Творчо-аналітичне завдання №1. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра державно-правових дисциплін

Державне будівництво та самоврядування в Україні

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

державно-правових дисциплін

                   Д. П. Калаянов

«___» __________ 2017 р.

 

Методичні рекомендації до семінарських занять

Галузь знань 0304 «Право»

Спеціальність 6.030401 «Правознавство»

           Факультет        №4

 

 

 

Рік


Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Державне будівництво та самоврядування в Україні» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

30 серпня 2017 року - 25 с.

 

Розробник:Мошак О. В., кандидат політичних наук, доцент

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін Протокол від 30 серпня 2017 року № 1

 

 

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Навчальна дисципліна «Державне будівництво та самоврядування в Україні» вивчається одного семестру. Тематичним планом передбачено проведення семінарського заняття з усіх тем курсу.

Семінари проводяться під керівництвом викладача з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: просте опитування, вільна дискусія, обговорення реферативних повідомлень тощо.

При підготовці студенти повинні звернути увагу: по-перше, на ретельне конспектування лекцій; по-друге, на самостійне вивчення Конституції України, новітніх законодавчих актів та наукових праць, перелік яких дається в планах семінарських занять. При цьому необхідно занотовувати в робочому конспекті головні положення цих актів і бажано складати короткий план виступу з кожного питання на тему семінарського заняття. При висвітленні питань теми дозволяється користуватись особистим конспектом для цитування окремих положень законодавчих актів або наукових джерел. Після відповіді доповідача, бажаючі студенти можуть виступити з короткими доповненнями і уточненнями (до 5 хвилин). Бажано розгорнути вільну дискусію. У кінці семінарського заняття викладач оцінює виступи студентів і рівень підготовки групи в цілому, визначає питання, які потребують більш глибокого вивчення під час самостійної роботи. Завершується вивчення курсу «Державне будівництво та самоврядування в Україні» складанням заліку.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

 

усього

у тому числі

л с с. р.
1 2 3 4 5
Тема 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна.   10 2 2 6
Тема 2. Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.   10 2 2 6
Тема 3. Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України.   12 2 4 6
Тема 4. Організація роботи Президента України.   10 2 2 6
Тема 5. Система, повноваження та організація роботи органів виконавчої влади України.   10 2 2 6
Тема 6. Система, повноваження та організація роботи судових органів і прокуратури.   10 2 2 6
Тема 7. Організація місцевого самоврядування в Україні.   10 2 2 6
Усього годин на навчальну дисципліну   72 14 16 42

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Тема 1: Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна

Питання для обговорення

1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

2. Функції та методологія науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

3. Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

4. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук.

5. Поняття та система навчальної дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні».

Самостійна робота

Визначте основні методи науки державного будівництва та місцевого самоврядування та охарактеризуйте особливості їхнього застосування при дослідженні функціонування органи публічної влади. Заповніть відповідну таблицю.

Теми рефератів:

Особливості розвитку науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

2. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні як галузь державного управління

Методичні рекомендації

При розгляді даної теми студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою літературою та засвоїти поняття державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, особливості цієї галузі державознавства, а також історію й зв'язок науки, що її вивчає, з іншими суспільними науками. На підставі набутих знань необхідно вміти характеризувати державне будівництво та місцеве самоврядування в України, як підгалузь права, науку та навчальну дисципліну.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять:державне будівництво, місцеве самоврядування, суб’єкти державного будівництва та місцевого самоврядування, методи правового регулювання, предмет науки державного будівництва та місцевого самоврядування, система науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні, джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте зміст понять «державне будівництво» і «місцеве самоврядування».

2. Назвіть конституційні основи державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

3. Визначте особливості предмета науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

4. Що таке система науки державного будівництва і місцевого самоврядування? Які елементи цієї системи Ви знаєте?

5. Назвіть джерела науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

6. Які методи науки державного будівництва і місцевого самоврядування Ви знаєте?

7. Проаналізуйте зв’язок науки державного будівництва і місцевого самоврядування з галузями права.

8. Охарактеризуйте зв’язок науки державного будівництва та місцевого самоврядування з іншими суспільними науками.

9. Яке місце займає навчальна дисципліна Державне будівництво та місцеве самоврядування в системі підготовки майбутніх юристів?

