Список рекомендованих наукових праць до теми1. Алєксєєнко Т.Ф. Явища моббінгу та буллінгу як актуальні соціально-педагогічні проблеми взаємовідносин групи і особистості

2. Амеліна С.М. Розвиток культури мовлення як складової культури професійного спілкування

3. Бабій М. Невербальні прояви обману в неповнолітніх

4. Введенська Т.Ю., Ковальчук О.С.Віддзеркалення розбіжностей у сприйнятті часу та часової перспективи носіїв української, американської та французької культур

5. Захарчук Н. В.  Аналіз психологічних підходів щодо дослідження процесу підготовки студентів до міжкультурної комунікації

6. Захарчук Н.В. Порівняльний аналіз понять «спілкування» та «комунікація»

7. Мазоренко М.О. Психологічна характеристика іміджу фахівця

8. Мединцев В.А. Когнитивные процессы в культурологическом пространстве лица: знание, интеллект, рефлексия.

9. Проскурка Н.М. Професійна кар’єра як один із аспектів професійного розвитку особистості

10. Хомуленко Б.В. Брехня, як функціональний аспект процесу комунікації

 

Завдання 3. Спираючись на теоретичний матеріал з дисципліни необхідно проаналізувати психологічні задачі та педагогічні ситуації. Обрати одну задачу чи ситуацію, обґрунтувати відповідь.

Психологічні задачі

Задача 1. “Я заперечую свідомість як сутність, як субстанцію, але буду різко наполягати на її значенні як функції ... Функція ця – пізнання ”. В. Джемс.

Що мав на увазі В. Джемс? Обґрунтуйте відповідь.

Задача 2. «Розум є свій власний світ і сам він може перетворити рай в пекло, а пекло в рай». Д.Мільтон.

Доведіть дану тезу.

    Задача 3. «Ви використовуєте ваше тіло, замість того, щоб бути цим тілом». Ф. Перлз

    Чи погоджуєтеся Ви з даним висловлюванням? Наведіть приклад з Вашого життя.

Задача 4. «Елементи мови як визначальні співвідносяться передусім не з предметами, а з уявленнями і поняттями людей. Люди розуміють одне одного тільки в мові, в осягненні її життя». Ф.де Соссюр

    Аргументуйте визначення дослідника.

Задача 5. Скласти казку по колу У-СІН на будь-яку тематику

Педагогічні ситуації

Ситуація 1. «Мова можлива тільки тому, що кожний, хто говорить, є суб’єктом, який вказує на самого себе як на «Я» в своїй промові. Через це «Я» констатує іншу особу. Яка, будучи абсолютно зовнішньою щодо мого «Я», стає моїм ехом, якому я кажу «Ти»». Е.Бенвеніст.

    Опешіть механізм про який згадує Е.Бенвеніст.

Ситуація 2.«Кожна людина – це дві людини: одна бадьора в темряві, друга спить при світлі».

Дайте власне бачення даному виразу.

Ситуація 3. Подати у вигляді короткого повідомлення виклад основного змісту та власної думки щодо обраної проблематики:

1. Сутність та структура соціального інтелекту

2. Ціннісний компонент як основний чинник формування атрибуції успіху особистості

3. Передумови становлення української національної самосвідомості: історико-методологічний аналіз

 

Завдання 4. Творче завдання.

За аудіодорожкокою будь-яких запропонованих композиторів-виконавців (Ніно Катамадзе, Земфіра та ін.) чи візуальними зображеннями (Підбірка картин з Інтернету щодо зображень Сальвадоро Далі, Давінчи, Вангога тощо) подати власний візуально-вербальний відеоряд вже існуючих чи власно зафіксованих ауді- чи відео-спостережень (альтернативою є гармонізуюча казка за колом у-сін власного авторства), форми-образи розуміння композицій та зображень.

 

Альтернативне завдання.

    Подати засобами інтерактивної презентації текст лекції № 6.

 


 

Практичне заняття 6. Становлення і розвиток соціально зрілої особистості, її фахове, інтелектуальне та духовне самовдосконалення

Мета:Формування та осмислення знань про соціально зрілу особистість, її професійну діяльність, інтелектуальний та моральний взірець.

Ключові терміни та поняття: аперцепція, активність, дії праці, потреби, ієрархія потреб, інтерес, мотив, мотивація, мотиваційні процеси, професіограма, психограма, норма, цінність, ціннісні орієнтації, кар’єра, атрибути кпр’єри, лідер, лідерство, теорії лідерства, імідж

 

Завдання для виконання

Завдання 1. Дати визначення основним поняттям та пояснити чим відрізняється один термін від іншого, що знаходяться в одному стовпчику.

 

Лідер              Мотив            Інтелект Професіограма Кар’єра

Лідерство       Мотивація      Розум    Психограма   Кар’єризм

Авторитет      Потреба         Мудрість

Керівник        Рівень домагань Хитрість

 

Завдання 2. Законспектувати одну з запропонованих наукових статей за схемою (див. заняття 1). Об’єм конспекту має бути не більше 3-х сторінок формату А4. Додати  ксерокопію чи електронний варіант (на диску RW) статті.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!