Творчо-аналітичне завдання №1. Голова Верховної Ради України зачитав присягу Президента, тим самим провівши інавгурацію Президента України в термін 30 днів після офіційного оголошенняГолова Верховної Ради України зачитав присягу Президента, тим самим провівши інавгурацію Президента України в термін 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів на урочистому засіданні Верховної Ради України. Чи вірно відтворено процес інавгурації? За яких умов та в які строки Президент складає присягу? Відповідь обґрунтуйте.

Творчо-аналітичне завдання №2

Президент України підписав Указ, яким скасував пільги для громадян, встановлені законом. Група громадян звернулася до суду з позовом про скасування Указу як такого, що суперечить закону. Дайте юридичну оцінку діям сторін. Чи відповідають дії Президента вимогам чинного законодавства? Як повинен вчинити суд, керуючись Конституцією України?

Теми рефератів:

1. Становлення та розвиток інституту президента в Україні.

2. Місце та роль інституту представників Президента в системі органів державної влади.

Методичні рекомендації

Вивчення теми необхідно розпочати з аналізу V розділу Конституції України, відповідних законів і підзаконних актів, що визначають порядок обрання, а також напрями й організацію діяльності Президента України та допоміжних органів при цьому інституті державної влади. Окремо необхідно звернути увагу на організаційно-правові форми та методи роботи Президента України, особливості його взаємодії з іншими органами державної влади в Україні.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять: глава держави, Президент, контрасигнатура, указ, розпорядження, Адміністрація Президента, Рада національної безпеки й оборони України, відставка, імпічмент, гарантії діяльності.

 

Питання для самоконтролю:

1. Визначте місце Президента в системі органів державної влади України.

2. Назвіть та охарактеризуйте етапи виборчого процесу по виборам Президента України.

3. Охарактеризуйте порядок обрання та набуття повноважень Президентом України.

4. Які представницькі повноваження здійснює Президент України?

5. Які установчі повноваження здійснює Президент України?

6. Визначте форми діяльності Президента України.

7. Назвіть методи діяльності Президента України.

8. Охарактеризуйте гарантії діяльності Президента України.

9. За якими підставами можливе дострокове припинення повноважень Президента України?

10. Дайте характеристику діяльності Адміністрації Президента України. Яка структура цього органу?

11. Назвіть основні повноваження Ради національної безпеки і оборони. Якими нормативно-правовими актами регламентується його діяльність?

Рекомендована література до теми

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змін.)// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. № 474-XIV (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст.291

3. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №35. – Ст.237.

4. Рішення Конституційного Суду України № 19-рп/2003 від 10.12.2003 р. (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – Ст. 2704.

5. Про офіційні символи глави держави: Указ Президента України від 29.11.1999 р. № 1507/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 48. – С. 28.

6. Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України від 2 квітня 2010 р. № 504/2010 в ред. від 30 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/2010

7. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: Указ Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970/2006 (зі змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/970/2006

8. Про Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України: Указ Президента України від 15 лютого 2008 р. № 133/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/133/2008

9. Про Положення про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України:Указ Президент України від 15 лютого 2008 р. № 132/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/132/2008

10. Про Представника Президента України у Конституційному Суді України: Указ Президента України від 27.07.2007 № 667/2007 (зі змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/667/2007

1. Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. - 2000. - №9 . - С.24-26

2. Бисага Ю.М, Бєлов Д.М. Контрасигнація актів глави держави: український та зарубіжний досвід // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2006. — Вип. 17. — С. 136-140.

3. Бодрова І. І. Система допоміжних органів при Президен- тові України / І. І. Бодрова // Держ. буд-во та місц. самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г. Барабаш та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 23.

4. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції //Право України. – 2004.- №-3. - С.15-19.

5. Зелінська М. Трансформація інституту президентства: ретроспектива //Віче.-2006.-червень (№11-12) .-С. 44-45.

6. Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України / Зозуля. – Харків : Харків юрид., 2014. – 299 с.

7. Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В.Інститут імпічменту: порівняльно-правовий аналіз. - К.: Ін-т Корецького, 2004. – 176 с.

8. Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації глави держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. - 2000.- № 9.- С.19- 36.

9. Крусян А. Президент України: особливості конституційно – правового статусу та тенденції його удосконалення //Юридичний вісник. – 2011. - №1. – С.49-57.

10. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - №8. - С.24-28.

11. Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні: Монографія. – Х.: Ксилон, 2001. – 276 с.

12. Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус: Монография. – Х.: Факт, 1999. – 256 с.

13. Федоренко В. Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних країнах //Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2013. - № 95. – 87-91.

14. Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади//Право України.-2003.-№5 .-С.24-26.

 

Тема 5. Система, повноваження та організація роботи органів виконавчої влади України.

Питання для обговорення

1.Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади, його склад і порядок утворення.

2. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

3. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок підготовки та проведення засідань Кабінету Міністрів України.

4. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.

5. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади.

6. Система, функції та компетенція місцевих державних адміністрацій.

7 Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій

 

Самостійна робота


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 990; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!