Творчо-аналітичне завдання №1. Жителі м. Херсон Федченко, Антоненко та Коненко вирішили прийняти участь у роботі чергової сесії міської радиЖителі м. Херсон Федченко, Антоненко та Коненко вирішили прийняти участь у роботі чергової сесії міської ради, де повинні були розглядатися земельні питання, і виступити перед депутатами з інформацією про недопустимість передачі в користування суб’єктам - господарських земельних ділянок поблизу школи. За 5 днів до проведення сесії, вони звернулися з листом до міського голови, в якому вони просили дозволити їм бути присутніми і виступити на засіданні постійної комісії та на пленарному засіданні міської ради. Жителі міста отримали письмовий дозвіл через 3 дні після закінчення чергової сесії.Чи відповідають дії міського голови вимогам чинного законодавства? Які форми участі членів територіальної громади в роботі органів місцевого самоврядування передбачені українським законодавством?

Творчо-аналітичне завдання №1

За систематичну неявку на засідання Вінницької обласної ради, відмову від проведення зустрічей із виборцями, невиконання доручень, Голова обласної ради порушив перед обласною радою питання про дострокове припинення повноважень депутата Скічка.Визначте підстави дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад. Які заходи юридичної відповідальності можуть бути до них застосовані? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на відповідні норми українського законодавства.

Теми рефератів

1. Особливості юридичної відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

2. Правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами державної влади в Україні.

Методичні рекомендації

Студентам при вивченні даної теми необхідно звернути увагу на особливості організації роботи органів місцевого самоврядування, їх структуру, повноваження, форми і методи роботи, а також розмежування компетенції між органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять: територіальні громади, місцеві ради, сільські, селищні та міські голови, виконавчі органи місцевих рад, служба в органах місцевого самоврядування, питання місцевого значення, місцеві ініціативи, громадські слухання, органи самоорганізації населення.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте зміст поняття «місцеве самоврядування».

2. Охарактеризуйте елементи системи місцевого самоврядування в Україні.

3. Назвіть чинні нормативно-правові акти, що визначають організацію та функціонування системи місцевого самоврядування в Україні.

4. Що розуміють під функціями місцевого самоврядування? Назвіть основні функції місцевого самоврядування.

5. Назвіть основні повноваження місцевого самоврядування.

6. В яких формах члени територіальної громади можуть приймати участь у місцевому самоврядуванні?

7. Що сьогодні складає фінансово-економічну основу місцевого самоврядування в Україні?

8. Охарактеризуйте систему виборних органів місцевого самоврядування в Україні.

9. Визначте зміст поняття «правовий статус депутатів місцевих рад».

10. Охарактеризуйте систему виконавчих органів місцевих рад.

11. Як формуються виконавчі органи місцевих рад?

12. Визначте місце та роль сільських, селищних та міських голів в системі місцевого самоврядування. Охарактеризуйте їхні повноваження.

13. Що слід розуміти під поняттям «органи самоорганізації населення»?

14. Яку роль відіграє керівництво місцевих рад в організації їхньої діяльності?

 

Рекомендована література до теми

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змін.)// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 13. - Ст. 91.

3. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. № 595-VIII //Офіційний вісник України. - 2015 . - № 64. -с. 11. – Ст. 2101.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

5. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 р. (зі змін.) // Офіційний вісник України. - 2001. - № 32. - Ст. 1449.

6. Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16 вересня 2014 р. № 1680-VII (зі змін.) // Відомості Верховної Ради. – 2014. - № 45. - Ст.2043.

7. Закон України “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування” від 15 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №38.- Ст. 249.

8. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. №2493-ІІІ (зі змін.) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.

9. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII //Відомості Верховної Ради. – 2014. - № 34. - Ст.1167.

10. Закон України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. № 93-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст.290.

11. Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2000 від 09.02.2000 р. (справа про місцеве самоврядування) // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 30. – Ст. 1283.

12. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

13. Ворона П. В., Мучник А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. Навчально-методичний посібник. – Полтава, ПП Шевченко, 2010. – 98 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/1704/1/підручник.pdf

14. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012 /Dergbud_2011.pdf

15. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

16. Косінський В. Процесуальні особливості здійснення повноважень органами місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 2000. - №1. – С.17-19.

17. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

18. Лихачов С. В. Щодо функцій органів місцевого самоврядування в Україні // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 272–276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10lcvcvu.pdf

19. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

20. Погорілко В. Ф.І, Баймуратов М. О., Бальций І.О. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \ 3а ред. Баймуратова М.О. – 2-го вид. доп. – К: Правова єдність, 2009. – 720 с.

21. Шаповал В. Функції сільського, селищного, міського голови //Юридична Україна. - 2006.-№ 8 .-с.26-30.

22. Швець А. Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад / А. Швець // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2014_6_15.pdf.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 849; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!