Рекомендована література до теми

1. Ворона П. В., Мучник А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. Навчально-методичний посібник. – Полтава, ПП Шевченко, 2010. – 98 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/1704/1/підручник.pdf

2. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012 /Dergbud_2011.pdf

3. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003.

4. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.

5.   Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

6. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

Тема 2. Основи організації та діяльності

органів публічної влади в Україні

Питання для обговорення

1. Поняття та ознаки органів публічної влади. Система органів публічної влади в Україні.

2. Принципи, функції та компетенція органів публічної влади.

3. Форми та методи діяльності органів публічної влади.

4. Правова,територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні.

Самостійна робота:

Визначте особливості організаційних методів діяльності органів публічної влади та наведіть приклади їхнього використання у діяльності органів державної влади. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Теми рефератів:

1. Принцип народовладдя в організації і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Правові засади інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації

При вивченні теми студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою літературою, детально її проаналізувати й вивчити. Скориставшись знаннями з курсів теорії держави і права, конституційного та адміністративного права України, необхідно: визначити співвідношення понять «органи державної влади» та «органи місцевого самоврядування», спільні та особливі риси цих видів публічної влади; охарактеризувати відмінність понять «функція» та «компетенція»; проаналізувати правові й організаційні форми роботи органів публічної влади. Особливу увагу необхідно звернути на дослідження особливостей територіальної та матеріально-фінансової основи організації та функціонування органів публічної влади в Україні.

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних понять: система органів публічної влади, функції органів публічної влади, компетенція органів публічної влади,організаційні та організаційно-правові форми діяльності органів публічної влади, методи діяльності органів державної влади та органів місцевогосамоврядування.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте зміст поняття «публічна влада».

2. В яких формах здійснюється публічна влада в Україні?

3. Визначте спільні ознаки форм публічної влади.

4. Визначте особливі ознаки форм публічної влади.

5. Охарактеризуйте систему органів публічної влади в Україні.

6. Які принципи покладено в основу організації органів публічної влади в Україні?

7. Назвіть та охарактеризуйте принципи діяльності органів публічної владив Україні.

8. В яких формам здійснюють свою діяльність органи публічної влади в Україні?

9. Охарактеризуйте методи діяльності органів публічної влади.

Рекомендована література до теми

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

2. Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні // Право України.-2004.- №4 – с.28-30.

3. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.

4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної. — 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012 /Dergbud_2011.pdf

5. Державне будівництво та місцеве самоврядування: Підручник / За ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

6. Жукова Т. Конституційна реформа - шлях до підвищення ефективності роботи державних органів влади України // Політологічний вісник. - К., 2005. - № 18. - С. 159-167.

7. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003.

8. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській практиці // Вісник Академії правових наук . - 1998 . - №2 . - С.40-50.

9. Іващенко В.І. Правосуддя в системі розподілу державної лади // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. - №2. – С.14-15.

10. Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форма організації (політико-правові аспекти) // Українське право.-1995.-№1.- С.4-13.

11. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 248с.

12. Сало І.С. Шляхи забезпечення балансу влади в Україні в межах чинної конституційної моделі // Стратегічні пріоритети. – 2010. - №1. – С.60-65.

13.  СкрипнюкВ. М.Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія. — К.: Логос, 2010. — 504 с.

14. Шаповал В. Ідея розподілу влад в конституційній теорії та практиці України (історико-правовий аспект) // Вісник Академії правових наук України. - Харків,1994. - №2. -С.29-37.

Тема 3: Загальна характеристика організації роботи

Верховної Ради України

Питання для обговорення

1. Правова основа діяльності Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України та її органів.

2. Організаційна будова та функції Верховної Ради України.

3. Організаційні форми роботи Верховної Ради України.

4.Організація діяльності органів Верховної Ради України (комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій).

5. Організація діяльності депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.

6. Правовий статус та гарантії діяльності народних депутатів України. Організація діяльності народних депутатів України.

 

Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання №1

Під час обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України, народний депутат звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням надати йому слово для виступу з місця з приводу голосування. Голова Верховної Ради відмовив народному депутату, пояснивши, що запит на виступ з питань порядку денного здійснюється апаратом Верховної Ради за особистою письмовою заявою народного депутата. Народний депутат направив запит до керівника апарату з вимогою пояснити, як здійснюється розгляд питань порядку денного сесії Верховної Ради України.Проаналізуйте дії народного депутата і Голови Верховної Ради України та зробіть висновок щодо відповідності їх дій чинному законодавству.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 961; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!