Лекція 5.  Асоціативна психологія 18-19 століттяМета:ознайомити студентів із процесом становлення асоціативної психології 18-19 століття.

Професійна спрямованість: уміння порівнювати асоціативні вчення ідеалістичного та матеріалістичного напрямку.

План

1. Передумови формування асоціативної та емпіричної психології 18 століття.

2. Розвиток асоціанізму в ідеалістичних вченнях Джорджа Берклі та Девіда Юма.

3. Природничо-науковий підхід до асоціанізму Девіда Гартлі та Джозефа Прістлі.

4. Розквіт асоціанізму у працях Томаса Брауна та Джона Стюарта Мілля.

5. Перегляд положень асоціативної психології Александром Беном.

Основні поняття: асоціація, принципи асоціації, вібрація, соліпсизм, відчуття, мислення.

Рекомендована література:

1. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М., 2002.

2. Лучинин А.С. История психологии. – Ростов н/Д, 2005.

3. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 2002.

4. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – Т.1. – Ростов-на-Дону, 1996.

5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – Т.2. – Ростов-на-Дону, 1996.

6. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985.

 

Практичний курс

 

Тема 4.Психологія в донауковій системі світогляду

Практичне заняття 3. Психологічні знання в античну епоху

Мета:сформувати у студентів уявлення про погляди на психіку людину у античний період

Професійна спрямованість: уміння здійснювати порівняльний аналіз поглядів на людину в античний період

План

1. Порівняльний аналіз древньогрецької філософії досократівського періоду: Фалес, Анаксімандр, Геракліт, Алкмеон, Емпедокл, Анаксагор.

2. Атомістична концепція психічного Демокрита.

3. Концепція темпераменту Гіппократа.

4. Морально-етична концепція Сократа.

5. Ідеалістичні концепції психічного Платона і Піфагора.

6. Вчення Аристотеля про душу.

7. Погляди стоїків на психіку людини.

8. Психофізіологічні погляди К. Галена.

Основні поняття анімізм, гелозоїзм, апейрон, логос, психея, нервізм, атомізм, темперамент, ідеалізм, метод сократівської розмови, душа, асоціація, відчуття, воля, афекти, здібності душі, пневма, мислення, аніма, анімус
Біографічний словник Фалес, Анаксімандр, Геракліт, Алкмеон, Емпедокл, Анаксагор, Демокрит, Гіппократ, Сократ, Платон, Піфагор, Аристотель, Гален, Епікур, Кар

Практичне завдання

Мета практичного завдання:

§ формування компетентності: вміння критично аналізувати і узагальнювати психологічну інформацію, отриману з різних джерел;

формування програмних результатів навчання: здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки.

Зробіть на основі першоджерел, ілюструючи цитатами, порівняльний аналіз поглядів двох вчених: Аристотель – Платон, Демокрит – Платон, Аристотель – Демокрит.

Критерії оцінки відповіді:

§ використання першоджерел;

§ аналіз на основі цитування;

§ виокремлення спільних концептуальних положень;

§ виділення протилежних концептуальних положень;

§ висновки.

Контрольні питання і завдання:

1. Зробіть порівняльний аналіз психологічних поглядів філософів у досократівський період. Визначте спільне та відмінне.

2. Розкрийте суть атомістичної концепції Демокрита.

3. Опишіть гуморальну концепцію темпераменту Гіппократа.

4. Дайте оцінку етично-моральному вченню Сократа. Опишіть механізм сократівського діалогу.

5. Охарактеризуйте ідеалістичні погляди Платона та Піфагора щодо психічного життя людини.

6. Розкрийте суть вчення про душу Аристотеля.

7. Визначте прогресивні аспекти поглядів стоїків на душевне життя людини.

8. Проаналізуйте психофізіологічне вчення Галена.

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання та основні поняття 1 година
§ виконати практичне завдання 1 година

Оцінювання

§ відповідь на теоретичне питання 1 оцінка
§ виконання практичного завдання 1 оцінка

Література

Основна література

1. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М., 2002.

2. Лучинин А.С. История психологии. – Ростов н/Д, 2005.

3. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – Т.1. – Ростов-на-Дону, 1996.

4. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – Т.2. – Ростов-на-Дону, 1996.

5. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К., 1983.

6. Саугстад Пер. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара, 2008.

7. Ярошевский М.Г. История психологии – М., 1966.

Першоджерела

8. Аристостель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1983

9. Лукреций. О природе вещей / Пер. с латинского Ф.А. Петровского. – М., 1937.

10. Платон Сочинения: В 3-х т. – М., 1970. (Т. 1 – 623 с., Т. 2 – 611 с., Т. 3 – 687 с.)

 

 

Тема 4.Психологія в донауковій системі світогляду


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 218; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!