Творчо-аналітичне завдання №2Розпорядженням Голови Верховної Ради України було затверджено структуру апарату Верховної Ради та призначено його керівника, яким став народний депутат України. Народні депутати звернулися до Конституційного суду України із вимогою визнати неконституційним розпорядження Голови Верховної Ради.Проаналізуйте зазначену ситуацію. Який порядок утворення апарату Верховної Ради України? Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України?

Теми рефератів

1. Організація діяльності комітетів парламенту: зарубіжний та вітчизняний досвід.

2. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності помічника-консультанта народного депутата України.

Методичні рекомендації

Вивчення теми необхідно розпочати з аналізу ІV розділу Конституції України, відповідних законів і підзаконних актів, що визначають напрями й організацію діяльності парламенту та його органів. Скориставшись знаннями з курсу конституційного права України, необхідно: визначити співвідношення матеріальних та процесуальних норм, регулююча дія яких спрямована на забезпечення функціонування законодавчого органу; вміти охарактеризувати організаційно-правові форми та методи роботи Верховної Ради України; засвоїти особливості організації діяльності комітетів, комісій, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.

Окрему увагу слід приділити визначенню та характеристиці правового статусу народних депутатів України, й, зокрема, організаційно-правовому забезпеченню їхніх повноважень.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять:функції Верховної Ради України, повноваженняВерховної Ради України, форми діяльності Верховної Ради України, сесія, комітети, тимчасова спеціальна комісія, тимчасова слідча комісія, депутатська фракція, депутатська груп, Погоджувальна рада депутатських фракцій, міжфракційне депутатське об’єднання, Апарат Верховної Ради України.

Питання для самоконтролю

1. Що включає в себе поняття «правовий статус Верховної Ради України»?

2. Які основоположні принципи покладено в основу правового статусу парламенту України?

3. Який критерій покладено в основу класифікації функцій та повноважень Верховної Ради України?

4. Які форми роботи Верховної Ради Ви знаєте? Охарактеризуйте відмінності між ними.

5. Як формуються депутатські фракції та групи у Верховної Ради України?

6. Яку роль у роботі парламенту відіграє Погоджувальна рада депутатських фракцій?

5. Охарактеризуйте відмінності у повноваженнях, порядку формування та формах діяльності тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій.

6.Які особливості має організація роботи народного депутата України у Верховній Раді України та у виборчих округах?

8. Які принципи покладено в основу правового статусу парламенту України?

9. Які Ви знаєте гарантії діяльності народного депутата України?

10. Яку роль відіграє Апарат Верховної Ради України в організації роботи вітчизняного парламенту? Охарактеризуйте його структура та повноваження.

Рекомендована література до теми

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. ( зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Про вибори народних депутатів Україні: Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VІ ( зі змін.)// Офіційний вісник України. – 2011. – № 97. – С. 16. - Ст. 3526.

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №19. – Ст.134.

4. Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України: Закон України від 13 грудня 1996 р. №594/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №19. – Ст.140.

5. Про Регламент Верховної Ради України: Закон Українивід 10 лютого 2010 р. № 1861-VI (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010.- № 14-15; 16-17. – ст.133.

6. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст.212.

7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. №776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №20. – Ст.99.

8. Про затвердження Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України:. Постанова Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. №378/95-ВР (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №36. – Ст.280.

9. Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України: Постанова Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. №379/95-ВР (зі змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/379/95-%D0%B2%D1%80

10. Про затвердження Положення про постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України: Постанова Верховної Ради України від 20 травня 1999 р. № 691-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/691-14

11. Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України: постанова Верховної Ради України від 17.03.2016 № 1035-VIII//Відомості Верховної Ради України. – 2016. - № 14. - Ст.149.

12. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 4 грудня 2014 р. № 22-VIII// Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 1. - Ст.10.

13. Рішення Конституційного Суду України від 10 травня 2000 р. №8-рп/2000 (справа про статус народного депутата України) // Офіційний вісник України. – 2000. – №37.

14. Рішення Конституційного Суду України від 13.05.1998 р. №6-рп/98 (справа щодо статусу депутатів рад) // Офіційний вісник України. – 1998. – №23.

15. Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 1999 р. №4-рп/99 (справа про запити народних депутатів України) // Офіційний вісник України. – 1999. – №20. – Ст.905.

16. Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. №9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – №44. 

17. Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 р. №11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Офіційний вісник України. – 1998. - №27.

18. Положення про Апарат Верховної Ради України: Затв. розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 р. № 769 (зі змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/769/11-%D1%80%D0%B3

19. Положення про секретаріат депутатської фракції у Верховній Раді України: Затв. розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22 лютого 2008 р. № 305 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/305/08-%D1%80%D0%B3

20. Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України: Затв. розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22 лютого 2008 р. № 305 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/305/08-%D1%80%D0%B3

21. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): Монографія. – Харків: Легас, 2004. – 192 с.

Гошовський В.С. Сутність та особливості діяльності депутата Верховної Ради України //Форум права. - 2008. -№ 1. – С. 104-107. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08vvsvru.pdf

Григоренко А. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України //Право України. -2004. - № 5. – С. 21-28.

Гусаров С. М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні / С. М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с.

22. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.

23. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012 /Dergbud_2011.pdf

24.Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

25. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

26. Марцеляк О.В. Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту // Право і безпека. – 2005. – Т.4. – №4. – С.7-10.

27. Парламентське право України: Навчальний посібник / За ред. О.Н. Ярмиша. – Харків: ХНУВС, 2007. – 500 с.

28. Приполова Л. І. Зміст депутатської недоторканності: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду / Л. І. Приполова // Право і суспільство. - 2015. - № 1. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2015_1_8.pdf.

29. Словська І.Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України / І. Є. Словська ; Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 335 с.

Совгиря О. Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання / О. Совгиря // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2014. - Вип. 60. - С. 178-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2014_60_24.pdf.

Тема 4. Організація роботи Президента України

Питання для обговорення

1. Основи організації і діяльності Президента України.

2. Організація підготовки й проведення виборів Президента України.

3. Повноваження Президента України та підстави їх припинення.

4.Форми, методи, гарантії діяльності Президента України. 

5. Організація підготовки та виконання актів Президента України. 

6. Апарат Президента України, його структура, функції та організація роботи. Організація роботи Ради національної безпеки й оборони України.

Самостійна робота


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 897; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!