Творчо-аналітичне завдання №1. Прем’єр-міністр України, перебуваючи у закордонному відрядженні з офіційним візитом, проголосив зміну зовнішньополітичного курсу державиПрем’єр-міністр України, перебуваючи у закордонному відрядженні з офіційним візитом, проголосив зміну зовнішньополітичного курсу держави. Верховна Рада України у відповідь на це оголосила Прем’єр-міністру України недовіру, результатом чого стала відставка Кабінету Міністрів України. Чи правомірні дії Верховної Ради та Прем’єр-міністра? Якими нормативними актами регулюється дане питання? Хто приймає рішення про зміну зовнішньополітичного курсу держави?

Творчо-аналітичне завдання №2

Наказом міністра фінансів у структурі очолюваного ним міністерства утворено колегію, затверджено її кількісний та персональний склад, а також визначено основні напрямки діяльності, серед яких було зазначено наступні: підготовка проектів наказів міністра, підготовка аналітично-довідкових матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України, розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності міністерства. Прем’єр-міністр України звернувся з вимогою до міністра про скасування наказу і дав доручення керівнику Секретаріату Кабінету Міністрів України включити питання про утворення колегії міністерства фінансів для розгляду на засіданні уряду. Міністр фінансів направив лист Прем’єр-міністру України, у якому зазначив, що питання формування колегії міністерства та визначення її функцій належать до його повноважень. Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

Теми рефератів:

1. Організаційно-правові засади взаємодії центральних та місцевих органів державної виконавчої влади.

2. Роль місцевих державних адміністрації в здійснені функцій державного управління.

Методичні рекомендації

Вивчення теми слід розпочати з розділу VІ Конституції України, інших рекомендованих до цієї теми законодавчих і підзаконних актів, детально їх проаналізувати та вивчити. Необхідно чітко знати правову основу діяльності та правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади в Україні, вміти визначати та характеризувати їхні завдання, функції та повноваження. Окремої уваги потребують організаційно-правові форми та методи роботи органів виконавчої влади всіх рівнів.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять: правовий статус Кабінету Міністрів України, правовий статус центральних органів виконавчої влади, правовий статус місцевих державних адміністрацій, постанова, розпорядження, секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерство, служба, агентство, інспекція, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, наказ, місцева державна адміністрація, розпорядження.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте місце виконавчої влади в системи органів державної влади.

2. Які функції виконує Кабінет Міністрів України?

3. На яких принципах ґрунтується діяльність Кабінету Міністрів України?

4. Охарактеризуйте порядок призначення Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів та міністрів.

5. Що входить до компетенції Кабінету Міністрів України?

6. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Уряду України.

7. Дайте характеристику системі та порядку формування центральних органів виконавчої влади.

8. Визначте завдання й принципи діяльності місцевих державних адміністрацій.

9. Охарактеризуйте структуру місцевих державних адміністрацій.

10. Як здійснюються кадрові призначення в місцевих державних адміністрацій?

11. Визначте функції та компетенцію місцевих державних адміністрацій.

12. Дайте характеристику формам та методам роботи місцевих державних адміністрацій.

 

Рекомендована література до теми

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 3 лютого 2015 р. № 141-VIII (зі змін.) //Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 13. - Ст.87.

3. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 № 794-VII (зі змін.) // Відомості Верховної Ради. – 2014. - № 13. – Ст.222.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21. – Ст.190.

5. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-V(зі змін.)//Відомості Верховної Ради України . – 2011. - № 38. – С. 1696. – Ст. 385.

6. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 24 грудня 2010 р. № 1199/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1199/2010

7. Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 213 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D0%BF

8. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF

9. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 (зі змін.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF/paran38#n38

10. Типовий регламент місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. №2263 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF

11. Авер”янов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог // Вибори і демократія. - 2004.- № 2. – С.58-65.

12. Авер”янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. - №4. – С.30-34.

13. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 208 с.

14. Дахова І.І. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека. - 2003. - Т.2. - №1. - С.16-19.

15. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.

16. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012 /Dergbud_2011.pdf

17. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

18. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003.

19. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика: Монографія / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.- 509 с.

20. Коваль О. Місцеві органи державної виконавчої влади: структура, повноваження та компетенція в умовах регіоналізації України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – №2. – Ч.1. – С.82-84.

21. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в України. Монографія. – К.Факт, 2002.- 260 с.

22. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

23. Людькова І. Щодо особливостей правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом / І. Людькова // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2014_6_13.pdf.

24. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. – 248 с.

25. Совгиря О. Формування уряду України за конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти / О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_Yur_2014_1_5.pdf

 

Тема 6. Система, повноваження та організація роботи судових органів і прокуратури

Питання для обговорення

1. Засади судочинства та система судоустрою в Україні.

2. Порядок формування, склад і структура Конституційного Суду України, організаційно-правові форми та методи його роботи.

3. Порядок формування та система судів загальної юрисдикції в Україні.

4. Склад, структура та організація діяльності місцевих судів, апеляційних судів, Вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України.

5. Система та організація діяльності органів прокуратури України. Форми та методи діяльності органів прокуратури. 

Самостійна робота


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1381; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!