Творчо-аналітичне завдання №1. Після відкриття конституційного провадження та підготовки необхідних матеріалів для засідання Конституційного Суду УкраїниПісля відкриття конституційного провадження та підготовки необхідних матеріалів для засідання Конституційного Суду України, на розгляд було винесено питання про невідповідність Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі зміни в оподаткуванні діяльності підприємств фармакологічної галузі» Конституції України. З поважних причин були відсутні 6 суддів Конституційного Суду України. Незважаючи на це, засідання Суду відбулося, але при голосуванні за винесення рішення проголосувало 8 суддів, а 4 суддів від голосування утримались.Дайте юридичну оцінку даній ситуації. За наявності якої кількості суддів Конституційного Суду України засідання вважається повноважним? Яка кількість голосів членів Конституційного Суду України необхідна, щоб рішення вважалося прийнятим?

Творчо-аналітичне завдання №2

У період між сесіями Верховної Ради України народний депутат України Петренко звернувся до керівника регіональної прокуратури із депутатським запитом про надання інформації щодо нагляду за додержанням процедур, передбачених законодавством, під час проведення досудового слідства у справі громадянина Зайцева. Керівник регіональної прокуратури відмовив народному депутатові, посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 1999 р. № 4-рп/99 у справі № 1-12/99 (справа про статус народних депутатів) та від 11 квітня 2000 р. № 4-рп/2000 у справі № 1-19/2000 (справа про запити народних депутатів України до прокуратури). Після цього народний депутат Петренко звернувся до Генерального прокурора України з вимогою щодо притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог народного депутата України. Дайте юридичний аналіз означеної ситуації. Чи відповідають вимогам чинного законодавства дії народного депутата та керівника регіональної прокуратури? Чи має право народний депутат звертатися до Генерального прокурора з такими вимогами?

Теми рефератів

1. Реформування діяльності прокуратури в Україні: основні напрямки та особливості.

2. Органи суддівського самоврядування в системі судової влади.

Методичні рекомендації

Вивчення теми слід розпочати з розділів VІІ, VIIІ, XII Конституції України, інших рекомендованих до цієї теми законодавчих і підзаконних актів, детально їх проаналізувати та вивчити. Особливу увагу необхідно приділити аналізу змін, що були внесені у вітчизняне законодавство протягом останніх років, зокрема, у визначенні системи прокуратури, її повноважень і гарантій діяльності. Для розуміння напрямків реформування діяльності судових органів необхідно звернутися до вивчення змін до Закону «Про судоустрій та статус суддів», зокрема, у визначенні повноважень Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, органів суддівського самоврядування.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять: судочинство, засади судочинства, органи судової влади, Конституційний Суд України, конституційне подання, конституційне звернення, рішення Конституційного Суду України, висновки Конституційного Суду України, суди загальної юрисдикції, місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України, суддівське самоврядування, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції, прокуратура України, органи прокуратури України, Генеральний прокурор України.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть та охарактеризуйте конституційні принципи судочинства в Україні.

2. Які органи входять до системи органів судової влади?

3. Визначте порядок формування судових органів в Україні.

4. Що таке судова інстанція? Які суди виконують функцію касації?

5. Охарактеризуйте повноваження та порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України.

6. Опишіть порядок формування Конституційного Суду.

7. Визначте компетенцію Конституційного Суду України.

8. Визначте коло суб’єктів звернення до Конституційного Суду.

9. Охарактеризуйте форми та стадії конституційного провадження.

10. Які функції здійснюють органи прокуратури?

11. Назвіть правові засоби прокурорської діяльності.

12. Які вимоги висуваються до кандидата на посаду прокурора?

13. Охарактеризуйте порядок призначення та повноваженням Генерального прокурора України.

Рекомендована література до теми

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змін.)// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від 8 квітня 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 23. - Ст.870.

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 р. № 3262-IV//Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 15. - с. 128.

4. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 р. № 192-VIII (зі змін.) //Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 18. - № 19-20. – Ст.132.

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII // Голос України. – 2016. – 16 липня. - № 132-133.

6. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII // Голос України. – 2017. – 2 серпня. - №141.

7. Закон України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 р. // Голос України. – 2017. – 4 січня. - № 1.

8. Закон України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (зі змін.) //Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 2-3. Ст.12

9. Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 р. (зі змін.): Затв. Рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року (у новій редакції згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14 жовтня 2008 року N 34-р/2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001z710-97

10. Регламент Пленуму Верховного Суду України: затверджений Постановою Пленуму Верховного Суду України від 24 квітня 2015 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-15/paran6#n6

11. Бондаренко Н. О. Проблемні питання конституційної юстиції в Україні // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 107–113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bnojvu.pdf

12. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.

13. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012 /Dergbud_2011.pdf

14. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

15. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003.

16. Марчук О. Л. Вища рада юстиції – конституційний орган держави / О. Л. Марчук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 25. - С. 180-194.

17. Миколенко В. А. Місце прокуратури у системі влади в Україні // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 613–617 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mvavvu.pdf

18. Миколенко В. А. Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ - 2011 - №2 (53). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2011_53/53/8.pdf

19. Назаров І. Прокуратура України на шляху до європейських стандартів // Право України. — 2007. — N 2. — С. 85-88.

20. Назаров І. Судова реформа як частина правової реформи в Україні // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. - №1 (5). – С. 63-76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vvryu/2011_1/DOC/11nivlru.pdf

21. Подорожна Т. С. Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного суду України / Т. С. Подорожна // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 72. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2014_72_7.pdf

22. Полянський Ю. Про організаційний устрій та функції органів прокуратури / Ю. Полянський // Юридичний вісник. - 2015. - № 1. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2015_1_16.pdf.

23. Федоренко В. В. Реалізація конституційних засад судочинства в статусі й діяльності органів конституційної юрисдикції України та зарубіжних країн / В. В. Федоренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 201-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2014_73_35.pdf

24. Ярмиш А. Н. Місце та роль прокуратури в системі державної влади // Вісник Харківськ. нац. ун–ту внутр. справ. – 2003. – № 21. – Ч. 2. – С. 14–19.

Тема 7. Організація місцевого самоврядування в Україні

Питання для обговорення

1. Порядок формування органів та обрання (призначення) посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

2. Організаційно-правові форми участі територіальних громад в місцевому самоврядуванні.

3. Організаційно-правові форми та методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

4. Організаційно-правові форми та методи діяльності виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної в місті ради.

5. Повноваження голів сільської, селищної, міської, районної в місті, районної та обласної ради в діяльності місцевих рад та їх виконавчих органів.

6. Організаційно-правові форми та методи діяльності органів самоорганізації населення.

Самостійна робота


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 869; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!