна робота, виконання індивідуальних занять

Модульний контроль

 

Максимум 30 балів

за 1 модуль

Максимум 30 балів за 1 модуль

Макс. 40 бал. / 1 мод.

Види завдань та їх рейтинг у балах

Відсутній без поважних причин на занятті н Підготовка словників понять з окремих тем курсу або змістовних модулів до 5 балів

Здійснюється у формі контрольної роботи або тестування

Наявність на занятті без відповіді 0 Ведення конспекту що містить матеріали лекції, підготовки до семінарських занять, першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів Відмінно 33-40 балів
Задовільна відповідь (усна) (письмова) (тест)  6 балів Підготовка тексту реферату до 10 балів Добре 25-32 бали
Добра відповідь (усна) (письмова) (тест)  8 балів Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 15 балів Задовільно 17-24 бали
Відмінна відповідь (усна) (письмова) (тест) 10 балів Участь у конференціях, круглих столах, підготовка доповідей та статей до 25 балів

Незадовільно

0 – 16 балів

    Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до програми курсу) до 10 балів

 

Примітка : під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме значення.

 


ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативна література

1. Конституція України (статті 29, 59, 62, 63, п.14 ст. 92, 129) //ВВР, 1996 р., №30, ст. 141.

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №2 . – Ст.44.

3. Закони України:

- від 19 грудня 1992 року "Про адвокатуру" //ВВР, 1993 р., №9, ст. 62; 2002р., № 16, ст. 1 14, № 29, ст. 194; Голос України, 21 серпня 2003 року, № 1 56;

- від 23 грудня 1993 року "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" //ВВР, 1994 р., №1 1, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124.

3. Кримінальне — процесуальний кодекс України. К., 2003.

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. К.,2004.

5. Господарський процесуальний кодекс України. К., 2003.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Офіційне видання. К., 2004.

7. Кримінальне — виконавчий кодекс України //Голос України, 29 серпня 2003 року, № 161.

8. Кримінальний кодекс України. К., 2003.

9. Указ Президента України від ЗО вересня 1999 року №1240/99 "Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури" //Офіційний вісник України, 1999р., №35.

10. Адвокатура в Україні. Збірник офіційних нормативних актів. (Упорядник Гончаренко С. В.) //Бюлетень законодавства ї юридичної практики України, 2007, № 1.

11. Адвокатура України. Збірник офіційних нормативних актів (Відповідальний редактор Медведчук В. В.). К., 2009.

12. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: Практичний посібник для адвоката (За редакцією Сафулька С. Ф., Святоцького О.Д.; упорядники Захарченко Т. Г. та інші).К. 2003.

13. Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. Науково — практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність: Збірник нормативних актів; Коментар (Академія адвокатури України). К., 2003.

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 8 "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" //Вісник Верховного Суду України, 2003, № 6.

Навчальна, наукова та науково - практична література

1. Адвокатская деятельность: Учебное практическое пособие (Под общей редакцией Буробина В. Н.) Издание второе, переработанное й дополненное. М., 2003.

2. Бірюкова А. М. Адвокатура - інститут правової системи //Адвокат, 2004, №3.

3. Бірюкова А. М., Гончаренко С. В. Щодо проекту Закону України "Про правову допомогу", розробленого Міністерство юстиції України. Зауваження і пропозиції. //Адвокат, 2004, № 1.

4. Варфоломеєва Т.В. Україна - Росія: регулювання адвокатської діяльності (порівняльний аналіз) //Адвокат, 2002, № 2-3.

5. Варфоломеєва Т.В. Про адвокатуру відверто //Адвокат, 2003, № 1.

6. Варфоломеєва Т.В. Історія адвокатури України. Навчальний посібник. К., 2007.

7. Варфоломеєва Т. В. Етика адвоката. К., 2008.

8. Варфоломеєва Т. В. Про законопроекти і декотрі публікації щодо реформування адвокатури //Адвокат, 2004, № 3.

9. Варфоломеєва Т. В. Адвокатський законопроект фінішує //Адвокат, 2004, №6.

10. Маляренко В.Т. Про сумні тенденції в розвитку інституту захисту в Україні //Адвокат, 2008, №1-2.

11. Медведчук В.В. та ін. Історія адвокатури України (2-ге видання) К., 2002

12. Перспектива адвокатуры Украины // Юридическая практика, 23 декабря 2007 года, №51.

13. Проект Закону України "Про правову допомогу". Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про правову допомогу" //Адвокат України, 2004, № 1.

14. Ромовська 3. Закон України "Про адвокатуру" - ремонт чи повна реконструкція //Право України, 2000 р., №11.

15. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К., 1997.

16. Святоцький О.Д., Михеенко М.М. Адвокатура України. К., 1997.

17. Святоцький О., Шевченко М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації//Право України, 2003 р., № 6.

18. Святоцький О., Шевченко М. Адвокатура Республіки Білорусь //Право України, 2003,№ 7.

19. Святоцький О., Шевченко М. Адвокатура Республіки Казахстан //Право України, 2003, № 8.

20. Судові промови адвокатів України: Редколегія: Медведчук В. В. (голова) та інші. К.,2008.

21. Сучасні системи адвокатури (За редакцією Святоцького О.Д.) К., 1993.

22. Тесленко М. Про право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав // Право України, 2002, №3.

23. Фіолевський Д.П. Адвокатура. К.: Алеута // 2006.

24. Адвокатура України. Навчальний посібник (за редакцією Шкарлупи В.К.). К.: Знання // 2007.

25. Адвокатура України. Навчальний посібник у двох книгах (за редакцією Фурса С.Я.). К.: КНТ // 2007р.

 


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 35;