Список рекомендованих наукових праць до теми1. Бичко А., Бичко І. Феномен української інтелігенції: спроба екзистенційного дослідження

2. Василюк В., Бабатіна С.І. Теоретичний аналіз психологічної категорії часу в характеристиці особистості студента                                               А

3.Богач О.В. Психологічні ознаки ситуації морального вибору та особливості її розвязання старшокласниками                                                         И

4. Василюк В. Відображення рис характеру особистості за виразом обличчя

5. Демчук О.О. Детермінанти життєвої компетентності як механізми розвитку особистості

6. Завацька Н.Є. Критерії оцінки ефективності соціальної адаптації

7. Капська А.Й. Соціокультурне середовище і ціннісні орієнтації особистості

8. Конарева І.М. Індивідуально-психологічні детермінанти адаптаційного потенціалу особистості

9. Куриця Д.І. Джерела виникнення професійного стресу у працівників організацій

10. Назарук О.М. Особливості підходів вивчення життєвого простору особистості та її досвіду

11. Рашитова Н. К.Соціально-психологічні основи адаптації до професійної діяльності

12. Роменець В. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології

 

Завдання 3. Спираючись на теоретичний матеріал з дисципліни необхідно проаналізувати психологічні задачі та педагогічні ситуації. Обрати одну задачу чи ситуацію, обґрунтувати відповідь.

Психологічні задачі

Задача 1. «Будь-чому, що мислиться, передує «Я». Це «Я є» для мене інтенційною першоосновою світу, причому не можна випускати з уваги те, що і «об’єктивний світ», «світ для всіх нас» у цьому розумінні є значущим для мене, моїм світом». Е.Гуссерль.

    Чи погоджуєтеся ви із думкою вченого? Обґрунтуйте свою точку зору.

Задача 2. «Мислення отримує свою сутність – сприйняття – з буття сущого. Буття сущого означає присутність присутнього, наявність наявного». М.Гайдеггер.

Прокоментуйте даний вираз.

Задача 3. «Здатність розуміти великого поета майже дорівнює його таланту». Г.Лонгфелло.

Наведіть з цього приводу висловлювання інших вчених та мислителів.

Задача 4. «Людина сама – не як вона з’являється назовні, а як вона дана безпосередньо самій собі – є власне проблемою психології. Експеримент тільки дозволяє зробити самоспостереження більш точним». В.Вундт.

Прокоментуйте вислів.

Задача 5. Скласти казку по колом У-СІН на будь-яку тематику (див. казко терапія, гармонізуючи казки, казки для дорослих)

 

    Педагогічні ситуації

Ситуація 1. Подати у вигляді короткого повідомлення виклад основного змісту та власної думки щодо обраної проблематики:

1. Психологічні механізми формування уявлень про духовний ідеал

2. Структурні характеристики мотивації професійної діяльності

3. Система моральних вчинків у життєвому просторі особистості

Ситуація 2. «Якщо хочеш пізнати самого себе, то подивись, як це роблять інші; якщо ж хочеш зрозуміти інших, то заглянь у своє власне серце». Ф.Шіллер.

    Проаналізуйте вислів та подайте своє бачення щодо даного висказування.

Ситуація 3. «Людина – це мета в собі, а не засіб для досягнення цілей іншої людини. Вона повинна з любов’ю ставитися до оточуючих. Якщо в ній немає любові, то вона – лише порожня оболонка, лише порожня оболонка, навіть якщо зосередить у собі всю владу, все багатство і весь розум». Е.Фромм

    Поясніть, що мав на увазі Е.Фромм.

Завдання 4. Творче завдання.

За аудіодорожкокою будь-яких запропонованих композиторів-виконавців (Ніно Катамадзе, Земфіра та ін.) чи візуальними зображеннями (Підбірка картин з Інтернету щодо зображень Сальвадоро Далі, Давінчи, Вангога тощо) подати власний візуально-вербальний відеоряд вже існуючих чи власно зафіксованих ауді- чи відео-спостережень (альтернативою є гармонізуюча казка за колом у-сін власного авторства), форми-образи розуміння композицій та зображень.

 

Альтернативне завдання.

    Подати засобами інтерактивної презентації текст лекції № 5.

 


 

Практичне заняття 5. Комунікативна взаємодія

у побудові іміджу організації

Мета:Розвиток та формування навиків, вмінь, норм і цінностей комунікативної взаємодії в майбутній професійній діяльності.

    Ключові терміни та поняття: спілкування, функції спілкування, вербальне спілкування, невербальне спілкування, інтеракція, комунікація, перцепція, рівні спілкування, невербальна комунікація, проксемічні засоби, кінестичні засоби, параекстралінгвістична система, візуальний контакт, позиції спілкування, сумісність, форми взаємодії, ефекти установки у спілкуванні.

 

Завдання для виконання

Завдання 1. Дати визначення основним поняттям та пояснити чим відрізняється один термін від іншого, що знаходяться в одному стовпчику.

 

Спілкування            Розуміння                Симпатія Слухання

Комунікація            Взаєморозуміння             Емпатія Активне слухання

Комунікативність    Рефлексія                                       

Модальності сприйняття Маніпуляція  Перцепція Ти-поведомлення

Візуалістика                     НЛП               Інтеракція Я-повідомлення

Вербалістика                                           Атракція

 

Завдання 2. Законспектувати одну з запропонованих наукових статей за схемою (див. заняття 1). Об’єм конспекту має бути не більше 3-х сторінок формату А4. Додати  ксерокопію чи електронний варіант (на диску RW) статті.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!